• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mitä nuori opettaja kaipaa? Näihin 5 asiaan tarvitaan ratkaisu

20.11.2019 - 07.00 Blogi
Kuvituskuva

Parempaa perehdytystä, mahdollisuus mentorointiin ja riittävästi resursseja niiden oppijoiden tukemiseen, jotka sitä tarvitsevat. Muun muassa nämä toiveet nousivat esiin kyselyssä, jossa ääneen pääsivät uransa alussa olevat opettajat. Heidän tarpeisiinsa vastaaminen on koko Suomen kannalta kohtalonkysymys, OAJ:n järjestöasiantuntija Susanna Jokimies kirjoittaa.

Millaisia pulmia nuorilla opettajilla on uransa alussa? Entä millaisia tulevaisuuden uratoiveita heillä on? Mikä parantaisi työssä jaksamista ja viihtymistä?

Näihin kysymyksiin haimme tänä syksynä vastauksia alle 36-vuotiailta OAJ:n jäseniltä. Kokosin kyselyn keskeiset tulokset yhteen. Näihin asioihin pitää löytää ratkaisuja, jotta opettajat pysyvät alalla ja jaksavat tehdä työtään.

1. Parempaa perehdytystä

Uusien opettajien perehdytys arvioitiin selvityksessä luokattoman huonoksi. Jokaisen työntekijän ja työnantajan olisi syytä muistaa, että työntekijällä on lakisääteinen oikeus perehdytykseen.

Perehdytyksellä on merkittävä rooli uuden työntekijän sopeutumisessa ja sitoutumisessa uuteen työhön ja työyhteisöön. Hyvä perehdys edistää myös työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Hyvä perehdys edistää myös työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

2. Kaikille mahdollisuus mentorointiin

Selkeä enemmistö eli yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista opettajista olisi halunnut uran alussa osallistua mentorointiin, mutta heille ei ollut tarjottu mahdollisuutta siihen.

Kyselyyn vastanneista vain joka kymmenes oli päässyt osallistumaan mentorointiin työajallaan ja joka kymmenes vapaa-ajallaan. Valitettavasti useissa paikoissa työnantaja ei maksa mentoroinnista kummallekaan osapuolelle.

  • OAJ:n erityisasiantuntijan Päivi Lyhykäisen blogista voi lukea, mitä hyötyjä esimerkiksi vertaismentoroinnilla on havaittu olevan.
3. Riittävästi resursseja tukea tarvitsevien oppijoiden tukemiseen

Kun nuoret opettajat arvioivat uran alkupään haasteita, suurimpana ongelmana nousi esiin tukea tarvitsevien oppijoiden riittävä huomioiminen. Tulos oli sama niin varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella asteella kuin korkeakouluissa työskentelevillä.

Kriittisin kehityskohde, johon nuorten kasvatus-, koulutus- ja tutkimustyötä tekevien OAJ:n jäsenten mukaan tulisi lisätä resursseja on tukea tarvitsevien oppijoiden tukeminen.

Kriittisin kehityskohde, johon nuorten kasvatus-, koulutus- ja tutkimustyötä tekevien OAJ:n jäsenten mukaan tulisi lisätä resursseja on tukea tarvitsevien oppijoiden tukeminen.

Tähän OAJ:kin on vaatinut päättäjiltä tekoja. Kannattaa lukea esimerkiksi OAJ:n erityisasiantuntijan Sari Jokisen tuore blogikirjoitus aiheesta! 

4. Tekoja työhyvinvoinnin lisäämiseksi

Nuorten jäsenten työhyvinvointia voitaisiin selvityksen mukaan parantaa ensi sijassa pienentämällä työmäärää. Konkreettinen ratkaisu tähän olisi se, että varmistettaisiin riittävä määrän opettajia oppijoita kohden.

OAJ on ehdottanut ratkaisuksi opettajamitoitusta. Viimekeväisen selvityksen perusteella sitä kannattaa myös kahdeksan kymmenestä suomalaisesta, samoin kuin melkein kaikki hallituksessa nyt olevat puolueet.

Viimekeväisen selvityksen perusteella opettajamitoitusta kannattaa kahdeksan kymmenestä suomalaisesta.

Hallituksen pitäisikin tarttua toimeen, koska kuten OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso blogissaan kirjoittaa: ”Riittävä opettajien määrä paitsi tukee oppimista myös ehkäisee ennalta syrjäytymistä ja parantaa viihtyvyyttä. Tähän Suomessa pitää olla keinot ja varaa.”  

Nuoret opettajat kaipaavat kyselyn perusteella työhyvinvointiteoiksi myös sitä, että uran alussa työmäärä olisi kevyempi ja että kaikilla olisi sisäilmaltaan terveet työtilat.

OAJ nostaa osaltaan työhyvinvointia esiin parhaillaan käynnissä olevana työhyvinvoinnin teemavuonna. Työhyvinvointitalkoisiin tarvitaan kuitenkin mukaan myös työnantajat ja päättäjät.

5. Työhön sitoutuminen

Selvityksen positiivisin tulos oli se, että neljä viidestä nuoresta uskoi pysyvänsä opetustehtävissä myös tulevaisuudessa. Silti nuoret nostivat monia kehityskohteita, jotka lisäisivät heidän sitoutumistaan opetusalalle.

Kärkeen kehityskohdissa nousivat pienemmät ryhmäkoot, mahdollisuus tarjota enemmän tukea sitä tarvitseville oppijoille, kannustava työyhteisö, vakituinen työsuhde ja korkeampi palkka. Palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista OAJ neuvottelee tulevana keväänä työnantajan kanssa, ja tavoitteena on muun muassa palkkaohjelma.

Kärkeen kehityskohdissa nousivat pienemmät ryhmäkoot, mahdollisuus tarjota enemmän tukea sitä tarvitseville oppijoille, kannustava työyhteisö, vakituinen työsuhde ja korkeampi palkka.

Yli puolet selvitykseen vastanneista nuorista jäsenistä olivat määräaikaisissa työsuhteissa. Muistutuksena kaikille: määräaikaiselle palvelussuhteelle tulee aina olla laissa säädetty peruste. Tarkemmin määräaikaisuuden perusteista löytyy tietoa myös OAJ:n nettisivujen Työelämäoppaasta

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

On tärkeää kuulla nuorten jäsenten näkökulmia, jotta varmistetaan, että OAJ:n toiminnassa ja edunvalvonnassa huomioidaan myös nuoret jäsenet.

Tuemme jo nyt nuorten opettajien uran alkua monin keinoin. Työelämäoppaastamme löytyy kattavasti tärkeää tietoa uran alkuun. Koulutamme myös vuosittain yli 500 nuorta opettajaa eri puolella Suomea järjestettävissä NOPE-koulutuksissa, joiden ohjelma on räätälöity juuri nuorten opettajien tarpeisiin.

Koulutamme vuosittain yli 500 nuorta opettajaa eri puolella Suomea järjestettävissä NOPE-koulutuksissa, joiden ohjelma on räätälöity juuri nuorten opettajien tarpeisiin.

Lisäksi tänä syksynä koulutimme yksittäisenä pilottina Itä-Suomen yliopistossa opettajaksi opiskelevia tulevasta työelämästä. Luentojen aiheina olivat ensimmäinen työvuosi opettajana, työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä opettajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Luennot saivat runsaasti positiivista palautetta opiskelijoilta ja ne koettiin erittäin hyödylliseksi.

On kuitenkin monia asioita, joiden täytyy vielä muuttua, jotta kasvatus-, opetus- ja tutkimusalalla työskentelevät nuoret voivat tehdä parhaansa työssään. Uusien opettajien siirtymistä työelämään on tuettava ja työhyvinvointia vahvistettava, jotta pitkäaikainen sitoutuminen opettajan työhön vahvistuu.

Susanna Jokimies

OAJ:n järjestöasiantuntija

Jaa
Susanna Jokimies
Susanna Jokimies