• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Palvelussuhde

Uuden palvelussuhteen alussa kannattaa tarkistaa, mihin sopimusalaan tuleva työsi kuuluu ja millaisia asioita sinun tulee huomioida, kun vastaanotat uuden työpaikan.

Virka- vai työsuhde?

Sinun on hyvä tietää palvelussuhteesi laji selkeästi heti sen alusta lähtien, sillä virka- ja työsuhteisiin sovelletaan osittain eri sopimuksia ja lainsäädäntöä.

Palvelussuhteet, joissa käytetään julkista valtaa, ovat virkasuhteita. Muut palvelussuhteet ovat työsuhteita.


Palvelussuhteeseen rekrytointi

Virkasuhteeseen otettavan tulee pääsääntöisesti toimittaa tehtävän hoidon edellytyksiä koskevat terveydentilatietonsa sekä voimassa olevan rikosrekisteriotteensa päättävälle viranomaiselle. Jos hakuilmoituksessa edellytettyä lääkärintodistusta ja rikosrekisteriotetta ei esitetä määräaikaan mennessä, valinta yleensä raukeaa. Työnantaja vastaa terveydentilaa koskevan selvityksen hankkimisen kustannuksista. Rikosrekisteriotteen hankkimiskustannuksista vastaa virkaan valittava.

Viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei terveydentilaselvitystä tarvita. Lääkärintodistusta ei yleensä vaadita henkilöltä, joka jo on kuntaan virka- tai työsuhteessa ja toimittanut aiemmin lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Työnantaja on velvollinen pyytämään rikosrekisteriotteen nähtäväksi, jos alaikäisten kanssa päivittäin toimivan opettajan palvelussuhde kestää vuoden aikana yhteensä yli kolme kuukautta. Työnantaja voi halutessaan pyytää rikosrekisteriotteen nähtäväksi myös kolme kuukautta lyhyemmissä palvelussuhteissa. Hakuilmoituksessa on oltava maininta siitä, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote. Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Otteesta ei saa ottaa jäljennöstä, ja se on palautettava heti sen tarkastamisen jälkeen.

Perehdytyksen avulla opit uutena työntekijänä tuntemaan työpaikkasi, sen tavat ja ihmiset sekä työsi ja siihen liittyvät odotukset, vastuut ja velvoitteet. Uudet ja uusiin työtehtäviin siirtyvä työntekijä on opastettava myös turvallisiin työtapoihin. Myös pitkään työstä poissa ollut, työhön palaava työntekijä on opastettava tehtäviinsä. Johtaja tai esimies vastaa perehdytyksen järjestämisestä.

Perehdytyksen avulla työntekijä luo myönteisen asennoitumisen työhönsä ja työpaikkansa henkilöstöön. Hyvä perehdys edistää työntekijän aktiivisuutta ja itsenäisyyttä sekä työturvallisuutta- ja terveyttä. Lisäksi se luo työntekijän tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Perehdytyksen sisällöt

Perehdytyksessä käydään läpi ainakin seuraavat asiat:

 • organisaatio, sen toiminta, henkilöstö ja asiakkaat
 • organisaation toiminta-ajatus, liike- ja palveluidea
 • työyhteisön toimintatavat
 • palvelussuhteen ehdot, työaika ja tauot
 • palkka-asiat
 • työn päättyminen
 • työterveyshuolto
 • työpaikan tilat, työskentely-ympäristö
 • turvallisuusasiat, omaisuuden suojaus
 • työsuojelun yhteistoiminta
 • omat tehtävät ja vastuualueet, työohjeet
 • koulutus ja sisäinen tiedottaminen
 • henkilöstöpalvelut ja -edut.

Uuden työntekijän rekrytointi ja perehdyttäminen


Koeaika

Uuden palvelussuhteen alussa voidaan käyttää koeaikaa.

Koeaika tarkoittaa palvelussuhteen alussa olevaa ajanjaksoa, jonka aikana viranhaltija tai työntekijä sekä työnantaja voivat tutustua toisiinsa ja palvelussuhteen toimivuuteen ja tarvittaessa purkaa palvelussuhteen ilman irtisanomisaikaa.


Syrjintä työhönotossa

Sekä tasa-arvolaki että yhdenvertaisuuslaki kieltävät syrjinnän työhönotossa. Virkasuhteeseen on valittava aina viran tehtävien hoitamisen kannalta ansioitunein hakija, työsuhteeseen taas voidaan valita myös työnantajan mielestä sopivin hakija, kunhan valittu henkilö täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuusehdot.


Päätöksestä valittaminen

Jos olet tyytymätön virkavalintapäätökseen, voit tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Valintapäätöksen liitteenä tulee olla muutoksenhakuohje oikaisuvaatimuksen tekemistä varten. Työsuhteisista tehtävistä ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Oikaisuvaatimuksen perusteella tehdystä päätöksestä on mahdollista valittaa vielä hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksella.

Valtion virkasuhteisista tehtävistä on mahdollista valittaa suoraan hallinto-oikeuteen hallintovalituksella. Valintapäätöksen liitteenä tulee olla muutoksenhakuohje.