Samarbete med hemmet

Illustration

Föräldrarna har det primära ansvaret för barnets fostran. Lärare, föreståndare och rektorer stöder vårdnadshavarna i fostringsuppgiften.

Samarbetet med hemmet är viktigt för barnets tillväxt och lärande. Samarbetet pågår från småbarnspedagogiken och ända upp till andra stadiet.

Samarbetet baseras på växelverkan. En regelbunden dialog gör det lättare att också lösa eventuella problem. Särskilt viktigt är samspelet och en god kontakt vid förändringar, exempelvis vid övergången från daghem till skola och från grundskolan till andra stadiet.

Samarbete inom småbarnspedagogik

Samarbetet mellan hemmet och personalen inom småbarnspedagogik definieras i lagen om småbarnspedagogik, i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården samt i grunderna för planen för småbarnspedagogik.

I de nationella riktlinjerna för småbarnspedagogiken betonas att fostringsgemenskapen med föräldrar och personal som gemensamt engagerar sig i och stöder barnets fostran, utveckling och lärande är en väsentlig del av småbarnspedagogiken. Dessutom måste småbarnspedagogiken ta hänsyn till familjens önskemål och individuella behov.

Exempel på samarbete inom småbarnspedagogiken:

 • att göra upp planen för småbarnspedagogik
 • möten om småbarnspedagogiken, föräldrasamtal
 • kontakt mellan hem och daghem
 • beaktandet av barnets individuella behov
 • olika evenemang som fester och utfärder
 • föräldrakvällar och -kvarter

Samarbete i grundskolan

Samarbetet mellan hem och skola är viktigt för att skolarbetet ska lyckas. Skolan informerar vårdnadshavarna så att de kan följa med och främja barnens skolgång och lärande.

Det är viktigt att föräldrarna intresserar sig för skolan och skolarbetet. Kontakten mellan föräldrar och lärare underlättar skolgången.

Exempel på samarbete i grundskolan:

 • elevvården
 • föräldramöten och diskussionsmöten, utvärderingsmöten
 • Wilma, e-postmeddelanden, kontakthäften och telefonsamtal
 • fester, öppet hus och gemensamma utfärder

Samarbete på andra stadiet

Också på andra stadiet samarbetar man med hemmet; samarbete är inskrivet i både gymnasielagen och i lagen om yrkesutbildning när det gäller studerande som ännu inte har fyllt 18 år.

Vårdnadshavaren bör ha möjlighet att bekanta sig med den ungas studier. Samarbetet mellan läroanstalten och hemmet stöder studieförutsättningarna, hälsan, säkerheten och välbefinnandet. Läroanstalten ska vara initiativtagare i samarbetet.

Exempel på samarbete på andra stadiet:

 • vårdnadshavarnas möjligheter att sätta sig in i barnets studier
 • att stöda ansvar och självständighet
 • att stöda studerande med olika språk- och kulturmiljö och studerande i behov av särskilt stöd
 • meddelanden, Wilma, telefonsamtal
 • olika evenemang, exempelvis öppet hus