• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnan peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin vuosityöaika muodostuu työnantajan määrättävissä olevasta sidotusta työajasta ja omavalintaisesta työajasta, jonka ajan ja paikan hän saa itse valita.

Sidottu vuosityöaika on 1 221 tuntia. Sidottua vuosityöaikaa vähentävät muuksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva loppiainen, vapunpäivä ja itsenäisyyspäivä – kukin arkipyhä vähentää työaikaa seitsemän tuntia. Esimerkiksi lukuvuonna 2020–2021 edellä mainitut arkipyhät vähentävät vuosityöaikaa  7 tuntia, joten sidottu vuosityöaika on 1 214 tuntia.

Tästä työajasta oppilaanohjauksen lehtori voidaan määrätä pitämään enintään 500 luokkaopetustuntia. Sidotun työajan ulkopuolista ajan ja paikan suhteen omavalintaista työaikaa ei määritellä ajallisesti.

Sidottuna työaikana oppilaanohjaaja pitää hänelle määrätyt oppitunnit ja tekee oppilaanohjaukseen kuuluvat sekä koulun opetus- ja kasvatustoimintaan liittyvät muut hänelle määrätyt tehtävät.

Omavalintainen työaika on tarkoitettu oppituntien valmistelutyöhön ja siihen liittyvään opetusmateriaalin kokoamiseen ja valmistamiseen, ammattikirjallisuuteen tutustumiseen sekä muuhun koulussa tapahtuvaan ohjaustehtävään valmistautumiseen.

Oppilaanohjaajalla on samat opettajatyöpäivät kuin muillakin koulunsa opettajilla. Kesäkeskeytysaikana oppilaanohjaajalla on 30–50 tuntia töitä.

Kesäkeskeytyksen työpäivät käytetään pääsääntöisesti yhteisvalintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen.

Kunnan peruskoulun oppilaanohjaajalla ei voi olla ylitunteja, koska oppilaanohjaajan sidottu vuosityöaika ei voi ylittyä.

Kunnan peruskoulun oppilaanohjaajan 1221 tunnin ajan ja paikan suhteen määrättävissä oleva työaika on ylitettävissä enintään 75 tunnilla, jos oppilaanohjaajalle määrättyä opetus- ja ohjaustyötä ei ole vähennettävissä ja ylitystarve liittyy ohjaustyön ennakoimattomaan lisääntymiseen esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuviin koulutuksenjärjestäjän velvoitteisiin.

Työajan ylittämisestä ja sen sijoittamisesta sovitaan oppilaanohjaajan kanssa. Ylitettävällä työajalla tehtävät ohjaustyöt ja työajan sijoittaminen sovitaan oppilaanohjaajan kanssa. Ylitettävällä työajalla tehtävät ohjaustyöt ja työajan sijoittaminen suunnitellaan erillisellä työaikasuunnitelmalla. Ylitettävä työaika korvataan tuntipalkkiolla. Yhden tunnin hinta saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 102.

Koska suurin osa oppilaanohjaajan työstä on muuta kuin luokkaopetusta, niin pelkkien luokkaopetustuntien vahvistaminen työsuunnitelmassa ei riitä, vaan rehtorin ja oppilaanohjaan on hyvä laatia lukuvuoden alkaessa yhdessä työaikasuunnitelman oppilaanohjaajan sidottuun vuosityöaikaan kuuluvista tehtävistä. Työaikasuunnitelmaan ei oteta mukaan sidotun vuosityöajan ulkopuolista paikan ja ajan suhteen valinnaista työaikaa.

Työaikasuunnitelmassa sovitaan mahdollisimman tarkasti sidotun työajan tehtävistä ja niihin käytettävistä vuositunneista. Samalla sovitaan työaikasuunnitelman muuttamisesta, mikäli joihinkin tehtäviin varattu aika on arvioitu väärin tai lukuvuoden aikana ilmaantuu uusia tehtäviä.

Oppilaanohjaaja voidaan määrätä tilapäisesti äkillisen tarpeen niin vaatiessa toimimaan poissaolevan opettajan sijaisena edellyttäen, että sijaisuustunnit eivät aiheuta ylitystä sopimuksen mukaiseen luokkatuntimäärään.

Kunnan peruskoulun oppilaanohjaajan työaikasuunnitelma tulee sijaistuntien takia tarkistaa ja vaihtaa tarvittava määrä oppilaanohjaajalle aiemmin määrätyistä töistä sijaisuustunneiksi.

Kunnan peruskoulu, peruskoulun oppilaanohjaajan vuosityöaika

Sidottu työaika 1 221 h
Arkipyhävähennys ma-pe (loppiainen, vappu, itsenäisyyspäivä) á 7 h eli riippuen pyhien sijoittumisesta vähennetään 0, 7, 14 tai 21 tuntia työaikaa.
3 opettajatyöpäivää (veso) 3 x 6 h = 18 h

Kesäkeskeytysaikana esimerkiksi 5 pv x 7 h = 35 h
Sidottua työaikaa on vielä oppilastyöpäivinä yhteensä 1147–1168 h (riippuen arkipyhien määrästä)

Oppitunnit: viikkotunnit a x 38 vko à  a h
oppilaiden yksilöllinen ohjaus b h
tet-jaksojen työt c h
vanhempainillat x h
oppilashuoltoryhmä y h
opettajien kokoukset z h

Yhteensä 1147–1168 h

Keskimääräinen sidottu viikkotyöaika kouluviikkoina on 30h 11min–30h 44min.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen työviikko olisi juuri tuon mittainen, sillä kysymyksessä on vuosityöaika. Joskus työtä kasaantuu viikoille enemmän (esim. yhteisvalinnan aika) ja vastaavasti joidenkin viikkojen työajan on tällöin oltava lyhempi.

Oppilaanohjausta voidaan antaa osin opetusvelvollisuustyöajassa.

Jaa