• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Lukion opettajat ja opinto-ohjaajat ovat opetusvelvollisuustyöajassa, jollei opinto-ohjaajan työajasta paikallisesti ole toisin sovittu.

Opetusvelvollisuus on se keskimääräinen opetustuntimäärä viikossa, joka kuuluu opettajan peruspalkkaan. Päätoimisen tuntiopettajan pitämä tuntimäärä voi jäädä alle opetusvelvollisuuden, jolloin hänen kuukausipalkkansa määräytyy oppituntien määrän suhteessa.

Opetusvelvollisuudet

 • äidinkieli ja kirjallisuus (myös suomi toisena kielenä): 16,5 viikkotuntia
 • toinen kotimainen kieli, vieraat kielet ja tietotekniikka: 19,5 viikkotuntia
 • matematiikka, fysiikka, kemia, kuvataide, musiikki: 20,5 viikkotuntia
 • uskonto, filosofia, psykologia, elämänkatsomustieto, biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto: 21,5 viikkotuntia
 • opinto-ohjaus, kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ: 22,5 viikkotuntia
 • liikunta ja muu yllä mainittuihin aineisiin välittömästi liittymätön valinnaisaine (soveltava kurssi): 23,5 viikkotuntia.

A1-, A2- ja B1-kielen opetusvelvollisuus on yhtä viikkotuntia alempi kuin edellä on kielten osalta mainittu.

Jos opettajan opetusvelvollisuus ei täyty luokkatunneista, voidaan hänen opetusvelvollisuuteensa laskea erityistehtäviä. Lukiossa tällaisia tehtäviä ovat:

 • oppilaanohjaus- ja ammatinvalintatehtävät
 • demonstraatioiden valmistelutunnit.

Tehtäviin annettavat viikkotuntimäärät löytyvät työehtosopimuksen liitteistä.

Opettajakohtaisen kertoimen lisäksi osoitetaan työsuunnitelmassa opettajien palkanmaksun perusteeksi 17 viikkotuntia lukiota kohden ja 0,18 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien määräämisessä otetaan huomioon työn vaativuus ja vastuullisuus sekä opettajan osallistuminen lukion päättötutkintoon liittyviin suullisiin kuulusteluihin ja ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen sekä opettajille määrättäviin erityistehtäviin. Edellä mainituista tehtävistä maksettavan palkkion perusteena on kuukausipalkkio, joka on yhdeltä täydeltä viikkotunnilta 143,06 € kuukaudessa.

Luokanvalvojan palkkion perusteena käytetään euromääräistä kuukausipalkkiota, jonka suuruus yhdeltä täydeltä viikkotunnilta on 148,79 euroa kuukaudessa.

Painotetut opetusvelvollisuudet useammassa tehtävässä

Jos opettaja opettaa useampaa ainetta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu keskimääräinen opetusvelvollisuus. Jos tällöin ei tule kokonaislukua, pyöristetään opetusvelvollisuus puolen tunnin tarkkuudella.

Lukion opettajan luokkaopetustuntimäärä kerrotaan luvulla 1,10 palkanmaksun perusteena olevan kokonaistuntimäärän saamiseksi. Luokkaopetustunnilla tarkoitetaan oppiaineen luokkatunteja, tukiopetustunteja sekä demonstraatioiden valmistelutunteja.

Yhteissuunnitteluvelvollisuus

Opettajalle määräytyvien opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 45-100 tuntia lukuvuodessa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen.

Työajan käyttö suunnitellaan ja sitä seurataan.

Huojennukset

Opetusvelvollisuutta voidaan huojentaa eli vähentää vain työehtosopimuksen mukaisissa tilanteissa. Paikallisesti työajasta ei voi sopia.

Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan kertoimella 0,3–0,8. Koulunjohtajan tai apulaisjohtajan opetusvelvollisuudesta on mahdollisesti koulukohtaisesti sovittu toisin.

Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavan opettajan, myös tuntiopettajan, opetusvelvollisuutta huojennetaan yksi viikkotunti, jos hän työsuunnitelman mukaan vaihtaa toimipaikkaa kesken päivän.

Jos vaihtoja on useampi, huojennetaan opetusvelvollisuutta alla olevan mukaisesti.

Keskimääräiset vaihdot viikossa ja huojennukset
 • kerran: 1 viikkotunti
 • kolme: 1,5 viikkotuntia
 • viisi: 2 viikkotuntia
 • kahdeksan: 2,5 viikkotuntia.

Vaihtoehtoisesti jos hän asunnostaan tai asuntoaan lähimmästä toimipaikasta toiseen tai toisiin toimipaikkoihin matkustaessaan joutuu oppituntien pitämistä varten matkustamaan lyhintä käyttökelpoista matkareittiä käyttäen yhteensä vähintään 30 kilometriä viikossa, on opetusvelvollisuuden huojennus yksi viikkotunti ja lisäksi puoli vuosiviikkotuntia jokaista seuraavaa edellä mainituin tavoin laskettua täyttä 50:tä kilometriä kohti.

Matkan pituus viikossa ja huojennukset
 • vähintään 30 km: 1 viikkotunti
 • vähintään 80 km: 1,5 viikkotuntia
 • vähintään 130 km: 2 viikkotuntia
 • vähintään 180 km: 2,5 viikkotuntia
 • jne. +50 km: +0,5 viikkotuntia.

Tuntiopettaja on päätoiminen, jos hän opettaa vähintään 16 tuntia. Päätoimisen opettajan työsuhteen ehdot ovat samat kuin toimenhaltijan.

Päätoimisuus voi täyttyä useamman sellaisen oppilaitoksen tunneista, joissa opettajan työaika on opetusvelvollisuustyöaika. Oppilaitos voi olla yksityinen, kunnallinen tai valtion

 • peruskoulu tai lukio
 • aikuislukio (päätoimisuuden raja 14 tuntia)
 • ammatillinen oppilaitos
 • musiikkioppilaitos
 • ammattikorkeakoulu

joka saa valtionosuutta tai -avustusta toimintaansa.

Jos tuntiopettaja opettaa kahdessa tai useammassa koulussa tai oppilaitoksessa ja hänellä on yhdessä näistä oppilaitoksista opetusvelvollisuutta vastaava tuntimäärä, niin hän on siinä oppilaitoksessa päätoiminen ja muissa oppilaitoksissa sivutoiminen tuntiopettaja.

Edellytyksenä tuntien yhteen laskemiselle useammasta oppilaitoksesta on, että siitä on sovittu ennen työsuhteen alkamista. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan osalta laskenta aloitetaan irtisanomisajan kuluttua.

Erikseen korvattavat tehtävät

Taito- ja taideaineiden opettajille maksetaan kuukausittain tarvikkeiden ja materiaalin hankinta- ja hoitotehtäviin euromäärä, jonka rehtori vahvistaa.

Kerhotunneista opettajalle maksetaan palkkion opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaisesti.

Opettajalle, joka määrätään hoitamaan rehtorin ylioppilaskirjoituksiin liittyviä tehtäviä rehtorin ollessa näihin jäävi, maksetaan palkkiota kultakin tunnilta täysi palkka jaettuna 150.

Jos opettaja määrätään oman toimensa ohella hoitamaan vähintään kolmen päivän ajaksi rehtorin toimeen kuuluvat hallinnolliset tehtävät, maksetaan hänelle enintään viikon pituiselta ajalta ylituntipalkkioon perustuva korvaus. Korvauksen määrä riippuu opettajan opetusvelvollisuudesta ja oppilaitoksen rehtorin opetusvelvollisuuden välyksestä.

Työnantaja voi määrätä opettajalle koulun kehittämistyötä. Tällöin palkkio määräytyy niin, että 1,5 tunnin työstä opettajalle maksetaan yhden ylituntipalkkiota vastaava korvaus.

Jaa