Anställningsförhållandet

I början av ett nytt anställningsförhållande ska du kontrollera till vilken avtalsbransch ditt kommande arbete hör och vad du ska tänka på när du tar emot jobbet.

Tjänste- eller arbetsavtalsförhållande?

Det är bra att redan från början vara på det klara med vilken typ av anställningsförhållande du har, för man tillämpar delvis olika avtal och lagstiftning på tjänste- och arbetsavtalsförhållanden.

Anställningsförhållanden, där den anställda utövar offentlig makt, är tjänsteförhållanden. Alla andra anställningsförhållanden är arbetsavtalsförhållanden.


Prövotid

I början av ett nytt anställningsförhållande kan man ha en prövotid.

Med prövotid avses en period som börjar när anställningsförhållandet inleds, under vilken tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren samt arbetsgivaren kan lära känna varandra och se om anställningsförhållandet fungerar och vid behov häva förhållandet utan uppsägningstid.


Diskriminering vid anställning

Diskriminering är förbjuden vid anställning. När det gäller tjänsteförhållande måste arbetsgivaren alltid välja den mest meriterade sökanden. Till ett arbetsavtalsförhållande kan arbetsgivaren däremot också välja den i sitt tycke lämpligaste sökanden, bara hen uppfyller behörighetskraven.  


Att klaga över beslutet

Om du är missnöjd med ett beslut som gäller rekryteringen till en tjänst kan du begära omprövning. Det här är däremot inte möjligt om det gäller ett arbetsavtalsförhållande.

Du kan ännu överklaga ett beslut som fattats utgående från din begäran om omprövning hos förvaltningsdomstolen genom att anföra kommunalbesvär.

Om det gäller en statlig tjänst är det möjligt att söka ändring i ett beslut i förvaltningsdomstolen.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp