• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Tutkimustietoa opetusalan työoloista

Kuvituskuva

Teemme joka toinen vuosi työolobarometrin, jotta voisimme parhaiten ajaa koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja.

OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa kattavasti ja luotettavasti opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta.

Barometrin kyselyyn vastaa opettajia ja opetusalan johtotehtävissä toimivia koko Suomesta aina varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.

Lue vuoden 2017 opettajien työolobarometri

Opetusalan työolobarometri 2017 kertoo karuja tuloksia

Työn ilo, työstä innostuminen ja työtyytyväisyys eivät enää vuonna 2017 kannatelleet opettajien ja alan johdon hyvinvointia. Kuormitustekijöitä on liikaa, eikä yhteistyö toimi samalla tavalla kuin aiemmin.

Työaika ei riitä tehtäviin. Työkyky koetaan entistä heikommaksi, ja töiden epätasainen jakautuminen kuormittaa opettajia ja opetusalan johtoa. Terveydelle vaarallista työstressiä koetaan enemmän kuin muualla työelämässä, ja hallitsemattomat muutokset näyttävät lisäävän stressiä. Liian moni kokee myös epäasiallista kohtelua ja kiusaamista.

Väkivaltaakin kokee yhä noin joka kymmenes. Terveyshaitat ja työolojen puutteet aiheuttavat työpoissaoloja.

Näin alan työolot laitetaan kuntoon

Tutustu ehdotuksiimme, joilla alan työolot saadaan kuntoon.

Työssä jaksamisessa on tapahtunut käänne huonompaan. Jaksaminen on heikointa oppilaitoksissa, joissa on tehty leikkauksia ja merkittäviä muutoksia työn sisältöön.

OAJ:n ehdotukset

 • Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan perusrahoituksen pitää olla riittävää siten, että annetut tehtävät pystytään toteuttamaan. Rahoituksen pitää olla pitkäkestoista ja jatkuvaa. Uudistusten aiheuttamat talous- ja henkilöstövaikutukset pitää arvioida.
 • Suomessa pitäisi siirtyä määräaikaisista hankerahoituksista pitkäkestoisiin, parlamentaarisiin ja yli hallituskausien kestäviin ohjelmiin, jotka muuttavat toimintaa ja parantavat toiminnan laatua. Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjiä, esimiehiä ja työyhteisöjä ei pidä tarpeettomasti kuormittaa lyhyillä kertaluonteisilla hankkeilla.

Kielteiset ilmiöt kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa osoittavat, että opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen organisointi ja mitoitus eivät ole kunnossa. Opetusalan töiden pitäisi jakautua tasapuolisemmin, ja stressin ja haitallisen kuormituksen pitäisi vähentyä.

Lasten ja nuorten ongelmatilanteet on kyettävä hoitamaan nykyistä tehokkaammin.

OAJ:n ehdotukset

 • Opettaja–oppilasmitoitus pitää sisällyttää koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan lainsäädäntöön.
 • Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiolakiin sekä ammatillista koulutusta koskevaan lakiin lisätään opetuksen järjestäjän velvollisuus seurata ja arvioida moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja opiskelijan koulunkäynti- ja opiskelukykyä.
 • Turvallisuuden takaamiseksi rehtorille lisätään perusopetuslakiin mahdollisuus evätä oppilaan oikeus opetukseen kuluvan päivän lisäksi myös seuraavana päivänä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin lisätään muutos, joka koskee tilannetta, jossa oppilaan tai opiskelijan oikeus opetukseen joudutaan epäämään. Tällaisessa tilanteessa terveys- ja sosiaalitoimen pitää arvioida oppilaan ja hänen perheensä tai opiskelijan hyvinvointia ja tuen tarvetta. Samalla lapsille ja nuorille säädetään nopeutettu menettely mielenterveyspalveluihin pääsemiseksi.
 • Perusopetuslakiin ja ammatillista koulutusta koskevaan lakiin tarvitaan samanlainen muutos oppilaan tai opiskelijan erottamiseksi koulusta, mikä jo on säädetty lukiolaissa. Lakimuutoksen tarve koskee tilannetta, jossa poliisi tutkii oppilasta tai opiskelijaa rikosasiassa ja erottaminen on epäiltyyn rikokseen nähden perusteltua.
 • Lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta on lisättävä säännös, jossa kaiken koulutuksen ja opetuksen turvalliseen järjestämiseen tarvittavan tiedon pitää kulkea viranomaisten kesken salassapidon estämättä.

Opettajien ja esimiesten työ ja sen kuormittavuus on muuttunut paljon. Työaika ei riitä työn tekemiseen.

Opettajien ja esimiesten osaamista ja ammatinhallintaa pitää kehittää, jotta he pystyvät vastaamaan arjen työssä oleviin haasteellisiin ja vaikeisiin tilanteisiin.

OAJ:n ehdotukset

 • Opettajien täydennyskoulutus on hajanaista ja irrallaan peruskoulutuksesta. Täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta tulisi arvioida. Opettajat tarvitsevat suunnitelmallista ja koko työuran kestävää koulutusta. Täydennyskoulutusta tulee kehittää niin, että se on eri opettaja- ja esimiesryhmillä johdonmukainen kokonaisuus ja tukee työn muutoksissa selviytymistä.
 • Opettajankoulutuksen ja alan esimiesten koulutuksen sisältöihin pitää saada pysyvät turvallisuutta ja hyvinvointia koskevat kokonaisuudet.
 • Suomeen pitää perustaa opettajarekisteri, johon kootaan muun muassa täydennyskoulutustiedot.

Kuormitustekijöiden selvittäminen ja arviointi eivät toteudu työturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla.

Esimiesten ja opettajien riittävistä resursseista on huolehdittava, työaikakuormitusta on seurattava ja työmäärää on tarvittaessa rajattava.

OAJ:n ehdotukset

 • Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalle pitää kuormitustekijöiden vähentämiseksi kehittää arviointimenetelmä, jota työnantaja käyttää yhdessä henkilöstön kanssa. OAJ esittää, että OKM ottaisi tehtäväkseen menetelmän kehittämisen laajassa yhteistyössä.
 • Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittava määräykset opettajien ja esimiesten työajan suunnittelusta ja työajan seurannasta.

Esimiesten ja johdon toiminta vaikuttaa erittäin merkittävästi opettajien ja yhteisöjen hyvinvointiin ja kykyyn tehdä työtä.

OAJ:n ehdotukset

 • Esimiehille on varattava riittävästi työaikaa henkilöstöjohtamiseen ja läsnäoloon. Esimiestyö on mitoitettava niin, että yhdellä esimiehellä on enintään 20 johdettavaa. Myös esimiesten koulutukseen pitää järjestää aikaa.
 • Päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen perustehtävää pitää kirkastaa.
 • Turvallisuuden, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden johtamista pitää lisätä.
 • Työkykyjohtamiseen pitää saada ohjeet.

Epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja väkivallan kokemukset syövät työn iloa ja haittaavat työyhteisöjen toimivuutta.

OAJ:n ehdotukset

 • Kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteisiin tarvitaan vastaava valtakunnallinen ohjeistus, joka vastikään on laadittu seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja tilanteisiin puuttumiseksi. Ohjeet pitää ottaa käyttöön jokaisella työpaikalla. Tämä varmistetaan riittävällä koulutuksella.

Työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019–2020

OAJ tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden ongelmiin vastataan kuukausittain vaihtuvin teemoin. Tutustu vinkkeihin ja hyvinvointietuihin!

Työhyvinvointivuosi