• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työterveyshuolto ja varhainen tuki

Kun työhyvinvointisi on vaarassa järkkyä, työterveyshuolto auttaa. Varhainen tuki takaa sen, että voit hyvin mahdollisimman pian.

Jokaisen opetusalan työnantajan pitää tehdä sopimus työterveyspalveluista. Työterveyshuollon tulee olla samantasoista kaikille työntekijöille palvelussuhteen muodosta riippumatta.

Olet oikeutettu työterveydenhuoltoon aina, kun sitä tarvitset.

Saatat tarvita työterveyshuoltoa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • työsi ja työolosuhteidesi terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi
  • työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen, terveydentilasi sekä työ- ja toimintakykysi selvittäminen, arviointi ja seuranta
  • tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta työsi terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa
  • työssä selviytymisesi seuranta ja edistäminen silloin, kun olet vajaakuntoinen
  • työkykysi arviointi
  • ensiapu.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki avainasemassa

Työterveyshuollon tärkein tehtävä on ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Näin työhyvinvointia heikentäviin asioihin päästään puuttumaan mahdollisimman varhain. Parhaassa tapauksessa terveydenhuolto jopa ehkäisee ongelmien syntymisen!

Keskeisin ennaltaehkäisevän työterveyshuollon väline on työpaikkaselvitys, jonka tulee olla jokaisella opetusalan työpaikalla ajan tasalla. Työpaikkaselvitys arvioi työn, työympäristön ja -yhteisön terveysvaaroja, kuormitustekijöitä ja voimavaroja.

Työkyvyn arviointi

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä työterveydestä ja -turvallisuudesta. Työnantajan tulee seurata henkilöstönsä jaksamista esimerkiksi henkilöstökyselyin, joilla työhyvinvointia heikentäviin asioihin saadaan puututtua mahdollisimman varhain. Varhainen tuki on avainasemassa, jotta ongelmat eivät pääse kärjistymään.

Työkykysi täytyy arvioida, jos työsi käy liian raskaaksi. Yleisen terveydentilasi tarkastaminen edellyttää suostumustasi.

Työterveyshuolto antaa terveystarkastuksen perusteella todisteen, johon on merkitty arvio terveydellisistä edellytyksistäsi hoitaa sinulle kuuluvia tehtäviä. Terveystarkastukset suojelevat terveyttäsi: tarkastuksen jälkeen voi olla tarpeellista sopeuttaa työ edellytyksiisi tai siirtää sinut toisiin tehtäviin.

Kuntoutus ja työnohjaus

Työkyvyn arviointiin liittyvä terveystarkastus on osa työntekijän kuntoutusta. Lisäksi tukena voi olla työnohjausta.

Opettajien työnohjauksella tarkoitetaan työnantajan kustantamaa, kokeneen ja työnohjauskoulutuksen saaneen opetus- ja kasvatustyöhön perehtyneen asiantuntijan antamaa ohjausta ja tukea työn suorittamisessa, arvioinnissa ja työhön liittyvien ongelmien selvittelyssä ja ratkaisemisessa.

Kun työkykysi on heikentynyt, sinulla on oikeus sairauslomaan. Työkyvyttömyyseläke voi tulla tarpeeseen, jos työkyvyttömyytesi on pysyvää.

Lue sairauslomastaLue työkyvyttömyyseläkkeestä

Työterveysneuvottelut ja varhainen tuki

Varhaisen tuen mallista ja sen sisällöstä päätetään yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Varhaisen tuen mallissa sovitaan usein myös tilanteista, jolloin käydään työterveysneuvotteluja.

Näitä tilanteita ovat esimerkiksi:

  • epäilty päihteidenkäyttö työssä
  • toistuvat maanantai- ja/tai perjantaipoissaolot työstä tai
  • merkittävät puutteet työssä suoriutumisessa.

Työterveysneuvottelun tarkoitus on tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä

Aloitteen työterveysneuvotteluun voi tehdä työntekijä itse, esimies, henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon edustaja taikka esimerkiksi kuntoutustaho. Neuvottelu käydään työntekijän suostumuksella, ja neuvottelun tarkoitus tulee olla osallistujien tiedossa ennakkoon. Koolle kutsuttaessa neuvottelun asialista auttaa jäsentämään ja kohdistamaan keskustelua toimiin, joilla voidaan tukea työntekijän työkykyä työssä ja työoloissa.

Neuvotteluun osallistuvat vain henkilöt, joiden läsnäolo on välttämätöntä. Neuvotteluun osallistuvat työntekijä tai esimies, jonka asiaa käsitellään sekä hänen esimiehensä ja työterveyshuollon edustaja sekä työntekijän tukihenkilö, esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu, jonka työntekijä itse pyytää neuvotteluun. Myös pääluottamusmies voi osallistua neuvotteluihin, jos kyseessä ovat esimerkiksi työtehtävien tai -aikojen järjestelyt tai muutokset.

Työntekijän terveydentilatietoja ei voida käsitellä neuvottelussa ilman työntekijän lupaa. Osallistujat ovat salassapitovelvollisia mahdollisiin arkaluonteisiin tietoihin liittyen.

Jos kyseessä on vaikea tai pitkäaikainen työkykyongelma ja/tai sairaus, kannattaa neuvotteluita pitää säännöllisesti jäljellä olevan työkyvyn ylläpitämiseksi.

Jos työntekijä on osatyökykyinen, on esimiehen tehtävä selvittää työn järjestelyitä työhön palaamiseksi. Opettajan työssä on työtä vähennettävä osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen prosenttimäärän mukaisesti, ellei työkykyarviointi osoita sitä, että opettaja ei pystyisi jatkamaan opettajan tehtävässä. Vähentäminen koskee sekä opetusvelvollisuutta että muuta työtä. Kannattaa huomata, että työn järjestelyt voivat olla määräaikaisia, ja osatyökyvyttömyyseläkkeeltä on mahdollista palata kokoaikaiseen työhön, jos työkyky sen mahdollistaa.

Valmistaudu työterveysneuvotteluun

Työntekijän on tärkeä valmistautua työterveysneuvotteluun. Sairausloman aikana työterveysneuvottelua ei yleensä käydä.

Ennen työkykyneuvottelua sinun kannattaa olla yhteydessä joko työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Heidän kanssaan voi miettiä, mitä odotat neuvottelulta. Samalla voitte käydä läpi neuvottelun kulkua.

Muista, että terveyteen liittyvistä asioista puhutaan vain niiltä osin kuin itse haluat. Neuvotteluun valmistuessasi sinun kannattaa pohtia, mitkä työn järjestelyihin ja tukeen liittyvät seikat auttaisivat työkykysi palauttamista.

Työterveyshuollon tehtävä on arvioida, mitä työtä voit terveytesi puolesta tehdä ja millaista kuntoutusta tarvitset. Tämä edellyttää sitä, että työterveyslääkäri tuntee riittävästi työsi ja sen vaatimuksia.

Työterveyshuollon tehtävänä on käydä työterveysneuvottelu vain perustellusta syystä, ja tarvittaessa neuvoa ja ohjata työnantajaa toimimaan työntekijän työkyvyn edistämisen mukaisesti.

Jaa