• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarve kasvaa - opettajapula uhkaa 

08.03.2022 - 09.45 Blogi
Kuvituskuva

Ammatillisilla aikuiskoulutuskeskuksilla on keskeinen rooli väestön ammatillisen osaamisen lisäämisessä ja ylläpitämisessä sekä työelämän osaamistarpeisiin vastaamisessa. Pelkällä peruskoulun päättötodistuksella on yhä vaikeampi työllistyä.   

Vuonna 2020 pelkän perusasteen suorittaneita 20–29-vuotiaita oli Tilastokeskuksen mukaan noin 103 300, joka on 16 prosenttia ikäluokasta. Miehistä perusasteen varassa oli 18 prosenttia ja naisista 13 prosenttia ikäluokasta.  

Heidän osaltaan aikuiskoulutuksen merkitys korostuu. Oppivelvollisuuden uudistus, jonka pyrkimyksenä on taata jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinto, tuli voimaan 1.8.2021. Uudistuksen vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, koska sen piirissä ovat olleet ensimmäisen kerran keväällä 2021 perusopetuksensa päättäneet eli pääosin vuonna 2005 syntyneet nuoret. 

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen parantaa työnsaantimahdollisuuksia ratkaisevasti. Toisaalta myös työelämässä tarvitaan osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä ja uuden osaamisten hankkimista ja ammattitaitoa uudistavaa, laajentavaa ja syventävää lisä- ja täydennyskoulutusta. Työntekijöiden ajantasaisesta osaamisesta huolehtimalla tuetaan myös työhyvinvointia ja työssä jaksamista.  

Maamme palvelut ja tuotanto eivät toimi, ellei lähtökohtaisesti koko väestö osallistu työelämään. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tarjoama kotoutumiskoulutus ja työvoimakoulutus edistävät ratkaisevasti maahanmuuttajien, työttömien sekä työvoiman ulkopuolella olevien kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia.  

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset tarvitsevat osaavia, motivoituneita opettajia toteuttamaan tätä yhteiskunnallisesti ja inhimillisestä tärkeää tehtävää. Mielestäni tähän liittyy kaksi ydinkysymystä: Miten turvata alan vetovoima varsinkin, kun joillakin aloilla on jo nyt hyvinkin suuri pula ammattitaitoisista opettajista? Kuinka taata alan pitovoima, jotta osaajat jäävät alalle?  

Ratkaisuksi tarvitaan muutakin kuin kutsumus. Tarvitaan ennen kaikkea kilpailukykyinen palkka sekä toimiva, terveellinen ja turvallinen työyhteisö, jossa tehtyä työtä arvostetaan, työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen panostetaan, työn ja vapaa-ajan rajaamiseen kannustetaan ja tehdään se mahdolliseksi toimivan työaikasuunnittelun avulla.  

Parhaillaan käynnissä olevien sivistalaisten ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusneuvotteluissa kärkitavoitteet ovatkin samat kuin muilla OAJ:n sopimusaloilla: monivuotinen palkkaohjelma, riittävä palkankorotus sekä työn kokonaismäärän rajaaminen. Toivottavasti myös työnantajapuoli ymmärtää näiden tavoitteiden merkityksen ja niiden edistämisen tärkeyden sopimusteitse. 

Minna Vakkuri
Erityisasiantuntija, työmarkkinaedunvalvonta

Minna Vakkuri
Minna Vakkuri