• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Hyvä työyhteisö toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuden edistäminen koskee jokaista työnantajaa.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää työsyrjinnän ja velvoittaa työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Työnantajan on kehitettävä työolojen sekä toimintatapojen yhdenvertaisuutta henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Jokaisen työnantajan, jolla on yli 30 työntekijää, on tehtävä yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Lisäksi laki edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa – erityisesti työelämässä. Tasa-arvolaki kieltää myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.

Työsyrjintä

Työnantaja ei saa syrjiä ketään työpaikalla iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Syrjintäperuste voi liittyä myös syrjityn läheiseen tai oletukseen syrjintäperusteen olemassaolosta. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiasiaan tai oletukseen. Työntekijään, joka nostaa esille työpaikan yhdenvertaisuuteen liittyviä epäkohtia, ei saa kohdistaa kielteisiä seurauksia.

Toimi näin, jos koet tulleesi syrjityksi

  1. Pyydä työnantajaltasi selvitys asiasta. Keskustele hänen kanssaan asiasta, jonka koet syrjinnäksi ja pyydä asiasta kirjallinen selvitys.
  2. Keskustele myös työsuojeluvaltuutetun tai työpaikkasi luottamusmiehen kanssa.
  3. Jos koet tulleesi syrjityksi jollakin laissa kielletyllä perusteella, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen.