• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koeaika

Uuden palvelussuhteen alussa voidaan käyttää koeaikaa.

Koeaika tarkoittaa palvelussuhteen alussa olevaa ajanjaksoa, jonka aikana viranhaltija tai työntekijä sekä työnantaja voivat tutustua toisiinsa ja palvelussuhteen toimivuuteen ja tarvittaessa purkaa palvelussuhteen ilman irtisanomisaikaa.

Koeaikaa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa palvelussuhteessa. Jos olet virkasuhteessa, suostumustasi koeajan käyttämiseen ei tarvita.

Jos olet työsuhteessa, koeajasta sovitaan työsopimuksessa. Koeajan käyttämisestä on hyvä keskustella jo haastattelun yhteydessä.

Koeajan pituus

Koeajan pituus voi olla enintään kuusi kuukautta palvelussuhteen alkamisesta.

Jos viranhaltija tai työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on kirjallisesti ilmoitettava viranhaltijalle ja työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa palvelussuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Vakinaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan asettaa uusi koeaika, jos hän siirtyy saman työnantajan palveluksessa toiseen virkasuhteeseen tai toiseen työtehtävään tai jos henkilön tehtävissä tai hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos.

Määräaikaisen viranhaltijan siirtyessä välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen hänelle voidaan määrätä uusi koeaika. Määräaikaisen ja vakinaisen virkasuhteen koeajat voivat kuitenkin kestää yhteensä enintään kuusi kuukautta, jos tehtävät ja asema pysyvät samana.

Peräkkäisissä määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa ei voida määrätä tai sopia uudesta koeajasta, elleivät viranhaltijan tai työntekijän tehtävät tai asema muutu.

Koeaikapurku

Koeajan aikana molemmat osapuolet voivat purkaa virka- tai työsuhteen päättymään välittömästi. Viranhaltijan tai työntekijän ei tarvitse esittää perusteita koeajan kuluessa tekemälleen purulle.

Tutustu, millä perustein koeaikapurku voidaan tehdä.

Koeaikapurku

Irtisanominen

Koeaikapurku on eri asia kuin irtisanominen. Irtisanomisperusteet ja -ajat riippuvat siitä, kuka irtisanoo palvelussuhteen.

Kun irtisanoudut itseTyönantaja irtisanoo

Jaa