OAJ:s arbetslivsbarometer: Lärarnas arbetsmängd får inte mera öka

16.02.2022 - 09:06 Nyheter
Illustration

Lärarna upplever att arbetsförhållandena har försämrats ytterligare. Det här visar OAJ:s arbetslivsbarometer som publicerades i dag. Arbetet har ökat, blivit splittrat och går ut över fritiden. Det förorsakar lärare nedsatt arbetsförmåga och arbetsstress. I vårens avtalsrunda betonar OAJ särskilt begränsad arbetsmängd och bättre välbefinnande i arbetet.

Lärarnas upplevelser av arbetsförhållandena har kartlagts i utbildningssektorns arbetslivsbarometer. Sammanlagt 1 295 lärare, daghemsföreståndare, rektorer och chefer inom utbildning, fostran och forskning deltog i undersökningen i november–december 2021.

OAJ:s arbetslivsbarometer för utbildningssektorn har gjorts sedan år 2013. Resultaten har försämrats i de tre senaste barometrarna i följd.

– Resultaten återspeglar den olyckliga förändring som sker inom utbildning, fostran och forskning. Arbetsbeskrivningen är otydlig, det är många avbrott i arbetet och coronapandemin som har pågått i nästan ett par års tid innebär givetvis också utmaningar i arbetet, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

Intresset för arbetet minskar och utmattningen ökar i takt med att arbetsmängden och arbetstiden ökar.

– Situationen är redan ohållbar för många, vilket bland annat återspeglas i lärarbrist särskilt bland lärare inom småbarnspedagogik, yrkeslärare och till exempel matematiklärare. Enligt en OAJ-studie hösten 2021 överväger upp till sex av tio lärare att byta bransch, säger Luukkainen.

– I vårens förhandlingar måste man avtalsvägen nå sätt för att minska lärarnas arbetsbörda. Coronasituationen har inneburit mera arbete, men trenden har varit rådande under en lång tid.

Enligt Luukkainen finns det utrymme för förbättringar, särskilt när det gäller lokala resurser i kommunerna.

– De begränsade resurserna beaktas aldrig när nya arbetsuppgifter och olika projekt planeras, särskilt i grundskolan och gymnasiet, vilket belastar lärarna. Det behövs alltid mera arbetstid för projket.

Coronatiden som nu har pågått i nästan två år har visat hur viktiga lärarna på alla utbildningsnivåer är för hela samhället och framtiden.

– Utan kunniga och motiverade lärare som utbildar nytt kunnigt folk kan vi rasera drömmarna om ekonomisk tillväxt och förbättrad konkurrenskraft i Finland. Alla i arbetslivet har haft många lärare innan karriärerna började.

Mängden arbete har ökat ytterligare

Enligt barometern 2017 ansåg respondenterna att mängden arbete redan hade ökat oroväckande och resultatet skilde sig tydligt från genomsnittet för det finländska arbetslivet. I 2021 års resultat anser 60 procent av de tillfrågade att de har för mycket arbete väldigt ofta eller ganska ofta, vilket är sju procentenheter fler än i den föregående arbetslivsbarometern.

– Mängden arbete hade ökat särskilt bland lärare inom småbarnspedagogik och i gymnasiet.

Även arbetsglädjen har minskat sedan 2017. Trots att 69 procent av de tillfrågade var väldigt eller ganska ofta nöjda med sitt nuvarande arbete är det fyra procentenheter färre än i föregående undersökning.

Utbildningssektorns arbetslivsbarometer genomfördes nu för femte gången.

Läs mera om undersökningen 2021 (på finska)

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!