Jämställdhet och likabehandling

En bra arbetsgemenskap fungerar jämställt och likvärdigt. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet och förpliktar arbetsgivarna att främja likabehandling på arbetsplatserna.

Skyldigheten att främja likabehandling rör alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ska främja likabehandling i fråga om arbetsförhållanden och förfaranden i samband med anställningen av personal och beslutsfattande som rör personalen. Varje arbetsgivare som har över 30 arbetstagare ska göra upp en plan för likabehandling.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön. Lagen främjar dessutom jämställdheten mellan könen och förbättrar kvinnans ställning – i synnerhet i arbetslivet. Jämställdhetslagen förbjuder också diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Diskriminering i arbetslivet

Arbetsgivaren får inte diskriminera någon på arbetsplatsen på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Diskrimineringsgrunden kan också hänföra sig till en närstående till den diskriminerade eller till ett antagande i fråga om personen. Diskriminering är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan. En arbetstagare som påtalar brister i likabehandlingen på arbetsplatsen får inte utsättas för negativa följder.

Gör så här om du anser att du blivit diskriminerad

  1. Begär en redogörelse om saken av din arbetsgivare. Diskutera den omständighet som du uppfattar som diskriminering med arbetsgivaren och be om en skriftlig redogörelse.
  2. Diskutera också med arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen på din arbetsplats.
  3. Om du anser att du har blivit diskriminerad på någon av de grunder som lagen förbjuder, kan du kontakta regionförvaltningsverket.

Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp