Tjänsteförhållande

Om din arbetsgivare är en kommun, samkommun eller staten, står du i allmänhet i tjänsteförhållande, för i lärarens arbete ingår offentlig maktutövning.

En lärare som till exempel fattar beslut om elevantagning, disciplinära åtgärder, elevbedömning, godkännande av examina eller som ger examensinriktad undervisning i allmänhet, utövar offentlig makt.

Om det i en lärares uppgifter undantagsvis inte ingår offentlig maktutövning kan läraren stå i arbetsavtalsförhållande också inom den kommunala sektorn eller till staten.

Rektorer och ledande personal inom undervisningsväsendet (till exempel skol- eller bildningsdirektörer) står i tjänsteförhållande för i deras uppgifter ingår offentlig maktutövning.

I uppgifterna för lärare inom småbarnspedagogik ingår vanligen inte offentlig maktutövning. Om en lärare inom småbarnspedagogik i en skola ger sådan förskoleundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning är tjänsteförhållande den rätta arten av anställningsförhållande.

Skriftligt tjänsteförordnande

Om du är i färd att inleda ett tjänsteförhållande ska du få ett skriftligt tjänsteförordnande. Det ska alltid ges utan dröjsmål innan tjänsteutövningen inleds och senast inom sju dagar från det att tjänstutövningen inletts. Ett tjänsteförordnande ska också ges i ett tjänsteförhållande
för viss tid.

Medlemsinfo

Dela