Tjänsteförhållande

Illustration

Om din arbetsgivare är en kommun, samkommun eller staten, står du i allmänhet i tjänsteförhållande, för i lärarens arbete ingår offentlig maktutövning.

En lärare som till exempel fattar beslut om elevantagning, disciplinära åtgärder, elevbedömning, godkännande av examina eller som ger examensinriktad undervisning i allmänhet, utövar offentlig makt.

Om det i en lärares uppgifter undantagsvis inte ingår offentlig maktutövning kan läraren stå i arbetsavtalsförhållande också inom den kommunala sektorn eller till staten.

Rektorer och ledande personal inom undervisningsväsendet (till exempel skol- eller bildningsdirektörer) står i tjänsteförhållande för i deras uppgifter ingår offentlig maktutövning. I uppgifterna för lärare inom småbarnspedagogik ingår vanligen inte offentlig maktutövning.

Om en lärare inom småbarnspedagogik i en skola ger sådan förskoleundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning är tjänsteförhållande den rätta arten av anställningsförhållande.

Skriftligt tjänsteförordnande

Om du är i färd att inleda ett tjänsteförhållande ska du få ett skriftligt tjänsteförordnande. Det
ska alltid ges innan tjänsteutövningen inleds, och det ska också ges i ett tjänsteförhållande
för viss tid.

Medlemsinfo

 

Barnträdgårdslärare är nu lärare inom småbarnspedagogik

I och med den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft hösten 2018 ändrades yrkesbeteckningarna. Den nya yrkesbeteckningen är lärare inom småbarnspedagogik istället för barnträdgårdslärare. Nya yrkesbeteckningar är också speciallärare inom småbarnspedagogik och socionom inom småbarnspedagogik.

Dela