• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Muut vapaat

Muihin vapaisiin luetaan esimerkiksi 50- ja 60-vuotispäivät, vihkiäispäivä, läheisen hautajaispäivä sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä. Vapaata voi saada myös lääkärikäynteihin.

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla on tiettyjä tilanteita, joita varten saat palkallisen vapaapäivän, mikäli ne osuvat työpäiviksesi. Palkalliset vapaat vaihtelevat työehtosopimuksittain, mutta pääsääntöisesti palkallisia vapaita ovat

 • omat 50- ja 60-vuotispäivät
 • oma vihkiäispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä
 • läheisen hautajaispäivä
 • asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä.

Vapaiden palkallisuudesta on voitu paikallisesti sopia valtakunnallista sopimusta paremmin.

Kertausharjoituksiin osallistuvalle maksetaan osallistumispäiviltä pääsääntöisesti varsinaisen palkan ja reserviläispalkan erotus.

Jos kyse ei ole mistään työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitusta palkallisesta vapaasta, kyse on harkinnanvaraisesta palkattomasta vapaasta. Työnantaja harkitsee tapauskohtaisesti myöntääkö haettua vapaata ja päättää, miten vapaa on haettava, jotta se voidaan myöntää. Jotta vapaiden myöntäminen on tasapuolista kaikkien työntekijöiden kesken, on työnantajan laadittava paikalliset soveltamisohjeet harkinnanvaraisten vapaiden myöntämisestä.

Lääkärikäynnit ja muu terveydenhoito

Pääsääntönä on, että lääkärikäynnit ja tutkimukset tehdään työajan ulkopuolella ja opettajilla oppituntien ulkopuolella.

Eri sopimuksissa on mainittuna erityistilanteita, jolloin lääkärissä käyminen on työaikaa tai palkallista vapaata, jonka ajalta työaikasi saa jäädä vajaaksi.

 • Työnantajan määräämät tai työn edellyttämät lakimääräiset terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset.
 • Jos viranhaltija tai työntekijä on joutunut todellisen tarpeen niin vaatiessa lääkärin lähetteellä määräämään tutkimukseen sairauden toteamiseksi. Todellinen tarve tarkoittaa sitä, että tutkimusta ei voida tehdä työajan ulkopuolella tai että kyseessä on äkillinen tutkimustarve. Tarvittaessa on pyydettävä lääkäriltä tai terveysasemalta todistus, ettei tutkimusta ole voitu siirtää toiseen ajankohtaan.
 • Jos viranhaltija tai työntekijä menee synnytystä edeltäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin, eikä tutkimusta voida tehdä työajan ulkopuolella. Synnytystä edeltävillä tutkimuksilla tarkoitetaan sekä lääkärin että muun terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa tutkimusta tai tällaiseen tutkimukseen liittyvän laboratorio- tai muun vastaavan kokeen suorittamista. Tutkimuksen tulee perustua raskaana olevan henkilön tai sikiön terveydentilan selvitystarpeeseen. Näitä ovat esimerkiksi raskauden seurantaan liittyvät neuvolakäynnit.
 • Äkillinen sairastuminen keskellä työpäivää ja sen vuoksi hakeutuminen lääkäriin voidaan tehdä työajalla.
 • Äkillinen hammassairaus tai muu äkillinen sairastuminen, jos sairaus vaatii saman päivän aikana annettavaa hoitoa, eikä sitä voida antaa työajan ulkopuolella. Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan hammaslääkärin tai lääkärin antamalla todistuksella.
 • Oma-aloitteiset työterveyslääkärissä, hammaslääkärissä tai -hoidossa käymiset sekä useamman päivän kerrallaan kestävät tutkimukset. Eri asia on, jos lääkäri määrää sairauslomaa.
 • Lääkärin määräämä lääkärintarkastus, jossa seurataan terveydentilaa, kuten otetaan verikokeita tai mitataan verenpainetta. Jos työnantaja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden käydä tietyin väliajoin toistuvissa ikävuositarkastuksissa, on kyseessä työnantajan tarjoama etuus eikä työnantajan määräämä tutkimus. Muun muassa työterveyslääkärin kanssa sovitut hoito- ja tutkimuskäynnit, normaali hammashoito, kontrollikäynnit, ikäkausitarkastukset, psyykkisistä syistä johtuvat hoidot, fysikaaliset hoidot, sädehoidot tai lapsettomuustutkimukset ja -hoidot. Paikallisesti on voitu erikseen sopia, että joihinkin edellä mainittuihin tarkastuksiin tai hoitotoimenpiteisiin myönnetään vapautus työstä eikä vajaaksi jäänyttä työaikaa tarvitse tehdä takaisin.
 • Kansanterveystyöhön liittyvät vapaaehtoiset joukko- tai ikäryhmätarkastukset tai ajokorttia varten suoritettu lääkärintarkastus.
Jaa