• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Työpaikkaopetus

Ammatillisen toisen asteen koulutukseen sisältyvä työpaikalla tapahtuva opetus toteutetaan koulutus- tai oppisopimuksena. Laadukkaan ja säädösten mukaisen työpaikkaopetuksen koordinointiin ja toteutukseen tarvitaan koulutuksesta vastaava opettaja, mikä kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan HOKSiin.

Koulutuksesta vastaava opettaja arvioi, täyttääkö työpaikka tutkintotavoitteiden sisällölliset vaatimukset ja työturvallisuutta koskevat säädökset ja vaatimukset. Hän varmistaa opiskelijakohtaisesti, että työpaikka soveltuu opiskelijan HOKSin mukaiseen opiskeluun ja että opiskelijalla on riittävä osaaminen, kokemus ja soveltuvuus suoritettaviin työtehtäviin.

Koulutuksesta vastaava opettaja pitää huolen siitä, että opiskelija tietää velvollisuuksistaan noudattaa työturvallisuudesta annettuja säädöksiä, ohjeita ja määräyksiä. Hän antaa työpaikalle tarvittavat tiedot opiskelijan osaamisesta ja valmiuksista sekä varmistaa työpaikkaohjaajan ohjausosaamisen.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada opetuksen lisäksi myös tarvitsemansa opinto-ohjaus ja muu tuki. Oppisopimuksessa koulutusta tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia työviikkoa kohden.
Kokonaisuudessaan työpaikalla toteutettavan opetuksen kestosta ei ole annettu määräystä, vaan kunkin työpaikalla toteutettavan opetuskokonaisuuden kestosta tulee sopia ja päättää tavoitteiden, tarpeiden ja olosuhteiden pohjalta.

Koulutuksesta vastaava opettaja valmistelee koulutus- tai oppisopimukseen liittyvät asiakirjat, jotka koulutuksen järjestäjä hyväksyy ja allekirjoittaa.

Koulutus- ja oppisopimuksessa päätetään koulutuksen järjestämisestä

Koulutus- ja oppisopimuksessa päätetään koulutuksen järjestämisestä, ei pelkästään pedagogisista ratkaisuista. Nämä päätökset on säädöksissä määrätty koulutuksen järjestäjän tehtäväksi, eikä niitä voida automaattisesti siirtää opettajalle. Sopimusten tekeminen koulutuksen järjestäjän nimissä ei ole normaalia opettajan työtä, eikä opettajalla ole yleensä koulutuksen järjestäjän puolesta nimenkirjoitusoikeutta.

Opettaja osallistuu suunnitelmien tekemiseen ja hänelle osoitettuna työaikana työpaikalla tapahtuvaan opetukseen ja ohjaukseen. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle palautetta osaamisen kehittymisestä suhteessa tavoitteisiin ja hänen valmiudestaan näytön suorittamiseen.

Opiskelijan työssäoppimisesta vastaava opettaja varmistaa, että työpaikalla annetut näytöt toteutetaan koulutuksen järjestäjän osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman mukaisesti.

Näytöissä opettaja arvioi opiskelijan osaamisen yhdessä työelämän edustajan kanssa. Valtakunnalliset työelämätoimikunnat seuraavat ja varmistavat näyttöjen ja arvioinnin toteutuksen laatua.

Opettaja sopimusten allekirjoittajana

Ennen kuin opettaja voi allekirjoittaa ja vastata sopimuksien teosta, tulee luottamusmiehen varmistaa, että oppilaitoksessa on yhteisesti sovittu seuraavista asioista ja menettelytavoista:

Toimintaohjeet opettajalle ko. sopimusten tekoon ja allekirjoittamiseen. Määritellä edellytykset ja vaatimukset, jotka sopimuksen tulee täyttää. Kenen puoleen opettaja voi kääntyä epäselvissä ja epävarmoissa tilanteissa? Kuinka opettajan tulee menetellä, jos sopimuksessa tai sen toteutuksessa havaitaan puutteita, vikoja tai laiminlyöntejä? Milloin esitetään koulutus- ja/tai oppisopimuksen purkamista? Miten purkuprosessi toteutetaan? Miten toimitaan, jos työpaikka tai opiskelija haluaa purkaa sopimuksen?

Nimenkirjoitusoikeuden tulee koskea vain koulutus- ja/tai oppisopimuksia.

Työnantajalla on oltava vastuuvakuutus opettajalle siltä varalta, että kaikesta huolimatta opiskelijalle sattuu työpaikalla onnettomuus tai virhe, josta seuraa haittaa tai vahinkoa opiskelijalle itselleen, työpaikalle tai kolmannelle osapuolelle.

Opettajalle annetaan riittävä työaika sopimuksen valmistelu- ja laadintatyöhön sekä työssäoppimispaikan työturvallisuuden ja soveltuvuuden varmistamiseen. Opettajan tulee voida varmistaa, että työnantaja on selvittänyt ja arvioinut työpaikan vaarat. Erityisesti tulee huolehtia alaikäisistä opiskelijoista niin, että mahdollisten vaarallisten ja haitallisten töiden suhteen toimitaan säädösten edellyttämällä tavalla. Sopimusten hoidosta johtuva lisätehtävä on huomioitava opettajan työkuormassa ja palkkauksessa.

Oppisopimusvisualisointi-oajfi-2020_UUSI_lev500px_.jpg

 

Opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan tehtävät työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Koulutuksen toteutuksesta vastaava opettaja tuntee tarjolla olevat työpaikat siten, että hän osaa ohjata opiskelijan oikeaan työssäoppimispaikkaan. Opettajan tulee varmistaa ennakkoon, että työpaikka soveltuu työssäoppimispaikaksi. Opettajan on työpaikan osalta varmistettava, että

 • siellä on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
 • siellä on tarpeelliset työvälineet
 • siellä on ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö
 • opiskelijalle nimetään ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja, joka on koulutettu ja perehdytetty tehtävään
 • yhteydenpitomenettelyt työpaikan kanssa on sovittu ja varmistettu
 • työhön liittyvät vaarat on selvitetty ja arvioitu
 • opiskelija perehdytetään työpaikkaan, työtehtäviinsä, sopimuksen sisältöön, opintososiaalisiin etuihinsa sekä oppisopimuksessa maksettavan palkan vaikutuksiin opintososiaalisiin etuihin
 • oppisopimuskoulutuksessa mahdollinen yhteistyö työvoimahallinnon ja vakuutusyhtiöiden kanssa toimii
 • työpaikan edustajalla on valtuutus tehdä sopimus.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen järjestetään turvallisesti

Opettajan on myös ilmoitettava työpaikalle, että oppisopimus- tai koulutussopimustyöpaikan tarjoaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään. Työpaikka on velvollinen antamaan opiskelijalle työtehtävissä tarvittavat työasut ja -välineet, esimerkiksi kuulosuojaimet tai turvakengät.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen järjestetään turvallisesti. Opettaja varmistuu siitä, että opiskelijalla on riittävät valmiudet turvalliseen työhön ja opiskeluun työpaikalla. Opettaja välittää myös tietoa opiskelijan valmiuksista työpaikalle. Opettaja huolehtii siitä, että

 • jos alle 18-vuotias nuori tekee työssäoppimisjaksolla ns. vaarallisia töitä tai niihin verrattavia töitä, tehdään työsuojelupiirille tarvittava ilmoitus
 • työsuojelupiiriltä haetaan tarvittavat poikkeusluvat ns. kiellettyjen töiden osalta.
Varmista nämä asiat ennen koulutus- tai oppisopimuksen alkua

Ennen kuin opettaja voi lähettää opiskelijan koulutus- tai oppisopimukseen opettaja varmistaa, että

 • opiskelijalla on hänelle osoitettuun työtehtävään riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus (tässä on otettava huomioon alan erityisvaatimukset, SORA-lainsäädäntö, jne.)
 • koulutussopimuksesta käy ilmi suoritettava tutkinto, noudatettavat tutkinnon perusteet ja tutkinnon osat, vastuullinen työpaikkaohjaaja, työpaikalla järjestettävän osaamisen hankkimisen ajoittuminen ja kesto sekä mahdollinen näytön ajankohta
 • opiskelijan kanssa on laadittu HOKS, johon on kirjattu keskeiset työtehtävät tutkinnonosakohtaisesti. Työpaikalla tehtävät oppimistehtävät ja niiden tavoitteet on selvitetty opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle. Tehtävät ja tavoitteet on asetettu niin, että ne voidaan toteuttaa työpaikalla. Työtehtävät on PT:n osalta suunniteltava tutkinnonosittain siten, että ne vastaavat kunkin tutkinnon osan osaamistavoitteita tai osaa niistä
 • koulutussopimukseen on liitetty opiskelijan HOKS siltä osin kuin se koskee koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta
 • työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta vastaava opettaja (tai perustellusta syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja) on nimetty ja merkitty HOKSiin
 • opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle on selvitetty eri osapuolten roolit ja vastuut
 • työpaikkaohjaajaa tuetaan ohjaustehtävässä
 • avointa ja tavoitteellista yhteistyötä tehdään työpaikkaohjaajan kanssa siten, että työpaikkaohjaaja saa kaiken tarvitsemansa tiedon opiskelijasta, hänen opetussuunnitelmastaan (HOKS) ja tavoitteistaan
 • opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta
 • opiskelija osallistuu ohjaukseen ja palautekeskusteluihin yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa
 • palautekeskustelussa keskustellaan opiskelijan kehittymisen lisäksi myös työssäoppimisjakson järjestelyistä ja yhteistyön sujumisesta
 • tarvittaessa opettaja on nopeastikin opiskelijan ja työpaikkaohjaajan tavoitettavissa.

Työpaikkaohjaaja osallistuu työssäoppimisjakson ennakkosuunnitteluun ja hän

 • tutustuu opiskelijan HOKSiin kirjattuihin työssäoppimisen tavoitteisiin ja osaamiseen
 • varmistaa, että työyhteisö ja työpaikan luottamusmies tietävät opiskelijan tulosta työpaikalle
 • pitää huolen siitä, että opiskelijan työajat ovat lainsäädännön mukaiset
 • perehdyttää ja ohjaa opiskelijaa sekä antaa hänelle kehittävää palautetta
 • antaa opiskelijalle kuvan siitä, miten työyhteisö toimii ja kehittyy
 • osallistuu työssäoppimisen käytäntöjen kehittämiseen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa
 • antaa oppilaitokselle tiedot työhön ja työympäristöön liittyvistä olosuhteista ja työvälineistä.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa työpaikkaohjaaja

 • seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä
 • ryhtyy toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista osaamista ei pystytä saavuttamaan
 • raportoi koulutuksen järjestäjälle opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumisesta.

Opiskelijan tulee

 • noudattaa työstä, työssä käyttäytymisestä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä
 • tehdä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa HOKSiin kirjatut ja sovitut tehtävät ja noudattaa koulutus- ja oppisopimussopimuksessa sovittuja asioita
 • noudattaa työn edellyttämää siisteyttä ja järjestystä
 • noudattaa työn edellyttämää varovaisuutta ja huolellisuutta
 • huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
 • arvioida taitojensa riittävyyttä työturvallisuuden kannalta
 • ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista työpaikkaohjaajalle, esimerkiksi vialliset laitteet ja työvälineet
 • käyttää tarvittavia henkilönsuojaimia ja varusteita
 • korvata aiheuttamansa vahinko, jos kyseessä on tahallinen vahinko
 • noudattaa työpaikan salassapitovelvollisuuksia.