Välbefinnande i arbetet

Ett tungt arbete, stress och osakligt beteende försämrar arbetshälsan – tidigt ingripande, företagshälsovård och en uppmuntrande arbetsmiljö hjälper!

Välbefinnande i arbetet är en upplevelse som är summan av många delfaktorer. En yrkesutövare inom utbildning, fostran och forskning som mår bra i sitt jobb orkar utföra arbetet väl, kan ta misslyckanden och klarar av att lösa konflikter.

Arbetshälsa och välbefinnande i arbetet föds inte av sig själv utan skapas i samarbete mellan hela arbetsgemenskapen.

OAJ stöder medlemmarnas arbetsvälbefinnande

OAJ:s intressebevakning i frågor som rör arbetarskydd och arbetshälsa främjar och utvecklar sundheten och säkerheten i daghem, skolor och läroanstalter.

Vartannat år gör vi också en arbetslivsbarometer som på ett övergripande sätt behandlar arbetshälsa, arbetsförhållanden och säkerhet i branschen. Se efter hur det gick i den senaste barometern.

Bekanta dig med hur vi stöder våra medlemmars arbetshälsa och välbefinnande i arbetetBekanta dig med arbetslivsbarometern


Arbetsbelastningen och den arbetsrelaterade stressen tär på arbetshälsan

Arbetstagare kan bli belastade på många sätt och för mycket belastning tär på välbefinnandet i arbetet. I undervisningssektorn kan källorna till de belastande faktorerna vara mångahanda, till exempel arbetsmängden, arbetsgemenskapen eller samarbetet med andra. Lyckligtvis går belastning att åtgärda!

Också det trevligaste arbetet kan ibland kännas stressigt. Små mängder stress är ofta positivt men blir stressen skadlig resulterar den i gemensamma bekymmer för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Känner du igen symtomen på stress och vet du hur kan förebygga stress?


Få bukt med osaklig behandling

Om det förekommer osaklig behandling, som trakasserier, mobbning eller annat slag av osakligt beteende på arbetsplatsen äventyras arbetshälsan och säkerheten i arbetsmiljön. Här kan du se efter vad du kan göra om du upplever osaklig behandling på ditt jobb.


Företagshälsovården stöder arbetshälsan

När ditt välbefinnande i arbetet riskerar att vackla kommer företagshälsovården till din hjälp. Det tidiga stödet garanterar att du kommer att må bra igen så fort som möjligt.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp