• logo
  • logo

Lomautukset

Lomautuksen aikana työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta palvelussuhde pysyy muutoin voimassa.

Lomautus tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta palvelussuhde pysyy muutoin voimassa.

Vaikka opettajia voidaan lomauttaa tuotannollis-taloudellisista syistä, OAJ korostaa, etteivät lomautukset voi olla säästämisen keino.

Jos kuulet, että työpaikallasi suunnitellaan lomautusta, ota nopeasti yhteys paikallisyhdistyksesi puheenjohtajaan, pääluottamusmieheen tai luottamusmieheen, jotta päätöksentekoon voidaan puuttua varhain. He ovat yhteydessä OAJ:n toimistoon.

Lomauttamisen perusteet

Työnantaja voi lomauttaa opettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan, jos työnantaja voisi irtisanoa palvelussuhteen työn pysyvän vähenemisen perusteella tai jos tehtävät ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä taikka kouluttaa uusiin tehtäviin. Työn vähenemistä vastaa myös työn tarjoamisen edellytysten väheneminen, esimerkiksi rahanpuute. Lisäksi kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa on lomautusta koskeva määräys, jonka mukaan muun muassa kustannusten pakottava vähentämistarve voi olla määräaikaisen tai toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen perusteena.

Työnantajalla on velvoite tarjota lomautusaikana tarjolla olevaa muuta työtä lomautetuille esimerkiksi sijaisuuksia.


Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan lomauttaminen

Jos olet kunnan määräaikainen viranhaltija, sinut voidaan lomauttaa vain, jos virkasuhteesi on jatkunut keskeytyksettä vähintään kuusi kuukautta lomautuksen alkamiseen mennessä.

Jos olet määräaikainen työntekijä, sinua ei voida lomauttaa, ellet työskentele vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajallasi olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.


Lomauttamisen ajankohta ja vaikutukset

Koska lomautuksessa työn ja palkan tulee vähentyä samassa suhteessa, lomauttaminen ei ole mahdollista oppilaitoksen toiminnan keskeytysaikoina, kuten kesäkeskeytyksen, syysloman, joululoman, hiihtoloman, vapaajaksojen tai muun vastaavan keskeytyksen aikana. Lomauttaa ei voida myöskään opettajan opetuksettomina päivinä.

Sinua ei voida lomauttaa, jos työntekosi on keskeytynyt jo muulla perusteella, kuten vuosiloman tai virka-/työvapaan vuoksi. Sinua ei voida lomauttaa myöskään silloin, kun olet sairauslomalla tai vanhempainvapaalla, jos lomautusta ei ole annettu ennen vapaan alkamista tiedoksi.

Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan lomautus ei myöskään voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti vapaapäiväsi.

Opetushenkilöstön lomauttaminen ei vaikuta koulutuksen järjestäjän velvollisuuteen huolehtia siitä, että koulutusta koskevaan lainsäädäntöön kirjatut opetukseen osallistuvan subjektiiviset oikeudet toteutuvat lomautuksesta huolimatta. Tällaisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tukiopetusta sekä oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.

Myöskään varhaiskasvatushenkilöstön lomauttaminen ei vaikuta kunnan velvollisuuteen huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan sekä lasten turvallisuudesta huolehditaan.

Jos sinut lomautetaan, työhösi liittyvät velvollisuudet lakkaavat lomautuksen ajaksi etkä saa tehdä työhösi kuuluvia tehtäviä, kuten suunnittelua.

Sinua ei voida myöskään vaatia tekemään mitään etukäteisvalmisteluita, esimerkiksi oppilaiden itsenäisen työn tehtäviä, lomautuksen ajalle. Käytännössä kaikki työhösi kuuluvat tehtävät jäävät tekemättä siltä ajalta, kun olet lomautettuna.

Lomautusajan palkkasi vähennetään samoilla periaatteilla kuin palkattomien virkavapauksien/työlomien ajalta.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työttömyysturvan osalta sinun kannattaa olla yhteydessä Opettajien Työttömyyskassaan, jonka nettisivuilla on paljon tietoa ja ohjeita asiaan liittyen. 

TE-palvelut


Lomautusmenettely

Jos työnantaja harkitsee henkilöstön lomauttamista, tulee asia käsitellä yhteistoimintamenettelyssä ennen päätöksen tekemistä. Yhteistoimintamenettelyn osalta voit olla yhteydessä luottamusmieheen. Luottamusmies informoi yhteistoimintamenettelystä ja sen etenemisestä henkilöstöä.

Lomautuspäätöksen jälkeen työnantajan tulee antaa sinulle henkilökohtaisesti lomautusilmoitus. Kuntien ja kuntayhtymien osalta ilmoitusaika on kuukausi ja muissa tapauksissa 14 päivää.


Lomautuspäätöksen riitauttaminen

Jos epäilet lomautuksesi lainmukaisuutta tai sinulla on muita lomautukseen liittyviä kysymyksiä (esim. työskentely tai irtisanoutuminen lomautuksen aikana), sinun kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen.

Luottamusmies voi selvittää asiaa työnantajan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä OAJ:n toimistoon.

 

Lastentarhanopettaja on nyt varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.

OAJ ajaa jokaisen varhaiskasvatuksen opettajan etua, koulutustaustasta riippumatta.

Liity joukkoon tai tutustu jäsenetuihin!

Jaa