• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppimisen tuki puhuttaa – mikä todellisuudessa muuttuu?

07.11.2022 - 09.47 Blogi
Kuvituskuva

Oppimisen tuen lainsäädäntö ja siihen liittyen inkluusio on ollut laajasti keskusteluissa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi hiljattain päätöksensä OAJ:n kanteluun ja myös Oikeus oppia -tuen työryhmä julkisti loppuraporttinsa. Erityisasiantuntija Sari Jokinen tarkastelee päätöksen ja raportin merkitystä ja sitä, mitä muutoksia koulujen arkeen todellisuudessa on luvassa.

OAJ kanteli Opetushallituksen oppimisen tukea koskevista tulkinnoista ja ohjeistuksista eduskunnan oikeusasiamiehelle toukokuussa 2021. Kantelu tehtiin, koska kouluilta ja opettajilta on tullut jatkuvasti viestiä siitä, että oppimisen tuki ei toteudu oppilaiden edun mukaisesti. Tästä on oltu huolissaan koko kolmiportaisen tuen olemassaolon ajan eli jo yli vuosikymmenen.

Huolta on lisännyt entisestään oppivelvollisuuden laajentuminen, jonka myötä tuen saamisen välttämättömyys korostuu. Jokaisella oppilaalla on perusopetuksen päätyttyä oltava sellaiset tiedot ja taidot, joilla opiskelu toisella asteella on mahdollista.

Kouluilta ja opettajilta on tullut jatkuvasti viestiä siitä, että oppimisen tuki ei toteudu oppilaiden edun mukaisesti.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antama kantelupäätös oli OAJ:n näkemyksen mukainen. Laillisuusvalvoja oli samaa mieltä OAJ:n kanssa siitä, että Opetushallituksen tulkinnat eivät ole kaikilta osin oikein. Päätöksessä puututtiin myös lainsäädännön epätäsmällisyyteen.

Opettajien riittävän määrän varmistaminen vaatisi opettajamitoitusta

Tarvetta lainsäädännön tulkintojen selkeytykselle on lisännyt myös se, että tällä hallituskaudella piti tulla muutoksia perusopetuksen tuen lainsäädäntöön. Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän yhtenä tehtävänä oli laatia ehdotuksia tuen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Varhaiskasvatukseen saatiin lainsäädäntöön muutoksia, mutta perusopetukseen ei muutoksia vielä tullut. Sen sijaan työryhmä kirjasi 4.11. julkaistuun loppuraporttiinsa pitkän listan kehittämisehdotuksia, joiden toteuttaminen mahdollisimman pian seuraavan hallituskauden alussa olisi suotavaa.

OAJ on ollut aktiivisesti mukana Oikeus oppia -hankkeessa. Tuen työryhmään OAJ toi omia kehittämisehdotuksiaan, joista moni päätyi myös loppuraporttiin.

Työryhmän kehittämisehdotuksissa esiin nousi muun muassa tuen portaiden ja inkluusion käsitteen selkeyttäminen, opetushenkilökunnan osaamisen vahvistaminen liittyen tuen antamiseen sekä opettajien riittävän määrän varmistaminen.

Opettajien riittävän määrän varmistaminen vaatisi opettajamitoitusta. OAJ on esittänyt mitoitukseksi yhtä laaja-alaista erityisopettajaa sataa oppilasta kohden. 400 oppilaan yläkoulussa pitäisi näin ollen olla 4 laaja-alaista erityisopettajaa.

Mitoitukseen ei voisi laskea mukaan erityisluokissa toimivia erityisluokanopettajia, jotta varmistettaisiin yleisen ja tehostetun tuen oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys.

Opetuksen järjestäjien tarkistettava, että erityisopettajia on riittävästi

Ylimmän laillisuusvalvojan päätös tukee työryhmän loppuraportin kehittämisehdotuksia. Oppimisen tuen lainsäädäntö on saatava selkeämmäksi ja velvoittavammaksi ja muutokset on saatava työn alle nopeasti. Laillisuusvalvojan päätös velvoittaa toimenpiteisiin.

Mitä muutoksia oikeusasiamiehen päätös tai tuen työryhmän loppuraportti sitten todellisuudessa tuo koulujen arkeen? Nopeita muutoksia ei tietenkään ole odotettavissa.

Opetushallituksella ja Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on aikaa helmikuun 2023 loppuun asti ennen kuin heidän on kerrottava oikeusasiamiehelle, mihin toimenpiteisiin he ovat ryhtyneet päätöksen johdosta. Käytännössä nämä toimenpiteet ovat ohjeiden tarkistamista ja tulevien lainsäädäntömuutosten valmistelua.

Laillisuusvalvojan päätös velvoittaa toimenpiteisiin.

Opetuksen järjestäjien on syytä tarkistaa, että kaikki erityisen tuen oppilaat saavat erityisopetusta, että laaja-alaisia erityisopettajia on riittävästi myös yleisen ja tehostetun tuen oppilaiden osa-aikaiseen erityisopetukseen ja että ensi syksyksi on suunnitelmissa rekrytoida erityisopettajia tarvetta vastaavasti.

OAJ:n verkkosivuille tulee tämän viikon aikana usein kysytyt kysymykset -palsta, jossa keskitytään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviin asioihin. Palstaa täydennetään tarvittaessa.

Sari Jokinen
Erityisasiantuntija, OAJ
Twitter: @Sari_S_Jokinen