• logo
  • logo

KORONA-nettipääkuva-SV-UUS-1170x536px.jpg

Coronavirusläget

Undantagstillståndet på grund av coronaviruset har väckt oro och bekymmer också bland OAJ-medlemmarna. På den här sidan publicerar vi medlemmarnas frågor och våra svar.

Undervisningen i undantagsförhållanden

Undervisnings- och kulturministeriet svarar om de avvikande undervisningsarrangemangen och på vanliga frågor om beredskapen kring coronaviruset. Utbildningsstyrelsen ger tips och anvisningar till både lärare och utbildningsanordnare.

Ministeriets sidor 

Utbildningsstyrelsens sidor

Skrolla ner för frågor och svar

Säkerhet framför allt!

Med undantagsförhållande försöker man bromsa upp spridningen av coronaviruset. Institutet för välfärd och hälsa THL informerar om det aktuella läget och Arbetarskyddscentralen ger anvisningar för hur smittspridningen ska förhindras på arbetsplatserna.

THL om coronaviruset

Arbetarskyddscentralen

OAJ svarar på medlemmarnas frågor

Inom nästan alla utbildningsstadier har man övergått helt eller delvis till distansundervisning för att bromsa upp spridningen av coronviruset. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen fortsätter verksamheten och lärarna för de yngsta barnen bär nu upp samhällsfunktionerna.

Vi har sammanställt medlemmarnas vanligaste frågor - läs våra svar!

Jag arbetar som föreståndare för en kommunal enhet inom småbarnspedagogik. Vi har instruerats att hålla telefonen öppen också under veckosluten och vara tillgängliga. Det har inte varit tal om någon ersättning. Jag förstår behovet av det här i dessa besvärliga tider, men är det rätt att förplikta arbetstagarna att ständigt vara tillgängliga utan avtalad ersättning?

Arbetsgivaren kan inte ålägga daghemsföreståndare att ständigt vara anträffbara. Även om föreståndaren är tjänsteinnehavare, utförs arbetsuppgifterna endast under den ordinarie arbetstiden, om det inte har avtalats om övertidsarbete.

Daghemsföreståndaren kan förordnas att vara i beredskap. Beredskap innebär att arbetstagaren under en avtalad tid ska kunna nås och vara beredd att inleda arbetsuppgifter inom en avtalad tid. Om beredskapen är nödvändig på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl, har daghemsföreståndaren i egenskap av tjänsteinnehavare inte rätt att neka till beredskap.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda hur mycket beredskap som finns och att beakta belastningen på grund av beredskapen. Ingen kan alltså förordnas att ständigt vara i beredskap.

Arbetsgivaren kan inte förplikta till beredskap utan ersättning. Om det inte har avtalats om beredskapsersättning, lönar det sig att kontakta den lokala förtroendemannen.

Arbetstagaren får inte förordnas till beredskap under sin lediga tid per vecka utan arbetstagarens samtycke.

De här kriterierna ska uppfyllas i händelse av beredskap:

  • en oavbruten ledig tid på 35 timmar ska om möjligt ges i samband med söndagen,
    till daghemsföreståndare ska under de 24 timmar som följer efter varje arbetsskift ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar.
  • Beredskapsersättningens belopp, grunderna för hur ersättningen fastställs samt villkoren för beredskapen ska vara kända på förhand när man kommer överens om beredskapen.

När man avtalar om beredskap ska man beakta följande anvisningar:

  • Först ska man avtala om arbetstagarens beredskap, därtill hörande anvisningar och ersättning för beredskap i enlighet med tjänste- och arbetskollektivavtalet.
  • Därefter avtalas om till vilka klockslag arbetstagaren kan nås utanför sin ordinarie arbetstid, till exempel för telefonsamtal med arbetstagare eller kunder.

    Om det i en viss situation behövs kontinuerlig jour, ska arbetsgivaren avtala med flera arbetstagare om att sköta beredskapen turvis, så att beredskapen inte belastar en enskild arbetstagare för mycket och arbetstagaren ges tillräckligt med ledig tid både vardagar och veckoslut.

Om det under beredskapen kommer telefonsamtal, anses det som övertidsarbete som ska ersättas, eftersom arbetstagaren under samtalen arbetar utanför sin ordinarie arbetstid och inte är i beredskap. Också till exempel läsning av e-post, sms eller att lyssna på telefonmeddelanden betraktas som utförande av arbete.

Beredskapen kan placeras under dygnsvilan. Om dygnsvilan och beredskapen överlappar varandra och arbetstagaren kontaktas under dygnsvilan, avbryter arbetet dygnsvilan. Då ska arbetstagaren ersättas för den uteblivna vilotiden.

Den vilotid som ersätts är den vilotid som inte har fåtts på grund av olika kontakter och arbete med anledning av dessa. Ersättande vilotid ska ges under en tid då arbetstagaren inte är bunden till beredskap.

Statsrådet rekommenderar att sociala kontakter minimeras. Som daghemsföreståndare har jag rätt arbeta på distans och ett avtal har ingåtts om det här, och jag upplever att mitt arbete under denna undantagsperiod kan utföras på distans. Staden har dock bestämt att daghemsföreståndare ska vara på arbetsplatsen och utföra sitt arbete. Varför?

Statsrådet har fastställt att personalen inom småbarnspedagogiken hör till de branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Med detta avses bland annat att småbarnspedagogiken har en stor betydelse för samhällets funktion. Att höra till kritiska yrkesbranscher innebär i detta sammanhang inte att höra till en riskgrupp.

Till arbetsgivarens rätt att leda arbetet hör att bestämma om platsen där arbetet utförs. Det finns alltså ingen subjektiv rätt till distansarbete, utan man ska avtala med arbetsgivaren om att utföra det. Även om du har ett tidigare avtal om distansarbete, kan arbetsgivaren i denna situation bestämma att du ska utföra ditt arbete på arbetsplatsen.

På grund av en ovanlig situation kan arbetsgivaren anse att föreståndarens närvaro stödjer personalen inom småbarnspedagogiken, stärker hela arbetsgemenskapens kollegialitet samt vid behov gör det möjligt att snabbt reagera på överraskande situationer och eventuella anvisningar från myndigheterna.

 

Testas vi som är lärare i närundervisningen om vi uppvisar symptom som passar in på corona?

Det är hälsovårdsmyndigheterna som beslutar vem som ska testas. Regeringen har beslutat att öka provtagningen, men det finns inte nu närmare information om det här.

Jag är lärare inom småbarnspedagogik och jag har ett barn i skolåldern som hör till en riskgrupp. Hur ska jag kunna skydda mitt barn från coronasmittan om jag åläggs att arbeta i närkontakt?

I den här oerhört svåra situationen är ändå de enda lagliga alternativen att vända sig till arbetsgivaren och anhålla om att få övergå till distansarbete eller att bli borta från arbetet utan lön.

Diskutera gärna med arbetsgivaren om din oro över ditt barns hälsa och fråga om det finns möjlighet att distansarbeta. Om det inte är möjligt kan arbetsgivaren ålägga läraren inom småbarnspedagogik att komma på jobb.

Arbetsavtalslagen möjliggör frånvaro från jobb av tvingande familjeskäl. Då är frånvaron oavlönad. Arbetsgivaren ska meddela arbetsgivaren om frånvaron och om orsakerna till frånvaron så snabbt som möjligt. På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren lägga fram en utredning om grunden för frånvaron.

Hur skyddas personalen inom småbarnspedagogiken på arbetsplatsen? Får man skyddsutrustning?

Det lönar sig absolut för personalen inom småbarnspedagogik att begära att arbetsgivaren ordnar med tillräcklig skyddsutrustning under coronaepidemin.

Försiktighet måste iakttas beträffande personalen inom småbarnspedagogik. Arbetsgivaren ansvarar för lärarnas säkerhet under arbetsdagen även under en exceptionell epidemi.

Tala med din chef om du är orolig över arbetssäkerheten. Du kan också vända dig till arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen.

Föräldrarna uppmanas i mån av möjlighet att ta hand om barnen hemma. Det här kan påverka gruppstorlekarna i daghemmet.

Grupperna borde ändå inte slås ihop, eftersom regeringens mål är att minska närkontakterna för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Ju mindre grupp desto färre kontakter.

Hur ska vi försäkra oss om att vi lärare inom småbarnspedagogik inte insjuknar i corona eller sprider det på arbetsplatsen? Arbetar OAJ för att få oss coronavirustestade?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har friska och trygga arbetsförhållanden. Företagshälsovårdens uppgift är att ge anvisningar om hur man förhindrar smittspridning på arbetsplatsen. 

Regeringen har beslutat att öka kapaciteten för coronavirustest. Enligt OAJ är det viktigt att också lärare inom småbarnspedagogik skulle testas för corona. 

 

Jag är lärare inom småbarnspedagogik. Om jag får symptom som överensstämmer med coronasmittan, ska jag då vara två veckor i karantän eller ska jag komma på jobb efter några dagar när jag känner mig tillräckligt kry, trots att jag ännu kan vara smittbärare?

Rekommendationen är att man stannar hemma också om man bara är lite sjuk nu under coronaepidemin. Arbetsgivaren och företagshälsovården ger närmare direktiv om hur man ska gå tillväga vid sjukdomsfall och eventuell karantän.

Jag är lärare i småbarnspedagogik på ett privat daghem och min arbetsgivare planerar att permittera mig. Vad ska jag göra?

Coronaviruset påverkar för närvarande i hög grad de privata daghemmens verksamhet. En del av arbetsgivarna har redan inlett förberedelser för permitteringar.

Med permittering avses en situation där utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts antingen tills vidare eller för viss tid, men anställningen upphör inte. Permittering ska ha en grund som avses i arbetsavtalslagen. Permittering är alltid en tillfällig åtgärd. Gå inte med på att avbryta löneutbetalningen utan permittering!

Om de lärare i daghemmet som hör till OAJ inte har valt en förtroendeman som företräder dem i enlighet med lagen om samarbete i företag, kan de välja en samarbetsrepresentant för den permitteringsförhandling som arbetsgivaren meddelar. Lärarnas samarbetsrepresentant företräder dem vid permitteringsförhandlingarna och får rådgivning och handledning från OAJ.

Arbetsgivarna vill vanligen framskrida i förhandlingarna och fatta beslut snabbt, men det finns ingen orsak att gå med på onödig brådska.

Det är viktigt att samarbetsrepresentanterna lyssnar noggrant på vad arbetsgivaren föreslår och gör anteckningar. Be om mer information om något är oklart. Det lönar sig inte att acceptera något som ni inte är säkra på.

Därför är det viktigt att företrädarna för personalen genast i början av förhandlingarna kräver att arbetsgivaren för protokoll över förhandlingarna. Vid samarbetsförhandlingarna är det skäl att be att alla avvikande åsikter och synpunkter antecknas i förhandlingsprotokollet.

Läs också punkten Coronaviruset och permitteringar.

 

I Uleåborg har arbetstagare och föräldrarna fått anvisningar om att lindrigt förkylda barn får vara på dagis under coronaepidemin. Vad anser OAJ?

OAJ säger att kommunen bör agera i enlighet med regeringens riktlinjer. Sociala kontakter ska undvikas så långt som möjligt. 

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att trygga en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren bör i varje daghem utvärdera faror och hurdana eventuella säkerhetsrisker det medför ifall lindrigt förkylda barn är på dagis.

Arbetsgivaren är också skyldig att beakta att en del av personalen kan höra till en riskgrupp. 

Det skulle vara viktigt att begära att stadens arbetarskyddsfullmäktige utreder saken och kommunens anvisningar. Vid behov kan man även kontakta regionförvaltningsverket.

 

Regeringen har gett möjlighet att avvika från bestämmelser i arbetstidslagen och semesterlagen. Gäller det här personal inom sektorn för undervisning och fostran?

Statrådets förordning kan tillämpas på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialvården, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten samt polisväsendet. En förlängning av uppsägningstiden tillämpas dock inte inom polisväsendet. Således kan inte dessa tillämpas på tjänsteinnehavare eller arbetstagare som jobbar inom undervisning eller fostran.

Läs frågor och svar som gäller undantagsförhållandena i skolan i första hand på FSL:s sidor

Från och med måndagen den 23 mars ordnas "vid behov" närundervisning åt alla elever i årskurs 1-3. OAJ kritiserar kursändringen och kräver att utbildningsanordnarna gör sitt allt för att trygga lärarnas säkerhet och ork.

OAJ:s topp 3 som utbildningsanordnarna måste beakta:

1.    Minsta möjliga grupper i enlighet med statsrådets anvisningar.

2.    Undervisningen bör ordnas i en bekant skola och inte koncentreras till en stor centralskola.

3.    Arbetet ska organiseras så att läraren inte behöver ge både när- och distansundervisning samtidigt. Arbetsgivare måste överväga om det finns fungerande alternativ; kanske turvis i när- och distansundervisning, eller kan ansvaret fördelas så att en del lärare ansvarar för distansundervisningen och en del för närundervisningen.

Läs vår nyhet

Läs ministeriets meddelande

 
Många skolor kommer att ålägga lärarna att komma till skolorna för att ge distansundervisning. Regeringens riktlinjer uppmanar emellertid offentligt anställda att stanna hemma och distansarbeta. Kan arbetsgivaren beordra läraren att komma till arbetsplatsen?

Arbetsgivaren bör först utreda möjligheten att lärarna distansarbetar. Arbetsgivaren kan ändå genom sin arbetsledningsrätt vid behov beordra att lärare sköter distansundervisningen på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren ålägger läraren att distansarbeta hemifrån, är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har fungerande arbetsredskap och uppkoppling. Att arbeta på skolan eller i läroanstalten är inte samma sak som att samlas i skolan. Den egna arbetsgivaren ger närmare information om saken.

Lärarna ska ändå försöka undvika onödig närkontakt vid arbete på skolan och lärarmöten med flera än tio deltagare eller möten får inte ordnas på skolan. Om arbetsgivaren vill ordna lärarmöten under den tiden lärarna distansarbetar bör också mötena ordnas på distans.

Distansarbete gör enligt läsordningen. Ingen särskild ersättning betalas för det här ifall man inte lokalt avtalar om annat.

 

Kan lärare som hör till riskgrupp beordras att komma till skolan och sköta distansundervisningen?

Arbetsgivaren bör absolut försöka ordna så att lärare som hör till riskgrupperna kan utföra arbetet på distans.

Arbetsgivaren bör absolut försöka ordna så att lärare som hör till riskgrupperna kan utföra arbetet på distans.

Om arbetsgivaren inte går med på eller om det är omöjligt att ordna distansarbete hemifrån, kan lärare som hör till en riskgrupp vända sig till företagshälsovården. Företagshälsovårdsläkaren kan skriva ett utlåtande med rekommendation om att arbetsgivaren ordnar distansarbetsmöjligheter för en lärare som hör till riskgrupp.

Det är skäl att företagshälsovårdsläkaren i sitt utlåtande tar ställning till om det är en situation enligt 23 § i arbetarskyddslagen (arbetstagaren har rätt att vägra utföra ett arbete om det medför en allvarlig fara för liv eller hälsa) och arbetsgivaren därmed skulle ha en skyldighet att ordna med möjlighet till distansarbete. Om företagshälsovårdsläkaren skrivet ett sådant intyg, borde det räcka till för att lön ska betalas för sjukledighetstid. 

 

Testas vi som är lärare i närundervisningen om vi uppvisar symptom som passar in på corona?

Det är hälsovårdsmyndigheterna som beslutar vem som ska testas. Regeringen har beslutat att öka provtagningen, men det finns inte nu närmare information om det här.

 

Hur klarar jag att ta hand om mina egna barn och undervisa på samma gång?

Enligt statsrådets rekommendation ska man sköta sina barn hemma om det bara är möjligt. Det här trädde i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Om arbetsgivaren ålägger läraren att distansarbeta hemifrån och läraren har egna barn hemma att ta hand om, bör det här beaktas. Läraren och arbetsgivaren bör komma överens om hur man samordnar distansarbetet och familjesituationen.

Om arrangemangen trots allt inte lyckas, kan du vara frånvarande från arbetet på grund av tvingande familjeskäl enligt arbetsavtalslagen, men då är frånvaron oavlönad.

Du ska också som lärare tänka på den egna orken i den här exceptionella situationen.

Utbildningsstyrelsen har publicerat stödmaterial för avvikande undervisningsarrangemang och gäller alla lärare på de olika utbildningsstadierna.

 

Arbetsgivaren menar att den har rätt att kontrollera logguppgifterna i lärarnas arbetsdatorer för att se om lärarna är tillräckligt i kontakt med eleverna som arbetar hemma på distans. Är det här lagligt?

Arbetsgivaren kan inte kontrollera logginformationen. Arbetsgivaren kan till exempel ålägga lärarna att utarbeta planer för hur distansundervisningen ska genomföras och det borde vara tillräckligt.

 

Läraren förbjöds att gå till skolan på grund av snuva. Men när också eleverna var hemma, arbetade läraren hela dag med hjälp av Teams och Wilma mellan 9–22. Enligt arbetsgivaren var det här sjukfrånvaro. Kan det vara så?

Det relevanta i det här fallet är vad som har överenskommits med chefen. Har man kommit överens att läraren distansarbetar trots snuva eller att läraren är sjukledig? Om man inte klart har avtalat om sjukfrånvaro, anses läraren i vanlig ordning ha arbetat på distans.

 

 

Kan distansundervisning ordnas inom den grundläggande konstundervisningen, i medborgarinstitut och övrigt fritt bildningsarbete?

Ja det kan det. Undervisnings- och kulturministeriet anvisar att den grundläggande konstundervisningen i så stor utsträckning som möjligt ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisningen. 

Också KT anvisar utbildningsanordnarna att om det även i denna exceptionella situation är möjligt att ordna undervisning exempelvis genom distansundervisningsarrangemang, så kan utbildningsanordnaren göra det. 

Timundervisningen vid medborgarinstituten har upphört. Varifrån får en timlärare i arbetsavtalsförhållande ersättning för förlorade inkomster? Och hur är det med timlärarnas löner i den grundläggande konstundervisningen?

Arbetsgivaren borde i första hand erbjuda timlärarna möjlighet att ge distansundervisning och då skulle lärarna behålla sina undervisningstimmar och få lön.

Om det här inte är möjligt på grund av till exempel kursinnehållet och arbetet inte kan utföras, har en arbetstagare i arbetsavtalsförhållande rätt till lön för högst 14 dagar. Efter det här har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön.

Om din timundervisning upphör helt och hållet ska du genast när de första timmarna har inhiberats anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Du ska också begära ett intyg av arbetsgivaren där det framgår att arbetet har förhindrats och intyget ska ges till TE-byrån. Närmare information får du från Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Om du redan tidigare har fått jämkad arbetslöshetsdagpenning, ska du följa A-kassans anvisningar.

Regeringen har gett möjlighet att avvika från bestämmelser i arbetstidslagen och semesterlagen. Gäller det här personalen inom utbildningssektorn?

Statsrådets förordning kan tillämpas på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialvården, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten samt polisväsendet. En förlängning av uppsägningstiden tillämpas dock inte inom polisväsendet. Således kan inte dessa tillämpas på tjänsteinnehavare eller arbetstagare som jobbar inom undervisning eller fostran.

 

Måste läraren ingå ett separat distansarbetsavtal i den här situationen? 

Nej det behövs inte. Undervisningsarbetet fortsätter enligt normala arbetstider och med vanlig lön.

Några kommuner, med Kouvola i spetsen har i undantagstillståndet börjat överväga permitteringar. OAJ anser att allt tal om permittering i det här läget är ansvarslöst och kräver att dylika planer slopas omedelbart.

I ett utlåtande till riksdagens kulturutskott kräver OAJ att regionförvaltningsverken övervakar kommunerna och ingriper omedelbart när problem konstateras.

Om permittering trots allt hotar, kan du bekanta dig med frågorna och svaren nedan. 

 

Hur gör jag om jag permitteras för att det inte finns tillräckligt med barn i daghemmet?

OAJ:s medlemmar kan vid permittering ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Mera information får du av Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Om du permitteras ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första permitteringsdagen. Ansök om inkomstrelaterad dagpenning genom Openetti inom två veckor från början av permitteringen.

Om din permittering är kortare än två veckor ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning tidigast den sista permitteringsdagen.

Får jag lön om arbetsplatsen stängs på grund av smittsam sjukdom?

Om din arbetsplats stängs på grund av smittsam sjukdom, bör arbetsgivaren i första hand erbjuda möjlighet att du ska kunna distansundervisa och därmed behålla både undervisningstimmar och lön.  

Om det här inte är möjligt på grund av till exempel kursinnehållet och arbetet upphör, har arbetstagare i arbetsavtalsförhållande rätt till lön för högst 14 dagar enligt arbetsavtalslagen . Efter det här har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön.

Bestämmelsen i arbetsavtalslagen gäller inte de som är anställda i tjänsteförhållande. Om arbetsplatsen stängs för anställda i tjänsteförhållande och det inte är möjligt att distansarbeta, så fortsätter lönen som normalt. I lagen om kommunala tjänsteinnehavare har löneutbetalningen inte begränsats till 14 dagar.

Om det ännu inte efter 14 dagar finns möjlighet att arbeta, ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Lärarnas Arbetslöshetskassa.Du ska också anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). 

Måste jag anhålla om ledigt eller semester om min arbetsplats stängs på grund av smittsam sjukdom?

Det lönar sig inte att ansöka om ledighet för då går möjligheten till inkomstrelaterad dagpenning förlorad.

Under våren ordnar OAJ varken utbildningar eller seminarier på grund av coronaviruset. Vi skickar närmare information till de anmälda.

En del utbildningar inhiberas helt och hållet, en del flyttas fram och en del ordnas på distans med hjälp av till exempel Webex.

OAJ rekommenderar att alla medlemsföreningar, riksomfattande distrikt och deras föreningar gör på samma sätt.

Arbetsgivaren har fastställt tidpunkten för min semester. Kan arbetsgivaren skjuta upp tidpunkten för semestern?

Regeln är att arbetsgivaren är bunden till den tidpunkt för semestern som arbetsgivaren uppgett eller avtalat om.

Om arbetsgivaren dock flyttar tidpunkten för semestern i en exceptionell situation med åberopande av semesterlagen, ska arbetsgivaren ersätta all den skada som arbetstagaren orsakas av att semestern flyttas. Sådana skador som ersätts kan vara till exempel ersättningar som föranleds av att semesterresan ställs in, hotell- och stughyror eller resebiljetter.

Min arbetsgivare har bestämt att de gamla semestrarna ska tas ut före utgången av april. Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska ta ut semester som jag tidigare har avtalat om att spara?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om att en del som överstiger 15 semesterdagar (enligt semesterlagen 18 dagar) ska sparas in för att hållas under följande semesterperiod eller därefter som en så kallad sparad ledighet. Om tidpunkten för sparad ledighet avtalas gemensamt. Arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma tidpunkten för sparad ledighet.

Arbetsgivaren kan bestämma att outtagen vintersemester under det senaste kvalifikationsåret 2018–2019 ska hållas före utgången av april, om inte semestrarna ännu har fastställts eller man avtalat att de sparas.

Arbetsgivaren kan inte bestämma att semestrarna för kvalifikationsåret 2019 ska hållas före den kommande semesterperioden, som börjar den 2 maj.

Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska byta semesterpenningen mot utbytesledighet? 

I kommunerna kan man för viss tid avtala om att semesterpenningen ska bytas mot ledighet. Avtalsbestämmelsen gällde semesterpenning som tjänas in för kvalifikationsåren 2017–2018 och 2018–2019.

Det var möjligt att byta semesterpenning mot ledighet endast i det fall att kommunen hade ingått ett lokalt avtal om utbyte av semesterpenning och som arbetsgivaren och huvudförtroendemännen hade godkänt. Därefter hade arbetstagaren möjlighet att avtala om att semesterpenningen ska bytas mot ledighet.

Utbytesledighet ges senast före ingången av den semesterperiod som följer på kvalifikationsåret, dvs. före den 30 april.

Om arbetstagaren ännu för närvarande har outtagna lediga dagar som baserar sig på ovan nämnda avtal om att byta semesterpenning mot ledighet, ska tidpunkten för dessa avtalas gemensamt. Arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma tidpunkten för utbytesledighet.

Man kan inte längre avtala om att ersätta semesterpenningen för kvalifikationsåret 2019–2020 med utbytesledighet.

Kan arbetsgivaren bestämma att jag i lediga dagar ska ta ut de arbetstidsersättningar som sparats i arbetstidsbanken?

Kommuner och privata tjänsteleverantörer kan ingå avtal om en lokal arbetstidsbank. Med arbetstidsbank avses ett system som baserar sig på frivillighet och genom vilket arbetstidsersättningar som omvandlats till ledighet kan sparas in för att senare hållas som lediga hela dagar.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska avtala om tidpunkten för den ledighet som finns i arbetstidsbanken. Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt bestämma tidpunkten för den ledighet som finns i arbetstidsbanken.

Om det inte finns något avtal om en lokal arbetstidsbank, ska arbetsgivaren på förhand anteckna de arbetstidsersättningar som ges som ledighet i arbetsskiftsförteckningen och beakta beloppet av ersättningen i ledig tid också i den ordinarie arbetstiden under veckan i fråga. Arbetsgivaren kan alltså bestämma att arbetstidsersättningarna ska tas som ledighet genom att på förhand anteckna dem i arbetsskiftsförteckningen.

Om den arbetstidsersättning som ges som ledighet inte på förhand har antecknats i arbetsskiftsförteckningen, kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om tidpunkten för ersättningen. Arbetsgivaren kan inte förordna en ledig dag genom att göra en ändring i den fastställda arbetsskiftsförteckningen, om inte en överenskommelse om ändringen träffas gemensamt.

Kan arbetsgivaren tvinga oss i privata daghem att ta ut semester nu när det finns färre barn på daghemmet?

Även om beredskapslagen är i kraft, kan man inte avvika från semesterbestämmelserna inom småbarnspedagogiken.

Arbetsgivaren måste meddela om semester minst två veckor innan semestern börjar. Arbetsgivaren kan till exempel besluta om att outtagen vintersemester ska hållas efter två veckor.

Arbetsgivaren kan dock inte bestämma att sommarsemester ska hållas före semesterperiodens början 2.5.2020.

Om det finns få barn i förhållande till mängden personal och semestrar inte finns att hållas, kan arbetsgivaren inleda samarbetsförhandlingar om permittering. Meddelande om permittering ska ges minst två veckor innan permitteringen börjar. Se information på Lärarnas Arbetslöshetskassa.