• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusta annetaan nyt monella tavalla – miten käy opetuksen laadun?

17.09.2020 - 13.36 Blogi
Kuvituskuva

Etäopetus on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Kiitos opettajat, etäkoulussa on tehty ihmeitä. Nämä viestit toistuivat keväällä otsikoissa. Nyt koronakoulukeskustelussa on siirrytty poikkeusjärjestelyiden täyttämään hybridisyksyyn. Olennaista on satsata opetuksen laatuun ja siihen, että opettajalla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, kirjoittaa OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso.

Julkisuudessa on syystäkin hehkutettu opettajien keväistä ponnistusta. Sitä, miten nopeasti onnistuttiin siirtymään etäopetukseen.  

Kevään jälkeen kävi kuitenkin selväksi, että poikkeustilan hinta on kova, ja sitä maksetaan ja paikataan vielä pitkään. Onkin todella tärkeää, että syntyneen oppimisvajeen paikkaamiseen laadukkaalla opetuksella ohjataan nyt resursseja. 

OAJ:n selvityksen mukaan opettajien suunnittelutyön määrä räjähti käsiin ja merkittävä osa opettajista arvioi, että etäopetuksesta aiheutui aukkoja osaamisessa osalle oppilaista ja opiskelijoista. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi oppimisvajeita syntyneen. Lukiolaisten liiton selvityksessä opiskelijatkin kertovat työmäärän lisääntymisestä ja sosiaalisten kontaktien puuttumisen kuormittavuudesta.  

Nyt pitää kiinnittää huomiota opetusmenetelmien laatuun ja niiden eroihin. 

Miten syksyn opetus järjestetään? 

Keväällä opetus järjestettiin valtakunnallisin poikkeusjärjestelyin. Nyt syksyllä opetus järjestetään esimerkiksi lukiossa normaalilainsäädännön puitteissa. Perusopetuksessakin järjestelyt perustuvat pääasiassa normaalilainsäädäntöön, vaikka perusopetuslain väliaikainen muutos mahdollistaa myös poikkeukselliset opetusjärjestelyt, esimerkiksi etäopetuksen, jos tilanne niin vaatii. 

Lue OAJ:n vastauksia koronakysymyksiin

Toisin sanoen: opetus tulee nyt antaa molemmilla koulutusasteilla lähtökohtaisesti lähiopetuksena, ja poikkeuksellisia järjestelyitä toteutetaan tartuntatautilain tai koronatilanteesta seuraavan pakottavan tarpeen perusteella. Lukiokoulutuksen osalta koulutuksen järjestäjällä on lain mukaan vapaammat kädet opetuksen järjestämisen osalta kuin perusopetuksessa, sillä lukiolaki ei määrittele erikseen tapaa, jolla opetus annetaan. 
 
Vallitsevat tilanteen seurauksena kouluissa ja oppilaitoksissa on nyt monenlaista ohjetta, ja tilanteisiin reagoidaan paikoitellen vähän turhankin nopeasti. Tässä vaarana ovat myös ylilyönnit. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa on nyt monenlaista ohjetta, ja tilanteisiin reagoidaan paikoitellen vähän turhankin nopeasti.

Lähiopetus on enemmän 

Jo antiikin aikaan plataanipuun alla annettuun opetuksen on oleellisesti liittynyt keskustelu ja vuorovaikutus, välitön palautteen antaminen ja saaminen, argumentointi sekä ennen kaikkea yhteisöllinen kokeminen ja tekeminen. Ilmeet, eleet ja äänenpainot liittyvä oleellisesti opetustilanteeseen. Mitä nuorempien oppijoiden kanssa toimitaan, sitä tärkeämpää on opettajan esimerkki ja jatkuva läsnä oleva ohjaus.  

Mitä nuorempien oppijoiden kanssa toimitaan, sitä tärkeämpää on opettajan esimerkki ja jatkuva läsnä oleva ohjaus.  

Lukioikäiset ovat jo kypsempiä oman toiminnan ohjaamisessa ja itsenäisemmässä työskentelyssä, mutta etäopetuskeskustelussa usein unohtuu, että lukio on myös tunne-elämätaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta erittäin tärkeää aikaa. Nämä on myös vahvasti kirjattu lukion opetussuunnitelmaan. 

Tulevaisuuden työntekoon ja työn murroksen liittyen onkin eri yhteyksissä sanottu, että pisimpään säilyvät ne ammatit, joihin liittyy vuorovaikutus ja empatia – muun robotit voivat korvata. 

Lukiolain perusteluihin on syystäkin kirjattu, että opetus on lähtökohtaisesti annettava lähiopetuksena ja että ”lukiokoulutukselle säädettyjen tavoitteiden ei etenkään nuorille tarkoitetussa koulutuksessa voida katsoa täysimääräisesti toteutuvan pelkässä etäopetuksessa.”  

Tämä on lukiolain perusteluissa tärkeä kirjaus, sillä säästöeurojen kiiluessa silmissä meinaa unohtua, että kyse on nuoresta ihmisestä ja inhimillisen vuorovaikutuksen tarpeesta. Lain perusteluiden mukaan etäopetusta ei saa käyttää säästökeinona. 

Lain perusteluiden mukaan etäopetusta ei saa käyttää säästökeinona. 

Etäopetus – uhka vai mahdollisuus? 

Opetusta voi toki antaa muutenkin kuin lähikontaktissa. Laadukkaasti toteutettu etäopetus on kuitenkin ihan muuta kuin pelkkää striimausta.  

Laadukkaasti toteutettu etäopetus on kuitenkin ihan muuta kuin pelkkää striimausta.  

Ensiksi on kiinnitettävä huomio opetusryhmän kokoon. Aivan kuten lähiopetuksessa, myös etäopetuksessa ryhmän koolla on suora yhteys siihen, miten tiiviisti opettaja kykenee olemaan vuorovaikutuksessa jokaisen oppijan kanssa. 

Toiseksi etäopetus on suunniteltava, sillä lähiopetuksessa käytettävää pedagogiikka ei voida suoraan soveltaa etäopetukseen. Myös työtavat ja opetuksessa käytetty oheismateriaali tehtävineen usein muuttuvat opetustavan vaihtuessa.  

Suomalaiset opettajat ovat rautaisia pedagogiikan ammattilaisia, ja sen ansiosta nopea loikka etäopetukseen onnistui viime keväänä niin hyvin kuin onnistui. Tästä myös johtui työmäärän raju muutos. Etäopetuspedagogiikkaan on jatkossa tärkeä kiinnittää huomioita myös opettajankoulutuksen sisällöissä. 

Lisäksi etäopetuksen toteuttamiseen tarvitaan laadukkaat välineet. Molemmissa päissä on oltava työskentelyn edellyttämä tekninen valmius sekä lisäksi osaamista sähköiseen työskentelyyn.  
 
Tulevaisuudessa oppilas- ja opiskelijamäärät muuttuvat alueellisesti merkittävästi syntyvyyden laskun ja muuttoliikkeen seurauksena. Etäopetus voi joissain tilanteissa olla paras ja ainoa tapa ylläpitää mahdollisimman yhdenvertaisesti laadukasta opetustarjontaa. Toisin sanoen, etäopetuksella voitaisiin lukiokoulutuksessa laajentaa opiskelumahdollisuuksia. Pienimmässäkin maaseutulukiossa voisi olla samat opiskelumahdollisuudet kuin kaupungin suuressa lukiossa. Samat mahdollisuudet, vaikkakin rajatumpina, on hyödynnettävissä myös peruskouluissa. 

Etäopetus voi joissain tilanteissa olla paras ja ainoa tapa ylläpitää mahdollisimman yhdenvertaisesti laadukasta opetustarjontaa. 

Laatu kunniaan 

Opettajan osaaminen tulee hyödyntää siihen, mihin se on tarkoitettu. Opettajalla tulee olla mahdollisuus oppimista edistävään ja yksilölliseen vuorovaikutukseen jokaisen oppijan kanssa.

Myös etäopetus on järjestettävä siten, että opettaja kykenee täysipainoisesti seuraamaan jokaisen opiskelijan opiskelua, käymään keskustelua ja olemaan yhteydessä. Tämä ei ole mahdollista, jos opettajalla on samanaikaisesti lähiopetusryhmä tai jos opetusryhmä on liian suuri. 

Myös etäopetus on järjestettävä siten, että opettaja kykenee täysipainoisesti seuraamaan jokaisen opiskelijan opiskelua.

Vallitsevan koronatilanteen seurauksena osa oppilaista ja opiskelijoista on kotona karanteenissa tai heidät on terveydellisistä syistä määrätty pysymään poissa koululta. Näitä tilanteita on joissain tapauksissa ratkaistu suoratoistoa eli striimausta hyödyntäen, jolloin oppija seuraa etävälitteisesti lähiopetuksena järjestettyä opetusta.

Jos suoratoistoa opetuksessa käytetään, on se toteutettava siten, ettei opettajan työmäärä lisäänny. Opetuksen tallentaminen on mahdollista vain tekijänoikeuden haltijan eli opettajan suostumuksella.  

Jos suoratoistoa opetuksessa käytetään, on se toteutettava siten, ettei opettajan työmäärä lisäänny. 

Lähiopetuksen seuraaminen suoratoistona ei OAJ:n näkemyksen mukaan täytä laadukkaan opetuksen tunnusmerkkejä nuorten koulutuksessa. Laadukas opetus ei ole sellaista, että se suoratoistona välittyisi sitä seuraaville kuin osin ja ilman vuorovaikutusta. Malli onkin mahdollinen vain yksilöllisenä tilapäisratkaisuna oppijoille, jotka eivät esimerkiksi terveydellisestä syystä kykene osallistumaan opetukseen.  

Maltti on valttia

Nyt on pidettävä maltti mielessä, kun opetusjärjestelyitä nopealla aikataululla muutetaan tai ohjeistetaan, sillä normiolojen lainsäädäntö ja työehtosopimukset ovat voimassa. Työkuorma on poikkeuksellisten järjestelyiden seurauksena joka tapauksessa kova.  

Työkuorma on poikkeuksellisten järjestelyiden seurauksena joka tapauksessa kova.  

Opettajien osaamisen kehittämiseen on myös panostettava yhdenvertaisen laadun yhtenä osatekijänä. Ja Ilman työnantajan järjestämiä, riittävän laadukkaita työvälineitä hyväkin pedagoginen etäosaaminen voi muuttua savumerkkien lähettämiseksi kovassa tuulessa.  

Tuomo Laakso 

OAJ:n erityisasiantuntija

Twitterissä @Tuomo1Laakso

Tutustu OAJ:n koronasisältöihin!