• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ajankohtaista

OAJ antoi lausuntonsa julkisen talouden suunnitelmasta

OAJ oli kuultavana sivistysvaliokunnassa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Pääpainomme oli ammatillisen koulutuksen leikkauksissa ja aikuiskoulutukseen kohdistuvissa monissa päällekkäisissä heikennyksissä, joiden yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu.

07.05.2024 Lausunto
Lausunto perusopetuksen oppimistuloksista ja rahoituksesta sekä mahdollisuuksien tasa-arvosta

OAJ oli 2.5. kuultavana eduskunnan tarkastusvaliokunnassa perusopetuksen oppimistuloksista, mahdollisuuksien tasa-arvosta sekä perusopetuksen rahoituksesta. Lausunnossamme lähestymme oppimistuloksia viimeksi julkaistun ja suurinta huomiota yleensä saavan OECD:n PISA-tutkimuksen tulosten valossa.

03.05.2024 Lausunto
OAJ antoi lausuntonsa koskien kansallista lapsistrategiaa

OAJ jätti lausuntonsa koskien kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa pääministeri Orpon hallituskaudella. Toimeenpanosuunnitelma on tarkoitus kytkeä sekä hallitusohjelmaan että lapsistrategian tavoitteisiin.

30.04.2024 Lausunto
Lausunto varhaiskasvatuksen suhdelukutarkastuksen muuttamisesta päiväkotikohtaisesta ryhmäkohtaiseksi

OAJ oli sivistysvaliokunnan kuultavana 23.4.2024 koskien kansalaisaloitetta, jossa esitetään varhaiskasvatuksen suhdelukutarkastelun muuttamista päiväkoti­kohtaisesta ryhmäkohtaiseen.

25.04.2024 Lausunto
OAJ:n lausunto tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallitus on täsmentämässä ja muuttamassa määräystä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa. Nämä määräykset liittyvät tutkintoihin, joihin sovelletaan SORA-säädöksiä.

25.04.2024 Lausunto
OAJ kannattaa S2/R2 ylioppilastutkintokokeen jakamista kaksipäiväiseksi

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) esittää S2/R2 ylioppilastutkinnon kokeen muuttamista kaksipäiväiseksi. Kokeiden suoritusten ­määrät ovat viidessä vuodessa kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2023 kokeita suori­tettiin yhteensä 2057.

17.04.2024 Lausunto
OAJ vetoaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan koskien hallituksen esitystä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi OAJ:n kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien hallituksen esitystä aikuiskoulutustuen, vuorotteluvapaan ja ammattistipendin lakkauttamista koskevasta lainsäädännöstä.

20.03.2024 Lausunto
Lukutaidon syventäminen vaatii aikaa

Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kolmella vuosiviikkotunnilla. OAJ kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta perusopetuksessa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta.

20.03.2024 Lausunto
OAJ:n lausunto PISA:n tuloksista

OAJ oli sivistysvaliokunnan kuultavana koskien PISA 2022-tuloksia ja analyysia niiden pohjalta. OAJ otti lausunnossaan kantaa liian vähäiseen kriisitietoisuuteen: toimet, joilla jo pitkään laskeneita oppimistuloksia on pyritty kääntämään, ovat olleet valitettavasti aivan riittämättömässä mittaluokassa.

12.03.2024 Lausunto
OAJ:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden toteutumisesta

Vuonna 2018 voimaan astunut reformi toi mukanaan useita muutoksia ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön. OAJ:n näkemys on, että useimmat reformin tavoitteista eivät ole toteutuneet.

07.03.2024 Lausunto
OAJ kritisoi edelleen aikuiskoulutustuen, ammattistipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista

Hallituksen esitys aikuiskoulutustuen, vuorotteluvapaan ja ammattistipendin lakkauttamista koskevasta lainsäädännöstä on edennyt sivistysvaliokuntaan. Sivistysvaliokunta kuulee sidosryhmiä hallituksen esityksestä torstaina 7.3.2024. OAJ ottaa lausunnossaan kantaa esityksessä väitettyihin kantoihin julkisten menojen säästöistä ja työllisyysvaikutuksista.

06.03.2024 Lausunto
OAJ:n lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin ja asetustekstien muutoksista

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia esitetään muutettavaksi niin, että perusrahoituksesta 75 prosenttia määräytyy koulutuksen, 20 prosenttia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusteella ja 5 prosenttia muiden koulutuspolitiikan sekä tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteiden perusteella (strategiaperusteinen rahoitus).

21.02.2024 Lausunto
OAJ esitti kantansa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista

Esitetyllä avoimen koulutuksen maksun korotuksella tavoitellaan korkeakoulujen taloudellisten edellytysten vahvistamista koulutuksen järjestämisessä. OAJ ei kannata maksujen korotusta.

20.02.2024 Lausunto
Lausunto yliopistojen rahoitusmallin muutoksista

OAJ on ottanut kantaa yliopistojen rahoitusmallin muutoksiin ja asetusluonnoksiin. Kannamme huolta koulutuksen ja tutkimuksen tasapainosta.

19.02.2024 Lausunto
OAJ antoi lausuntonsa julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

OAJ pitää julkisuusperiaatetta olennaisena osana avointa ja demokraattista yhteiskuntaamme. Kannatamme julkisuuslain soveltamisalan laajentamista, mutta jotta vältymme tulkintaongelmilta, on työryhmän mietinnön eriävissä mielipiteissä esitetyt huomiot otettava jatkotyöstössä huomioon. On myös hyvä, että viranomaisen asiakirjan käsitettä selkeytetään ja ajantasaistetaan vastaamaan nykyaikaista tietojenkäsittelyä.

09.02.2024 Lausunto