• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Muut peruskoulun opettajat kuin vuosityöajassa olevat oppilaanohjaajat ovat opetusvelvollisuustyöajassa. Osa oppilaanohjauksesta annetaan opetusvelvollisuustyöajassa.

Opetusvelvollisuus on se keskimääräinen opetustuntimäärä viikossa, joka kuuluu opettajan peruspalkkaan.

Päätoimisen tuntiopettajan pitämä tuntimäärä voi jäädä alle opetusvelvollisuuden, jolloin hänen kuukausipalkkansa määräytyy oppituntien määrän suhteessa opetusvelvollisuuteen.

Opetusvelvollisuudet

Luokanopettajien ja esiopetuksen opettajien opetusvelvollisuudet

 • esiluokanopettaja: 24,5 viikkotuntia
 • luokanopettaja: 24,5 viikkotuntia
 • erityisopettaja: 24,5 viikkotuntia
 • erityisluokanopettaja, erityisopettaja (kehitysvammaiset): 22,5 viikkotuntia.

Aineenopettajien opetusvelvollisuudet

 • äidinkieli ja kirjallisuus (myös suomi toisena kielenä): 18,5 viikkotuntia
 • toinen kotimainen ja vieras kieli: 20,5 viikkotuntia
 • tietotekniikka: 19,5 viikkotuntia
 • matematiikka, fysiikka, kemia, kuvataide ja musiikki: 21,5 viikkotuntia
 • oppilaanohjaus: 22,5 viikkotuntia
 • uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, kotitalous, kaupalliset aineet, terveystieto, biologia ja maantieto: 23,5 viikkotuntia
 • tekstiilityö, tekninen työ, käsityö, liikunta, maa- ja metsätalous ja puutarhanhoito: 24,5 viikkotuntia
 • muut aineet: 23,5 viikkotuntia.

Jos opettajan opetusvelvollisuus ei täyty luokkatunneista, voidaan hänen opetusvelvollisuuteensa laskea erityistehtäviä. Peruskoulussa tällaisia tehtäviä ovat:

 • opetuksen ohjaus
 • kirjaston hoito
 • kokoelmien hoito
 • musiikkiesitysten hoito
 • luokanvalvojan tehtävät
 • AV-välineiden hoito ja tietotekniikan vastuuhenkilö
 • oppilaskunnan ohjaaja
 • kotitehtävien valvonta
 • oppilaskodin oppilaiden ohjaus
 • yksityisoppilaan kuulustelu ja oppivelvollisuuden edistymisen tutkiminen
 • oppilaanohjaus- ja ammatinvalintatehtävät
 • demonstraatioiden valmistelutunnit.

Tehtäviin annettavat viikkotuntimäärät löytyvät työehtosopimuksen liitteistä.

Yksityisten peruskoulujen luokanvalvojan palkkio on kaikilla opettajilla 122,26 euroa kuukaudessa.

Luokanvalvojan tehtävä voidaan sisällyttää myös opetusvelvollisuuteen.

Painotetut opetusvelvollisuudet useammassa tehtävässä

Jos opettaja opettaa useampaa ainetta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu keskimääräinen opetusvelvollisuus. Jos tällöin ei tule kokonaislukua, pyöristetään opetusvelvollisuus puolen tunnin tarkkuudella.

Yhteissuunnitteluvelvollisuus

Opettajalle määräytyvien opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 45-100 tuntia lukuvuodessa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen.

Työajan käyttö suunnitellaan ja sitä seurataan.

Huojennukset

Opetusvelvollisuutta voidaan huojentaa eli vähentää vain työehtosopimuksen mukaisissa tilanteissa. Paikallisesti työajasta ei voi sopia.

Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan kertoimella 0,3–0,8. Koulunjohtajan tai apulaisjohtajan opetusvelvollisuudesta on mahdollisesti koulukohtaisesti sovittu toisin.

Luokanopettajan, jonka opetusryhmään kuuluu kahden tai useamman vuosiluokan oppilaita, vuosittaisesta opetusvelvollisuudesta vähennetään yksi viikkotunti. Kun opetusryhmässä on yksi tai useampi esiluokan oppilas, huojennetaan opetusvelvollisuutta yhdellä tunnilla.

Tuntiopettaja on päätoiminen, jos hän opettaa vähintään 16 tuntia. Päätoimisen opettajan työsuhteen ehdot ovat samat kuin toimenhaltijan.

Päätoimisuus voi täyttyä useamman sellaisen oppilaitoksen tunneista, joissa opettajan työaika on opetusvelvollisuustyöaika. Oppilaitos voi olla yksityinen, kunnallinen tai valtion

 • peruskoulu tai lukio
 • aikuislukio (päätoimisuuden raja 14 tuntia)
 • ammatillinen oppilaitos
 • musiikkioppilaitos
 • ammattikorkeakoulu

joka saa valtionosuutta tai -avustusta toimintaansa.

Jos tuntiopettaja opettaa kahdessa tai useammassa koulussa tai oppilaitoksessa ja hänellä on yhdessä näistä oppilaitoksista opetusvelvollisuutta vastaava tuntimäärä, niin hän on siinä oppilaitoksessa päätoiminen ja muissa oppilaitoksissa sivutoiminen tuntiopettaja.

Edellytyksenä tuntien yhteen laskemiselle useammasta oppilaitoksesta on, että siitä on sovittu ennen työsuhteen alkamista. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan osalta laskenta aloitetaan irtisanomisajan kuluttua.

Erikseen korvattavat tehtävät

Taito- ja taideaineiden opettajille maksetaan kuukausittain tarvikkeiden ja materiaalin hankinta- ja hoitotehtäviin euromäärä, jonka rehtori vahvistaa.

Kerhotunneista opettajalle maksetaan palkkion opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaisesti.

Opettajalle, joka määrätään hoitamaan rehtorin ylioppilaskirjoituksiin liittyviä tehtäviä rehtorin ollessa näihin jäävi, maksetaan palkkiota kultakin tunnilta täysi palkka jaettuna 150.

Jos opettaja määrätään oman toimensa ohella hoitamaan vähintään kolmen päivän ajaksi rehtorin toimeen kuuluvat hallinnolliset tehtävät, maksetaan hänelle enintään viikon pituiselta ajalta ylituntipalkkioon perustuva korvaus. Korvauksen määrä riippuu opettajan opetusvelvollisuudesta ja oppilaitoksen rehtorin opetusvelvollisuuden välyksestä.

Työnantaja voi määrätä opettajalle koulun kehittämistyötä. Tällöin palkkio määräytyy niin, että 1,5 tunnin työstä opettajalle maksetaan yhden ylituntipalkkiota vastaava korvaus.

Jaa