Det behövs flera nybörjarplatser vid högskolorna för att lösa kompetensbristen

26.04.2023 - 10:16 Pressmeddelande
Illustration

OAJ understödjer att antalet nybörjarplatser vid högskolorna ökas så att minst 50 procent av de unga vuxna i framtiden har en högskoleexamen. Det råder kompetensbrist inom många områden och vi behöver kunnigt folk och behöriga lärare i hela landet, konstaterar OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Det måste finnas högre utbildning att tillgå i hela landet. På samma sätt måste det säkerställas att det finns behöriga lärare till alla utbildningsnivåer. Utbildning och forskning är viktiga med tanke på kommunernas livskraft också utanför tillväxtcentrum, påminner OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Utöver de kunniga som utexamineras från yrkesutbildningen behöver arbetslivet i allt högre grad olika forsknings- och arbetslivsinriktade högskoleexamina samt den forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) som universiteten och yrkeshögskolorna erbjuder.

– Yrkeshögskolorna och universiteten har en stor betydelse för regionernas livskraft. Högskolornas särpräglade verksamhet och växelverkan sinsemellan stärker vårt samhälle och vår kompetens både nationellt och internationellt. 

Vi behöver också utbildnings- och arbetsrelaterad invandring.

Finansieringsunderskottet inom utbildningen måste korrigeras

– Det räcker inte bara med att öka antalet nybörjarplatser ifall vi inte tar hand om hela utbildningskedjan. Allt börjar med högklassig småbarnspedagogik och att barn och unga får det stöd de behöver samt undervisning och handledning av behöriga lärare under hela utbildningen. Både gymnasiet och yrkesläroanstalterna ska ge goda förutsättningar för fortsatta högskolestudier, betonar Murto.

– Det är en ödesfråga att korrigera finansieringsunderskottet i utbildningssystemet. Den nya regeringen har en sista chans att vända kursen och investera i utbildning. Det behövs satsningar på alla utbildningsnivåer. Att flytta finansiering mellan olika utbildningsnivåer skulle vara en ohållbar lösning som inte korrigerar finansieringsgapet.

Högskolornas utveckling tryggas bäst genom en stabil, förutsägbar och tillräckligt hög basfinansiering.

För att öka andelen unga vuxna med högskoleutbildning förutsätts det att nya studieplatser fördelas rättvist mellan högskolorna. De måste också få resurser till det fulla beloppet. Det innebär en ökning av finansieringen med cirka 200 miljoner euro per år.

Bild Leena Koskela