• logo
  • logo

Työkuormitus

Opettajat kokevat työssä kuormittumista enemmän kuin monissa muissa ammateissa koetaan.

Sopiva kuormittuminen työssä ylläpitää työkykyisyyttä ja hyvinvointia työssä. Terveydelle haitallinen kuormitus tai ylikuormitus vaikuttaa työkykyyn ja heikentää työn laatua. Toisaalta liian vähäinen kuormitus vähentää motivaatiota ja lisää syrjäytymisen riskiä.

Työssä kuormittumiseen vaikuttavat keskeisesti työn määrä, työn sisältö ja laatu. Psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ovat koulutus- ja kasvatusalalla keskeisiä. Oma elämäntilanne ja yksilölliset tekijät vaikuttavat myös kuormittumiseen.

Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite ja vastuu työntekijöidensä työturvallisuudesta ja -terveellisyydestä. Työnantajan edustajan eli esimiehen on otettava työtä suunniteltaessa ja mitoitettaessa huomioon työhön, työolosuhteisiin, työympäristöön ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Opetusalan kuormitustekijät

Opetusalalla kuormitusta aiheuttavat asiat liittyvät

  • muutoksiin: työn muuttumisen vaatimukset, digitalisaatio, alan murros, uudet työn ohjeet
  • lapsiin, oppilaisiin ja opiskelijoihin: vastuun suuri määrä, työn intensiivisyys, huono käytös ja väkivalta, yksilöllisyyden vaatimukset
  • työn organisointiin: työn suunnittelun puutteet (esim. integroinnin aiheuttamat resurssipuutteet), työn suuri määrä, mahdollisuus tehdä ydintehtävää vs. muun työn määrä, epätasainen töiden jakautuminen
  • työyhteisöön: tuen puute työyhteisössä ja esimieheltä
  • työympäristöön ja ergonomiaan: sisäilmaongelmat, melu ja työrauhan puutteet avoimissa oppimisympäristöissä, kalusteiden ergonomia, rakenteellinen turvallisuus
  • yhteistyöhön muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa: työmuodot, ajankäyttö
  • lasten huoltajiin: erityiskohtelun vaatimukset, epäasiallisuus.

Näin selätät kuormituksen

Voit vaikuttaa kuormittumiseesi parhaiten, kun keskustelet aiheesta avoimesti ja rehellisesti työkuormituksestasi työkavereidesi, esimiehesi ja työterveyshuoltosi kanssa.

Tarvittaessa ole yhteydessä myös työsuojeluvaltuutettuusi.

Kyselylomakkeesta apua kuormituksen kartoittamiseen

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia tunnistamaan ja selvittämään työpaikan ja eri tehtävien kuormitustekijät sekä arvioimaan niiden terveydellistä merkitystä. Silti työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät jäävät usein työpaikoilla tunnistamatta.

Tunnistamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi työsuojeluviranomaisen kyselyä, jonka kehittämisessä myös OAJ on ollut mukana. Kysely auttaa tunnistamaan niitä työpaikan kuormitustekijöitä, joiden on tieteellisten tutkimusten perusteella osoitettu olevan yhteydessä työntekijöiden terveyteen. Kuormitustekijät voivat liittyä työn sisältöön, työn järjestelyihin tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

Kyselyssä on 23 erilaista työn kuormittavuuteen liittyvää kysymystä, joihin työntekijät vastaavat valitsemalla numeron yhdestä viiteen.

Tutustu ja lataa kyselylomake työsuojeluhallinnon verkkosivuilta!

Jaa