• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Irtisanoutuminen

Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanoutuminen on annettu tiedoksi työnantajalle. Kun työsi päättyy, sinun kannattaa tarkistaa loppupalkkasi ja pyytää todistus tekemästäsi työstä.

Kun irtisanoudut itse, sinun ei tarvitse ilmoittaa perustetta palvelussuhteesi irtisanomiselle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona olet antanut tiedon irtisanoutumisesta työnantajallesi.

Irtisanomisilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös hyvissä ajoin etukäteen. Tällöin ilmoitat työnantajallesi mistä hetkestä alkaen et enää ole töissä, eli ilmoitat irtisanoutuvasi siten, että palvelussuhteesi viimeinen voimassaolopäivä on x.x.xxxx (esimerkiksi 31.7.2024).

Irtisanoutuminen vakinaisessa palvelussuhteessa

Jos sinut palkattu toistaiseksi eli vakinaisesti, irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, mikäli palvelussuhteesi on jatkunut enintään viisi vuotta. Jos palvelussuhteesi on jatkunut yli viisi vuotta, irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Pyynnöstäsi tai suostumuksellasi voidaan noudattaa lyhyempääkin irtisanomisaikaa.

Jos olet valtion virkamies ja irtisanoudut vakinaisesta virkasuhteesta, pääsääntö on yhden kuukauden irtisanomisaika. Mikäli virkasuhteesi on jatkunut enintään vuoden, on irtisanomisaika 14 päivää, ja mikäli virkasuhteesi on jatkunut yli kymmenen vuotta, on irtisanomisaika kaksi kuukautta.


Irtisanoutuminen määräaikaisessa palvelussuhteessa

Jos olet kunnan tai kuntayhtymän määräaikaisessa virkasuhteessa, irtisanomisaika on 14 päivää. Tämä koskee muun muassa kunnallisen peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen määräaikaisia opettajia.

Et voi pääsääntöisesti irtisanoa määräaikaista työsopimusta, ellei työsopimuksessasi ole sovittu tästä mahdollisuudesta. Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun työkauden päätyttyä ilman irtisanomisaikaa. Työsuhteisia ovat muun muassa yksityisten koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien opettajat. Myös kunnan palveluksessa olevat varhaiskasvatuksen opettajat ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskusten opettajat ovat pääsääntöisesti työsuhteisia.

Jos olet valtion määräaikainen virkamies ja irtisanoudut, noudatetaan 14 vuorokauden irtisanoutumisaikaa, jos virkasuhteesi on jatkunut enintään viisi vuotta. Muuten irtisanoutumisaika on yksi kuukausi.

Irtisanomisajasta voidaan poiketa, jos annat siihen suostumuksesi.


Irtisanoutuminen ja karenssi

Karenssi tarkoittaa työnhakijan määräaikaista työttömyysetuuden menettämistä.

Jos irtisanot itsesi ilman pätevää syytä, karenssin pituus on 45 päivää.

Lue lisää karenssista TE-palveluiden sivuilta


Tee kirjallinen irtisanoutumisilmoitus

Sinun kannattaa tehdä kirjallinen irtisanoutumisilmoitus, jossa näkyy päivämäärä, nimesi ja henkilötietosi sekä ilmoitus irtisanoutumisestasi. Sinun kannattaa tarkistaa myös työnantajasi antamat asiaa koskevat ohjeet esim. intranetistä tai luottamusmieheltäsi.

Toimita ilmoitus henkilökohtaisesti tai sähköpostilla työnantajallesi tai esihenkilöllesi.

Loppupalkka

Kun työsuhteesi päättyy, työnantajan on maksettava loppupalkkasi mahdollisine loma- ja muine korvauksineen viimeistään työsuhteesi viimeisenä päivänä, ellette ole sopineet toisin. Työsopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi, että loppupalkka maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Jos työsuhteesi päättyessä palkanmaksu viivästyy sovitusta, sinulla on oikeus saada viivästyskorko palkan eräpäivästä alkaen sekä mahdollisesti myös ns. odotusajan palkka eli täysi palkka odotusajalta enintään kuudelta päivältä

Myös virkasuhteen päättyessä palkka ja työaikamääräyksiin perustuvat palkanlisät ja korvaukset tulee maksaa viivytyksettä. Mikäli em. lisät ja korvaukset eivät ole selvillä virkasuhteen päättyessä, on työnantajalla käytettävissään kohtuullinen selvitys- ja laskenta-aika. Jos virkasuhteesi päättyessä palkanmaksu viivästyy, sinulla on oikeus saada viivästyskorkoa maksamattomalle palkalle.

Kun loppupalkkasi on maksettu, saat palkkalaskelman, josta käyvät ilmi palkan määrä ja määräytymisperusteet. Sinun kannattaa tarkistaa, onko palkkasi maksettu oikein.


Työtodistus

Kun työsi päättyy, työnantajalla on velvollisuus antaa sinulle työtodistus. Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus mikäli palvelussuhteen päättymisestä on kulunut alle kymmenen vuotta.

Todistusta kannattaa pyytää mahdollisimman pian työn päätyttyä – tai mahdollisuuksien mukaan jo irtisanomisaikana tai määräaikaisen palvelussuhteen ollessa loppumassa.

Jos haluat todistuksen tekemästäsi työstä, sinun tulee pyytää sitä itse, sillä työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta oma-aloitteisesti. Työsopimuslaki ja viranhaltijalaki määrittelevät, mitä asioita työtodistukseen voidaan kirjata.

Suppea ja laaja työtodistus

Voit pyytää joko suppean tai laajan työtodistuksen. Suppeaan työtodistukseen merkitään ainoastaan palvelussuhteen kesto ja työtehtävät. Laajaan työtodistukseen merkitään edellisten lisäksi myös palvelussuhteen päättymisen syy ja arvio työntekijän käytöksestä ja työtaidoista.

Voit valita, haluatko laajaan työtodistukseen sekä palvelussuhteen päättymissyyn että arvion vai ainoastaan jommankumman näistä. Jos haluat arvion, todistus tulee pyytää viiden vuoden kuluessa palvelussuhteen päättymisestä.

Jos olet tyytymätön työtodistuksen arvioon

Jos olet pyytänyt laajan työtodistuksen, mutta olet tyytymätön saamaasi arvioon, et voi enää pyytää suppeaa todistusta.