Slutlön och arbetsintyg

När ditt arbete upphör ska du komma ihåg att kontrollera din slutlön och begära ett arbetsintyg.

Slutlön

När arbetet tar slut ska arbetsgivaren betala arbetstagarens slutlön jämte eventuella semester- och andra ersättningar senast den sista dagen av anställningsförhållandet, om parterna inte kommit överens om något annat. I arbetsavtalet kan man till exempel avtala om att slutlönen betalas på den vanliga lönebetalningsdagen efter anställningens slut. 

Om lönebetalningen dröjer längre än det som avtalats har du rätt att för väntetiden få full lön med dröjsmålsränta, dock för högst sex dagar.

Också när ett tjänsteförhållande upphör ska lönen och de avtalsenliga lönetilläggen och ersättningarna betalas omgående. Om nämnda tillägg och ersättningar inte är uppklarade när tjänsteförhållandet upphör, har arbetsgivaren en skälig tid för utredningar och uträkningar. Om lönebetalningen fördröjs när tjänsteförhållandet upphör, har du rätt att få dröjsmålsränta på den obetalda lönen.

När din slutlön är betald får du en lönespecifikation, där lönesumman och beräkningsgrunderna framgår. Det är bra att kontrollera att lönen är rätt betald.


Arbetsintyg

När arbetet tar slut är din arbetsgivare skyldig att ge dig ett arbetsintyg. Arbetsgivaren är skyldig att ge ett arbetsintyg om du begär det inom tio år efter att anställningen upphört.

Det är bra att begära intyget så fort som möjligt efter att arbetet avslutats – i mån av möjlighet redan under uppsägningstiden eller i slutet av visstidsanställningen.

Om du vill ha ett intyg över det arbete du utfört måste du be om det själv, för arbetsgivaren är inte förpliktad att ge det på eget initiativ. Arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare bestämmer vilka saker arbetsgivaren kan ta med i arbetsintyget.

Kortfattat och omfattande arbetsintyg

Du kan be om antingen ett kortfattat eller omfattade arbetsintyg. I det kortfattade intyget antecknas endast anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifterna. I det omfattande intyget antecknas dessutom orsaken till varför anställningen upphörde och ett utlåtande, det vill säga en bedömning av arbetstagarens uppförande och arbetsskicklighet.

Du kan välja om du i det omfattande arbetsintyget vill ha med både orsaken till att anställningen upphörde och bedömningen eller bara någondera. Om du vill ha en bedömning måste du be om arbetsintyget inom fem år efter att anställningen tagit slut.

Om du är missnöjd med bedömningen i arbetsintyget

Om du har begärt ett omfattande arbetsintyg men är missnöjd med den bedömning du fått kan du inte längre be om ett kortfattat intyg.

Dela