• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallitusohjelma lupaa perusopetukselle paljon

22.07.2019 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Oppimisen tuki pitää laittaa kuntoon, jotta hallituksen tavoitteet perusopetuksen laadun ja tasa-arvon lisäämiseksi voivat toteutua. Lisäksi tarvitaan opetuksen järjestäjiä sitovat laatukriteerit ja opettajarekisteri, OAJ:n erityisasiantuntija Pauliina Viitamies kirjoittaa.

Ohjelmansa mukaan Rinteen hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Nämä kaikki ovat erittäin kannatettavia ja hyviä tavoitteita.

Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman käynnistäminen oppimistulosten parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi on lupaava keino päästä tavoitteeseen. Laatu- ja tasa-arvo-ohjelmalle on kohdennettu kertaluonteisina investointeina vuosille 2020–2022 yhteensä 190 miljoonan euron rahoitus.

Esi- ja alkuopetuksesta joustava kokonaisuus

Hallitusohjelman mukaan varhaista perustaitojen oppimista parannetaan muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Lapsen siirtyminen eteenpäin tapahtuu joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat riittävän hyvin hallussa. Samalla selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta.

Tämä on kannatettava parannus ja se edellyttää muutoksia perusopetuslakiin, varhaiskasvatuslakiin sekä esiopetussuunnitelmiin. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia tulisi aluksi edistää paikallisilla kokeiluilla, joiden pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä.

5-vuotiaiden esiopetuksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää ikäluokkien pienenemisestä vapautuvia resursseja, mutta lisäksi siihen tulisi investoida riittävästi, jotta muun muassa uusien erityisopettajien kouluttaminen ja palkkaaminen olisi mahdollista.

Varhainen tuki takaa tasa-arvon

Oppimisen tuen eli niin sanotun kolmiportaisen tuen kuntoon laittaminen on tärkein perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman toteutumisen edellytys.

Hallitusohjelma nostaakin keskeiseksi toimeksi oppimisen tuen resurssien lisäämisen samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen. Lisäksi oppilaan oikeudesta pienryhmäopetukseen on säädettävä lailla.

Yhdenvertainen laatu tarvitsee uutta lainsäädäntöä

Osana laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaa tulee laatia opetuksen järjestäjiä sitovat laatukriteerit perusopetukseen sekä säätää opettajamitoitusta koskeva laki. Näillä toimenpiteillä turvataan perusopetuksen yhdenvertainen laatu koko maassa.

Opinto-ohjausta sekä oikea-aikaista ja riittävää tukea ja opetushenkilöstöä lisäämällä saadaan jokaisen lapsen peruskoulusta myönteinen kokemus. Kun perusopetusta vahvistetaan edellä kuvatuilla toimilla, parannetaan jokaisen nuoren mahdollisuuksia edetä jatko-opinnoissaan toiselle asteelle ja halutessaan sen jälkeisiin opintoihin.

Kun perustaidot ovat kunnossa, uuden oppiminen tuo iloa ja onnistumisen tunteita, mikä puolestaan kannustaa meitä kaikkia elinikäiseen oppimiseen.

Pauliina Viitamies

OAJ:n erityisasiantuntija

Pauliina Viitamies
Pauliina Viitamies