• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Muut peruskoulun opettajat kuin vuosityöajassa olevat oppilaanohjaajat ovat pääsäntöisesti opetusvelvollisuustyöajassa. Osa oppilaanohjauksesta annetaan opetusvelvollisuustyöajassa.

Opetusvelvollisuus on se keskimääräinen opetustuntimäärä viikossa, joka kuuluu opettajan peruspalkkaan.

Opetusvelvollisuudet

Luokanopettajien ja esiopetuksen opettajien opetusvelvollisuudet

 • esiluokanopettajan virassa: 23 viikkotuntia
 • luokanopettajan virassa: 24 viikkotuntia
 • erityisopettajan virassa: 24 viikkotuntia
 • erityisluokanopettajan virassa: 22 viikkotuntia.

Aineenopettajien opetusvelvollisuudet

 • äidinkieli ja kirjallisuus (myös suomi/ruotsi toisena kielenä): 18 viikkotuntia
 • toinen kotimainen ja vieras kieli, myös vieraskielisten oppilaiden äidinkieli (oppilaan kotikieli): 20 viikkotuntia
 • matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, kuvataide ja musiikki: 21 viikkotuntia
 • uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, kotitalous, kaupalliset aineet, terveystieto, biologia ja maantieto: 23 viikkotuntia
 • tekstiilityö, tekninen työ, liikunta, maa- ja metsätalous ja puutarhanhoito, oppilaanohjaus: 24 viikkotuntia
 • muut aineet: 23 viikkotuntia.

Painotetut opetusvelvollisuudet useammassa tehtävässä

Jos aineenopettajanviran haltija opettaa kahta tai useampaa ainetta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus. Painotuksessa otetaan huomioon varsinaiset oppiainetunnit.

Jos erillisen esiluokan opettajan virassa oleva viranhaltija opettaa esiopetuksen lisäksi muussa perusopetuksessa, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus.

Sellaisen peruskoulun ja lukion yhteisen viranhaltijan tai peruskoulun viranhaltijan, joka opettaa opetusvelvollisuutensa täytteeksi lukiossa, lukion luokkaopetustunnit kerrotaan opettajakohtaisella lukiokertoimella. Nämä kerrointunnit voidaan lukea opetusvelvollisuuteen. Jos peruskoulun opettajalle on määrätty lukiossa tehtävä, johon on osoitettu lukioresurssitunteja, luetaan nämä tarvittaessa opetusvelvollisuuteen.

Demonstraatioiden valmistelutunnit, koulukohtainen lisätehtäväkorvaus ja taito- ja taideaineiden korvaus eivät ole harkinnanvaraisia. Ne on maksettava sopimuksen mukaisina.

Jos opettajalle määrätään jokin muu erityistehtävä, siitä on maksettava sopimuksen mukainen palkkio.

Jos opettajalle ei voida osoittaa hänen opetusvelvollisuutensa edellyttämää tuntimäärää, luetaan opettajan opetusvelvollisuuteen demonstraatioiden valmistelutunnit ja seuraavat erityistehtävät tarpeellisin osin:

 • oppilaanohjaus
 • kirjaston hoitaminen
 • biologian kokoelmien hoitaminen
 • fysiikan ja kemian kokoelmien hoitaminen
 • musiikkiesitysten hoitaminen
 • vuosiluokkien 6–9 luokanvalvontatyö
 • ruokapalvelutoiminnan ohjaus ja valvonta
 • av-välineiden kunnossapito
 • tietotekniikkavastaavan työ
 • vuosiluokkien 7–9 oppilaskunnan ohjaus
 • kerhotyö (tätä ei voida lukea opetusvelvollisuuteen)
 • koulumatkakuljetusta odottavien ohjaus
 • oppilaskodin oppilaiden ohjaus

Lisäksi on erityistehtäviä, jotka tulee korvata palkkaliitteen mukaisesti mutta joita ei voida lukea opetusvelvollisuuteen:

 • taide- ja taitoainekorvaus 

Jos opettajanviran haltija tai päätoiminen tuntiopettaja (yhteispäätoimisiin tuntiopettajiin määräys tulee sovellettavaksi, jos kyseessä on saman koulutuksenjärjestäjän peruskoulu/lukio) opettaa kahdessa tai useammassa toimipaikassa ja hän joutuu vaihtamaan toimipaikkaa työsuunnitelman mukaan kesken päivän, hänelle maksetaan palkkaliitteen mukainen korvaus 131,08 €/kk (1.8.2024 alkaen). Korvausta ei makseta jos toimipaikkojen välinen matka on alle 2 kilometriä.

Määräystä voidaan poikkeuksellisesti soveltaa myös opettajaviranhaltijaan, joka opettaa kahdessa tai useammassa toimipaikassa, vaikka toimipaikkavaihdoksia ei olisi kesken päivän. Määräyksen soveltamisen edellytyksenä tulee tällöin olla paikallisista koulutuksenjärjestämiseen liittyvistä erityisolosuhteista johtuva syy. Tällaisena syynä voidaan pitää toimipaikkojen välisiä pitkiä etäisyyksiä tai saaristo-olosuhteista, jolloin oppilaiden/opiskelijoiden vähäisen määrän vuoksi kiertävien opettajien käyttäminen on välttämätöntä. Toimipaikkojen välisten etäisyyksien tulee olla vähintään 40 km.

Korotettua korvausta sovelletaan myös, jos toimipaikkojen välinen etäisyys on vähintään 80 km. Jos opettajaviranhaltijan opetusvelvollisuustuntimäärä täyttyminen sitä edellyttää tai jos määräystä sovelletaan päätoimiseen tuntiopettajaan, jonka opetusvelvollisuus on vajaa, tämän määräyksen mukainen korvaus on luettavissa opetusvelvollisuuden täytteeksi seuraavasti: - kiertämisestä maksettava euromääräinen korvaus/opettajan täyttä opetusvelvollisuutta vastaava varsinainen palkka kuukaudessa x opettajan opetusvelvollisuus. Tilapäisiä siirtymisiä koululta toiselle ei lasketa mukaan kesken päivää tapahtuviin toimipaikkojen vaihtoihin. Sen sijaan koulun remontin tai muun vastaavan syyn vuoksi esimerkiksi koko lukuvuodeksi/-kaudeksi muuhun tilaan siirretty opetus oikeuttaa korvaukseen.

Fysiikan ja kemian demonstraatioiden viikoittaisista valmistelutunneista 20 prosenttia luetaan peruskoulussa ja lukiossa aineenopettajanviran haltijan ja vuosiluokkia 7–9 opettavan erityisopettajan/erityisluokanopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen. Aikuislukion opettajilla näiden aineiden valmistelutunteista 10 prosenttia sisältyy opetusvelvollisuuteen.

Biologian, maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon demonstraatioiden ja laborointien valmistelutunneista 5 prosenttia on luettavissa peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa aineenopettajanviran haltijan sekä vuosiluokkia 7–9 opettavan erityisopettajan ja erityisluokanopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen.

Jaa