OAJ stödjer ett medborgarinitiativ om personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken

26.01.2023 - 16:52 Nyheter
Illustration

Ett medborgarinitiativ som har samlat över 50 000 underskrifter har samma mål som OAJ beträffande personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken. All dimensionering borde fastställas per grupp, inte per daghem. Vidare borde ett och samma relationstal gälla i alla grupper för barn över tre år oavsett om barnen deltar på halv- eller heltid.

Debatten kring problemen inom småbarnspedagogiken fortsätter. I mitten av januari väcktes ett medborgarinitiativ som snabbt samlade de nödvändiga 50 000 underskrifterna för att initiativet ska behandlas av riksdagen. Det gäller gruppstorlekarna och personaldimensioneringen i daghem.

OAJ har redan länge krävt de ändringar som lyfts fram i medborgarinitiativet. 

– OAJ kräver att dimensioneringen av personalen ska justeras per barngrupp och inte per daghem. Dessutom måste antalet anställda stå i rätt förhållande till antalet barn, också på morgnar och eftermiddagar, säger Nina Lahtinen, utbildningspolitisk direktör vid OAJ.

OAJ har bland annat stött medlemmar som lämnat klagomål till regionförvaltningsverket om gruppindelningar som endast har gjorts skriftligen men inte i praktiken.

– Det ser bra ut i teorin men i praktiken kombineras ofta små grupper till en stor grupp, vilket bryter mot bestämmelserna om gruppstorleken. Lagen förbjuder så stora grupper, men laglighetsövervakarna har inte tagit tillräckligt itu med saken trots klagomålen, säger Lahtinen.  

Relationstalen som anges i förordningen om småbarnspedagogik förorsakar både belastning och att de maximala gruppstorlekarna överskrids.

– OAJ:s mål är att det alltid ska vara max sju barn över tre år per en arbetstagare. Nu gäller olika personaldimensionering.beträffande barnen på hel- och halvtid. Om gruppen blir för stor när barn på deltid är med, försätts barnen i en ojämlik ställning och möjligheterna att genomföra en högklassig småbarnspedagogik försämras, säger Lahtinen.

Lahtinen är nöjd med att de förbättringar som OAJ förespråkar också har ett tydligt stöd bland medborgarna.

– Krafterna borde riktas till att förbättra småbarnspedagogikens kvalitet och att främja de gemensamma målen i stället för att gräla om personalstruktur och behörigheter. Lärarbristen måste lösas för barnens rätt till lärare får inte försämras.

Det har varit brist på universitetsutbildade lärare i decennier, men först under förra regeringsperioden började saken åtgärdas och utbildningsmängderna ökas.

– Än idag är utbildningsplatserna för få, så utbildningsmängderna måste ökas. I takt med att lärarna utexamineras lättar situationen småningom, säger Lahtinen.

Vidare måste lönerna och arbetsvillkoren förbättras för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken.

– Det här är inte i lag skrivet, så det är upp till de lokala arbetsgivarna att förbättra de uppgiftsrelaterade lönerna och arbetsförhållandena, betonar Lahtinen.

Bekanta dig med OAJ:s riksdagsvalsmål och målen för småbarnspedagogiken.