OAJ nådde sitt huvudmål i förhandlingarna för privata undervisningssektorn

09.08.2022 - 15:53 Nyheter
Illustration

Löneförhöjningarnas nivå, en omfattande familjeledighet och säkerställandet av ställningen för de som föder barn under sommaren var tre av OAJ:s centrala mål inom den privata undervisningssektorn. Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna har stampat på stället i månader. Men då målsättningarna försverkligades kunde ett avtal uppnås, anser Petri Lindroos, förhandlingsdirektör för OAJ. 

I förhandlingarna OAJ ihärdigt sin linje att man ska ta hänsyn till både den accelererande inflationen och förändringar i ekonomin när man granskar nivån på löneförhöjningarna. Enligt OAJ:s uppfattning kunde den löneförhöjningsnivå som formades i exportsektorerna förra vintern inte längre vara utgångspunkten.  

När nivån på löneförhöjningarna förbättrades och och man enades om familjeledighetsreformen uppnåddes slutligen ett förhandlingsresultat natten mot den 5.8. Uppkomsten av avtalet bekräftades 9.8 då alla avtalsparter, OAJ, JHL, Jyty och Bildningsarbetsgivarna, hade godkänt det i sina beslutsfattande organ. Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn omfattar nästan 9 000 OAJ-medlemmar. 

Man nådde enighet om löner och arbetsvillkor inom den privata undervisningssektorn först efter sex månaders förhandlingar, tre misslyckade förlikningsförslag, flera strejkvarsel och strejker vid privatskolor som skedde i Helsingfors och Tammerfors i maj. Det tidigare kollektivavtalet löpte ut redan 31.3. 

OAJ:s styrelse var inte enhällig när det gällde att godkänna förhandlingsresultatet, OAJ:s yrkeslärare OAO föreslog att det skulle förkastas. Företrädarna för OAO bifogade sin avvikande mening till beslutet. Enligt OAO är den oavlönade ledighetens inverkan på sommarlönen orimligt stor, särskilt för yrkeshögskolor.  

Allmän förhöjning och justeringspott i september

Det nya kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gäller 9.8.2022–31.3.2024.  

Den allmänna förhöjningen 1.9.2022 är 2,0 procent, och utöver detta kommer en lokal justeringspott på 0,55 procent att fördelas. Hur justeringspotten fördelas avtalas med förtroendemannen. Om det inte nås enighet om fördelningssättet ska potten delas ut som ett generellt allmänt tillägg. 

– Höjningarna för avtalets första år motsvarar. Slutresultatet är betydligt bättre än det som förlikningsmannen föreslog i våras. Den totala ökningen är nu 2,55 procent jämfört med 1,9 procent i förlikningsförslaget, säger Lindroos.   

Löneförhöjningarna för år 2023 kommer att ske under perioden 1.8.2023–31.3.2024. Deras storlek är bunden till höjningarna av vissa avtal inom privata sektorn och kostnadseffekten under två år.  

Det allmänna tillägget motsvarar 70 procent av förhöjningarna under avtalets andra år och den lokala potten 30 procent. 

Lösningen innehåller inget löneprogram som inom kommunsektorn. 

Familjeledighet genomförs i omfattande skala 

Familjeledighet genomförs i omfattande skala enligt den nya lagen som trädde i kraft 1.8. Graviditetsledigheten varar 40 vardagar och är kontinuerlig. En föräldraledighet på 32 arbetsdagar kan tas ut i två perioder. Den tidigare faderskapsledigheten var avlönad i 6 dagar, och nu är den andra förälderns avlönade ledighet 32 dagar lång. Ledigheterna gäller alla föräldrar, även adoptivföräldrar.   

För perioden vid avlönad graviditets- och föräldraledighet som infaller under sommaren betalas 0,53 procent av daglönen utöver hela lönen för varje kalenderdag, när ledigheten tas ut kontinuerlig. Denna förändring i avtalet var kostnadsneutral, dvs. den ökar inte arbetsgivarens kostnader jämfört med den nuvarande situationen. OAJ hade som mål att situationen för personer som föder under sommaren inte blir försvagad. 

– Tillämpning av familjeledighet som en del av arbetsvillkoren inom den privata undervisningssektorn var en av de svåraste frågorna i dessa förhandlingar. Lärarnas avvikande arbetstidssystem med sommaruppehåll och lediga perioder, orsakade vissa problem vid förhandlingarna, men lyckligtvis löstes de till slut. 

– Kompensation för kostnader för familjeledighet eftersträvades genom ändring av bestämmelserna i kollektivavtalet. Den sänkande effekten av oavlönad ledighet på följande sommars lön var ett av arbetsgivarens villkor. Förslaget var svårt för OAJ, men den rimliga nivån på löneförhöjningarna gjorde att villkoret accepterades, säger Lindroos.. 

När en lärare har oavlönad arbetsledighet efter prövning, alterneringsledighet eller studieledighet minskas hens följande sommarlön med det belopp som erhålls genom att multiplicera frånvaroarbetsdagarna med 0,1 och med dagslönen.  

Till exempel en månads oavlönad frånvaro minskar sommartidslönen med två dagslöner. Detta gäller inte oavlönade familjeledigheter eller sjukfrånvaron.