• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ lausui luonnoksesta valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

28.06.2024 - 08.25 Lausunto
Kuvituskuva

Toimenpideohjelmassa on esitetty, että suunnitellaan ja tehdään koko koulutusjärjestelmän kattava tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on parantaa tasa-arvo- ja yhden­vertaisuus­suunnitelmien vaikuttavuutta.

OAJ katsoo, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tulisi paremmin osaksi arkipäivää ja toimintakulttuuria, jos erillisten tasa-arvo ja yhdenvertaissuunnitelmien sijaan, niiden sisällöt olisi otettu osaksi opetussuunnitelmia ja tutkinnon perusteita.  
 
OAJ toteaa, että kehitysohjelman laatimista tärkeämpää olisi huolehtia siitä, että opettajilla on riittävä osaaminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa ja että opetta­jan­koulutuksessa huolehditaan siitä, että opettajaksi valmistuvalla on työ­elämään siirtyessään riittävät tiedot ja taidot opetussuunnitelman perusteiden asettamien tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämistä koskevien vaatimusten toteuttamiseksi. Myös työssä olevien opettajien osaaminen on varmistettava tarjoamalla heille mahdollisuus työajalla tätä koske­vaan täydennyskoulutukseen.

OAJ ehdottaa myös, että toimenpideohjelman puitteissa selvitettäisiin valmistavan opetuk­sen järjestämisvelvollisuuden sisällyttämistä perusopetuslakiin. Perus­opetukseen valmistavan opetuksen tulee olla oppilaan subjektiivinen oikeus ja se olisi kirjattava lakiin. Nykyinen lainsäädäntö ei velvoita kuntia järjestämään perus­opetukseen valmistavaa opetusta. Tarve valmistavaan opetukseen on kuitenkin suuri. Tarve näkyy muun muassa siinä, että maahanmuuttotaustaisten oppimistulokset ovat yleisesti ottaen vielä toisessakin polvessa heikompia kuin muiden.

Lataa ja lue koko lausunto (PDF)

Jaa