• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Budjettiriihi punnitsee koulutuslupausten painoarvon  

02.08.2023 - 09.00 Uutinen
Kuvituskuva

Hallituksen on näytettävä heti ensimmäisessä budjettiriihessään syyskuussa, että hallitusohjelman koulutuslupauksia lähdetään toteuttamaan viipymättä ja niihin löytyy riittävä rahoitus.

Hallitusohjelma lupaa ensi vuodeksi 50 miljoonaa euroa perusopetuksen vahvistamiseen.

– Tämä raha pitää kohdentaa perusopetuksen tasa-arvorahan vakiinnuttamiseen korkeammalle tasolle, jotta voidaan palkata lisää opettajia ja pienentää opetusryhmien kokoa. Myös perusopetuksessa annettavan opetuksen määrää on lisättävä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vaatii. 

Hallitusohjelma lupaa ensi vuodelle 5 miljoonaa euroa lisärahaa sekä ammatilliselle että lukiokoulutukselle. OAJ ehdottaa, että se kohdennetaan tukiopetukseen ja opinto-ohjaukseen. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa lisärahaa tarvitaan lähiopetuksen ja erityisopettajien antaman tuen lisäämiseen. 

Hallitus aikoo lisätä varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikkoja niin, että joka vuosi koulutetaan vähintään 1400 varhaiskasvatuksen opettajaa. OAJ pitää tätä välttämättömänä ja tähän on myös osoitettava riittävä rahoitus yliopistoille. Lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta on kohdennettava korkeakoulujen perusrahoitukseen. 

– Ammattikorkeakouluilta aiotaan leikata 12 miljoonaa euroa. Se tulee palauttaa niille kohdentamalla raha sotealan koulutuspaikkojen lisäämiseen, jotta alan työvoimapula helpottuisi. 

OAJ vastustaa kuntien indeksileikkausta. Indeksileikkaus kohdistuisi Murron mukaan kipeästi juuri varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ja on täysin ristiriidassa koulutuslupauksen kanssa. 

Oppimisen tuen uudistaminen ja sen lainsäädäntövalmistelu on saatava viipymättä liikkeelle.  

– Tarvitaan myös tuntuvasti lisää erityisopettajia, jotta tuki voisi ylipäätään toimia. Uusien erityisopettajien koulutus on aloitettava ja rahoitettava nyt. Aikuiskoulutustukea ei saa lakkauttaa, sillä se on tärkeä väylä muun muassa uusien erityisopettajien kouluttautumisessa, Murto perustelee. 

OAJ vaatii lisäksi miljoona euroa ensi vuoden budjettiin opettajarekisterin perustamisen jatkamiseksi. Opettajarekisteri on välttämätön, jotta tarvittavia opettajien koulutusmääriä kyetään ennakoimaan. 

Hallitusohjelman työelämätavoitteet kauhistuttavat 

Katarina Murto tyrmää ne hallitusohjelman työelämätavoitteet, joilla pyritään heikentämään tuntuvasti palkansaajien asemaa. 

– OAJ vastustaa jyrkästi vientimallin tai minkään muun palkkamallin kirjaamista lakiin. Se rajoittaisi sopimusautonomiaa ja olisi vastoin Suomea velvoittavia kansanvälisiä sopimuksia. Erityisesti määräaikaisten aseman heikentäminen ja irtisanomiskynnyksen madaltaminen lisäisivät työelämän turvattomuutta ja epävarmuutta entisestään, Murto varoittaa. 

Yhdenvertaisuus velvoittaa opettajaa työssään 

Koulun ja opettajien tehtävänä on kasvattaa lapsia ja nuoria ihmisyyteen sekä eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Lainsäädäntö ja opetussuunnitelmat velvoittavat opettajia tähän.  

– Opettaja edistää arjessaan yhdenvertaista ja moniarvoista yhteisöä ja yhteiskuntaa. Myös opettajan eettiset periaatteet lähtevät yhtäläisestä ihmisarvosta ja ihmisyyden kunnioittamisesta, Murto kertoo.  

Laineet löivät pitkin kesää korkealle, kun keskusteltiin rasismista ja yhdenvertaisuudesta. Aihe nousee OAJ:n arvion mukaan esiin, kun koulutyö käynnistyy. Koulutuksen arvopohja on selkeä ja säädöksin määritelty. Kaikki ovat yhdenvertaisia opetuksessa, ja kaikkia pitää kohdella yhtäläisesti ja ihmisarvoisesti niin tekojen kuin puheen tasolla. 

– Korostan että aikuiset ja erityisesti päättäjät muistaisivat vastuunsa siitä, että he antavat omilla toimillaan ja puheillaan lapsille ja nuorille esimerkin toisten kunnioittamisesta – ja keskustelijoina myös toisten kuuntelemisesta. Arvokeskustelulle on yhteiskunnassa selkeä tarve, Murto muistuttaa.