Mer än 2 200 lärare och rektorer i OAJ-enkät: Inklusion lyckas inte med nuvarande resurser

21.10.2022 - 14:29 Pressmeddelande
Illustration

Hela fem av sex lärare, ämneslärare och rektorer i grundskolan anser att inklusion inte lyckas med de resurser som den egna skolan nu har. Lärarna och rektorerna är inte negativt inställda till inklusion bara den fungerar och det finns tillräckliga resurser.

Inklusion lyckas inte med de nuvarande resurserna. Det här anser hela fem av sex lärare, ämneslärare och rektorer i grundskolan. Hela 90 procent av de lärare och rektorer som svarade på OAJ:s enkät är ändå för inklusion där eleven får stöd i rätt tid, resurserna är tillräckliga och det finns specialklasser att tillgå.

– Inklusion innebär allas rätt till jämlika studier i en skola som är gemensam för alla. En förutsättning för det här är tillräckligt stöd i den egna klassen och i närskolan, samt att det finns tillräckligt många speciallärare och specialklasslärare som arbetspar till klass- och ämneslärarna, säger Katarina Murto, ordförande för OAJ.

– För vissa elever är en specialklass en lärmiljö som är det bästa för barnet och det här är inte i strid med inklusion, påpekar Murto.

OAJ frågade klass- och ämneslärarna samt rektorerna om deras bedömning av hur stöd för lärandet har lyckats. Ämneslärarna var mest kritiska och drygt en femtedel, det vill säga 22 procent, svarade att elevstödet genomförs dåligt eller mycket dåligt. 16 procent av klasslärarna var av samma åsikt. Bara fem procent av rektorerna delade den här uppfattningen. Enligt klass- och ämneslärarna fanns de största bristerna i deltidsspecialundervisningen och specialundervisningen i specialklass.  

Lärarna önskar mindre byråkrati och mindre undervisningsgrupper

OAJ frågade klass- och ämneslärarna samt rektorerna vilka saker som mest behöver korrigeras i trestegstödet. 33 procent efterlyste färre skriftliga planer och dokumentering och 28 procent önskar starkare rätt för eleven till undervisning i specialklass.

Då undervisningsgrupperna har blivit större har även antalet elever som läraren ansvarar för vuxit. OAJ kräver mindre undervisningsgrupper då elever med stöd har integrerats i gruppen.
Dessutom behövs ett lärarregister så man kan följa upp hur många speciallärare och specialklasslärare som behövs och var de behövs.

Behovet av stöd i den grundläggande utbildningen har ökat år för år. Redan närmare en fjärdedel av eleverna i den grundläggande utbildningen fick intensifierat eller särskilt stöd år 2021.

OAJ:s enkät genomfördes i september-oktober 2022 och 2 205 klasslärare, ämneslärare och rektorer runt om i landet deltog.

Läs mera om OAJ:s förslag (på finska).