Utbildningslöftena i vågskålen i regeringens budgetförhandlingar

02.08.2023 - 09:00 Nyheter
Illustration

Regeringen måste redan i sin första budgetmangling i september visa att utbildningslöftena i regeringsprogrammet kommer att infrias utan dröjsmål och att en tillräcklig finansiering garanteras.

I regeringsprogrammet utlovas för nästa år 50 miljoner euro för att stärka den grundläggande utbildningen.   

– Jämlikhetsunderstödet för den grundläggande utbildningen måste etableras på en högre nivå för att kunna anställa fler lärare och minska undervisningsgruppernas storlek. Också inom den grundläggande utbildningen måste undervisningen ökas, kräver OAJ:s ordförande Katarina Murto.

I regeringsprogrammet utlovas 5 miljoner euro i tilläggsfinansiering för både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. OAJ föreslår att finansieringen riktas till stödundervisning och studiehandledning. Vidare behövs tilläggsfinansieringen till mera närundervisning och stöd av speciallärare inom yrkesutbildningen. 

Regeringen har för avsikt att öka studieplatserna för lärarstuderande inom småbarnspedagogiken så att det årligen utbildas minst 1 400 lärare inom småbarnspedagogik. Detta är nödvändigt och universiteten måste få tillräcklig finansiering, anser OAJ. Dessutom bör finansieringen för forskning, utveckling och innovationer riktas till högskolornas basfinansiering. 

– 12 miljoner euro ska skäras ner inom yrkeshögskoleutbildningen. Det bör återbördas till yrkeshögskolorna genom att rikta pengarna till att öka antalet studieplatser inom social- och hälsovårdsutbildningen för att avhjälpa arbetskraftsbristen inom sektorn.

OAJ motsätter sig indexnedskärningen för kommunerna. Enligt Murto skulle indexnedskärningen drabba småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen hårt och det står helt i strid med utbildningslöftet.

Reformen av stödet för lärande och beredningen av lagstiftningen ska inledas utan dröjsmål.

Det behövs också betydligt flera speciallärare för att stödet överhuvudtaget ska fungera. Utbildningen av nya speciallärare måste inledas och finansieras nu. Vuxenutbildningsstödet får inte slopas eftersom det är en viktig kanal för att bland annat utbilda nya speciallärare, motiverar Murto.

OAJ kräver också en miljon euro i nästa års budget för att fortsätta upprättandet av ett lärarregister. Ett lärarregister är nödvändigt för att kunna förutse utbildningsbehovet av nya lärare.

Regeringsprogrammets arbetslivsmål är skrämmande

Katarina Murto utdömer arbetslivsmålen i regeringsprogrammet som syftar till att avsevärt försvaga löntagarnas ställning. 

– OAJ motsätter sig starkt att en exportmodell eller någon annan lönemodell skulle inskrivas i lagen. Det skulle begränsa avtalsautonomin och strida mot internationella avtal som är bindande för Finland. Att försämra visstidsanställda arbetstagares ställning och sänka tröskeln för uppsägning skulle ytterligare öka otryggheten och osäkerheten i arbetslivet, varnar Murto. 

Jämlikhet förpliktar lärarna i deras arbete 

Skolornas och lärarnas uppgift är att utbilda barn och ungdomar i humanitet och till delaktighet i ett etiskt ansvarsfullt samhälle. Lagstiftning och läroplaner förpliktar lärare till det här.  

– Lärare främjar en jämlik och pluralistisk gemenskap och dito samhälle. Även lärarnas etiska principer bygger på lika människovärde och respekt för mänskligheten, säger Murto.  

Vågorna gick höga under hela sommaren när rasism och jämlikhet diskuterades. Enligt OAJ:s bedömning lyfts ämnet upp igen när skolarbetet börjar. Utbildningens värdegrund är tydlig och definieras i lagstiftningen. Alla är jämlika i utbildningen och alla måste bemötas lika och värdigt, både i handling och i tal.

– Jag vill understryka att vuxna, och i synnerhet beslutsfattare, ska komma ihåg sitt ansvar att föregå med gott exempel för barn och unga att respektera och lyssna på andra. Det finns ett tydligt behov av värdediskussion i samhället, påminner Murto.