Sjuklön och läkarbesök

Lönen för sjukledighet beror på vilket avtal du följer. I regel ska läkarbesök göras utanför arbetstiden oavsett avtal.

Kontrollera hur din lön bestäms vid sjukledighet.

Efter att sjuklön inte längre betalas ut ska du kolla med FPA om du kan få sjukdagpenning.

Då en tjänsteinnehavare/arbetstagare eller en timlärare i huvudsyssla är sjukledig betalas under ett kalenderår ordinarie lön för 60 dagar och efter det två tredjedelar av ordinarie lönen för 120 dagar.

Dessutom kan kommunen eller samkommunen ännu enligt prövning betala högst två tredjedelar av den ordinarie lönen för max 185 dagar.

Förutsättningar för sjuklön

För att sjuklön ska betalas förutsätts att din anställning har omedelbart före sjukledigheten pågått i minst 60 dagar utan avbrott.

Om anställningen har varit kortare än så betalas sjuklön bara för 14 dagar och inga löneförmåner efter det. 

Alla anställningsförhållanden granskas var för sig beträffande karenstider och utbetalning. Inom utbildningssektorn räknas ändå att anställningen har varit fortlöpande om den pågått fram till slutet av vårterminen och fortsätter för samma arbetsgivare vid läsårsstarten.

Varje anställningsförhållande granskas skilt för sig

Alla anställningsförhållanden granskas var för sig beträffande karenstider och utbetalning.

Inom utbildningssektorn räknas ändå att anställningen har varit fortlöpande om den pågått fram till slutet av vårterminen och fortsätter för samma arbetsgivare vid läsårsstarten.

Ingen sjukledighet med lön efter 12 månader

För sjukledighet betalas inte lön efter det att sjukledigheten har beviljats sammanhängande i en eller flera perioder för en längre tid än 12 månader. Sjukledigheten betraktas som sammanhängande om du inte har avbrutit den för att tjänstgöra under mer än 30 på varandra följande kalenderdagar.

Det spelar inte någon roll om din sjukledighet beror på en eller flera olika sjukdomar.

Sjukledigheten anses också vara sammanhängande om exempelvis skolans sommaravbrott, andra lov eller tid med rehabiliteringsstöd infaller under sjukledigheten.

Ordinarie lön som betalningsgrund vid sjukledighet

Sjuklön betalas enligt den ordinarie lönen där lärarens övertimarvoden och andra tillägg ingår.

Sjuklön betalas enligt medeltalet av de veckotimmar som framgår av den arbetsplan som är ikraft, dock högst fram till början av följande läsår.

Timlärare i medborgarinstitut, folkhögskolor och konstskolor för barn och unga

Samma bestämmelser om sjukledighet gäller också för timlärare som i medeltal undervisar minst 14 timmar i veckan i medborgarinstitut, folkhögskolor och konstskolor för barn och unga. För timlärare med färre än 14 timmar i veckan bestäms sjuklönen enligt arbetsavtalslagen.

Om anställningsförhållandet har varat minst en månad, har arbetstagaren rätt att under den tid hindret varar få sin fulla lön till utgången av den nionde vardagen efter den dag han eller hon insjuknade, dock högst till dess arbetstagarens rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen börjar. I ett anställningsförhållande som varat mindre än en månad har arbetstagaren på motsvarande sätt rätt att få 50 procent av sin lön.

Dela