• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eettinen työkuormitus – ristiriita ihanteiden ja mahdollisuuksien välillä

14.10.2022 - 11.03 Blogi
Kuvituskuva

Eettinen työkuormitus on yksi työkuormituksen muoto. OAJ:n erityisasiantuntija Sara Simberg vinkkaa blogissaan keinoista, joilla eettistä työkuormitusta voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää.

Eettisesti haasteellisia tilanteita esiintyy kaikkialla, missä oma työ vaikuttaa muiden ihmisten elämään. Kuormitusta syntyy, kun työn arvojen ja mahdollisuuksien välillä on ristiriita. Eli käytännössä kun emme pysty tekemään omaa työtämme niin hyvin kuin haluamme ja osaamme, koska ulkoiset olosuhteet, kuten ajan tai resurssien puute, estävät sen. Myös tilanteet, joissa havaitaan jonkun muun toimivan epäeettisesti, tai kun työnantajan arvot ja juhlapuheet eivät vastaa työn todellisuutta, kuormittavat.

Eettisesti haasteellisia tilanteita esiintyy kaikkialla, missä oma työ vaikuttaa muiden ihmisten elämään.

Kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan työntekijät ja henkilöstöedustajat sekä alan esihenkilöt ja johtajat ovat työssään alttiita eettiselle kuormitukselle. Viime aikoina julkisuudessa käyty keskustelu inkluusion toimimattomuudesta on siitä hyvä esimerkki: inkluusio ilman resursseja on kuvattu jopa heitteillejättönä.

Tilanteita, joissa on eettisen kuormituksen riski, on monia. Esimerkiksi liian suuri vastuu suhteessa vaikuttamismahdollisuuksiin tai vaikeiden päätösten tekeminen yksin voivat aiheuttaa eettistä kuormitusta, joka voi oireilla riittämättömyyden tunteena tai yöunta häiritsevänä murehtimisena sekä pahimmillaan kyynistymisenä ja välinpitämättömyytenä. Myös päättäjät ja lähijohtajat voivat kokea eettistä kuormitusta, jos joutuvat jatkuvasti tekemään päätöksiä esimerkiksi liian vähäisten resurssien kohdentamisesta.

Myös päättäjät ja lähijohtajat voivat kokea eettistä kuormitusta, jos joutuvat jatkuvasti tekemään päätöksiä esimerkiksi liian vähäisten resurssien kohdentamisesta.

Eettiseen kuormitukseen on puututtava

Eettinen kuormitus on työkuormitusta siinä missä muutkin työkuormituksen lajit. Tämä tarkoittaa, että sen syntymistä on ennaltaehkäistävä. Jos kuormitusta kuitenkin esiintyy, sen terveydellistä merkitystä on arvioitava. Lisäksi kuormituksen aiheuttaja on paikannettava ja poistettava. Jos kuormituksen lähdettä ei saada poistettua, kuormitusta on vähennettävä, jotta sen kanssa pystyy elämään ja tekemään työtä sairastumatta.

Ensimmäinen askel on eettisen kuormituksen tunnistaminen ja sanoittaminen. Jo ilmiön näkyväksi tekeminen voi tuoda helpotusta, kun kuormittunut ja riittämättömyyden tunteen kanssa painiskeleva työntekijä ymmärtää, että paha olo ei johdu hänestä vaan työhön liittyvästä asiasta, jota on korjattava. Ominaista eettiselle kuormitukselle on, että työntekijä syyllistää itseään tilanteessa, johon hän ei pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan.

Eettistä kuormitusta aiheuttavia tilanteita on käsiteltävä työpaikalla yhteisöllisesti esihenkilön johdolla, sillä eettinen kuormitus ei ole yksittäisen työntekijän ongelma, vaan yhteisön ja organisaation. On tärkeää, että työyhteisössä pystytään käsittelemään hankalia tilanteita ja vaikeita päätöksiä yhdessä esimerkiksi työnohjauksen, työyhteisövalmennuksen tai mentoroinnin avulla. Ennaltaehkäisyn ja tilanteiden käsittelyn kannalta on tärkeää, että työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri on avoin, rehellinen ja turvallinen.

Ennaltaehkäisy onkin parasta puuttumista. Eettisen kuormituksen osalta tämä tarkoittaa, että on yhteisesti sovitut toimintatavat organisaatiossa ja ennen kaikkea, että on riittävät edellytykset työn tekemiselle. On myös työnantajan ja organisaation etu, että työntekijät pystyvät toimimaan työssään arvojensa mukaisesti.

Työn asettamat vaatimukset on sovitettava yhteen käytettävissä olevien resurssien kanssa, jotta työntekijän kokema kuormitus pysyy sopivalla tasolla. Työn mitoituksessa ja resurssoinnissa on syytä huomioida myös työn asettamat eettiset vaatimukset. Jos resursseja ei voida lisätä on vaatimuksia laskettava, mutta sitä ei saa tehdä organisaation arvojen ja opettajien ammattietiikan kustannuksella vaan työn vaatimuksia on vähennettävä muista kohteista, kuten työnmäärästä, työtehtävien tärkeysjärjestyksestä sekä työskentelytapojen, tehtävien ja tavoitteiden tarkoituksenmukaisuudesta suhteessa resursseihin.

Työelämä armollistetaan yhdessä

Luottamuksen rakentaminen ja turvallisen tunneilmaston luominen on tärkeää, jotta eettisiä kysymyksiä voidaan käsitellä turvallisesti työpaikalla. Työyhteisötasolla kannattaa tietoisesti rakentaa avun pyytämisen ja antamisen kulttuuri. Myös työpaikan arvojen yhteinen tarkastelu on tärkeää. Samassa yhteydessä kannattaa keskustella työpaikalla siitä, sekä minkälainen olisi eettistä kuormitusta ehkäisevä organisaatiokulttuuri ja lähteä rakentamaan sitä tietoisesti.

Työyhteisötasolla kannattaa tietoisesti rakentaa avun pyytämisen ja antamisen kulttuuri.

Tärkeintä eettisen kuormituksen ennaltaehkäisyssä on kuitenkin huolehtia julkisin varoin tuotettavien palvelujen laadun turvaamisesta, kuten koulutettujen opettajien riittävästä määrästä, jotta työn perustehtävää voi toteuttaa laadukkaalla tavalla.