• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Palkanmaksuongelmat muistuttavat isosta puutteesta oikeusturvassa

13.12.2022 - 07.30 Blogi
Kuvituskuva

Moni opettaja ja alan esihenkilö on kärsinyt Helsingin kaupungin pitkään jatkuneista ja laajoista palkanmaksuongelmista. Palkkakaaos on yksi osoitus siitä, miksi viranhaltijoiden ja työtekijöiden suojaksi säädettyä lainsäädäntöä tulee uudistaa.

Työnantajia sitovat monet vastuut ja velvollisuudet. Viranhaltijoita ja työntekijöitä pitää kohdella yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, ja työstä pitää maksaa palkka oikeamääräisenä ja työnantajaa velvoittavan sopimuksen mukaisena ajankohtana.  

Mutta entä, jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa? Helsingin kaupunki otti keväällä käyttöön Sarastian palkanmaksujärjestelmän. Siitä saakka palkanmaksu on takkuillut. Myös moni OAJ:n jäsen on kärsinyt tilanteesta, kun palkkoja on maksettu väärin tai palkkaa ei ole maksettu lainkaan.

OAJ on pitänyt jäsentensä puolta

OAJ on nostanut ongelmaa vahvasti esille julkisuudessa ja paikallisesti suoraan päättäjien kanssa sekä järjestänyt mielenilmauksen, jossa vaadittiin ongelmien korjaamista.

Lisäksi olemme edellyttäneet valvontakirjeellä, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT huolehtii siitä, että Helsinki maksaa palkat sopimuksen edellyttämällä tavalla ajallaan ja oikeamääräisinä. Viimeisimpänä jätimme asiasta kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Tarvitaan lisää keinoja puuttua ongelmiin

Pitkittyneet palkanmaksuongelmat muistuttavat myös isosta puutteesta lainsäädännössä. Ensinnäkin palvelussuhteisiin liittyvien riitojen käsittelyprosessia tulee kehittää nopeammaksi ja edullisemmaksi sekä säätää lain tasolla kovemmat sanktiot työelämän pelisääntöjä räikeästi rikkoville työnantajille.

Tarvitaan kovemmat sanktiot työelämän pelisääntöjä räikeästi rikkoville työnantajille.

Myös ammattijärjestöille tarvitaan lisää keinoja puuttua työpaikoilla ilmeneviin epäkohtiin säätämällä ammattijärjestöjen kanneoikeudesta. Lainvastaisen kohtelun kohteeksi joutuneen yksittäisen palkansaajan kynnys lähteä riitauttamaan työnantajan toimintaa on nimittäin korkealla. Riitautusprosessiin liittyy monia riskejä, erityisesti nykyisin korkeaksi nousseet työnantajapuolen vaatimat oikeudenkäyntikulut.

Moni riita voisi ratketa sujuvammin

Tämän vuoksi olisi syytä perustaa tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehtoinen nopea ja edullinen riidanratkaisuprosessi yksinkertaisimpia riitaisuuksia ratkomaan. Suomeen tarvitaan esimerkiksi työneuvostoa vastaava toimielin, jossa edustettuina on työntekijä- ja työnantajaosapuoli.

Tarvitaan tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehtoinen nopea ja edullinen riidanratkaisuprosessi yksinkertaisimpia riitaisuuksia ratkomaan.

Siinä voitaisiin nopeasti ja prosessiekonomisesti käsitellä yksinkertaisimpia palvelussuhteisiin liittyviä erimielisyyksiä ja antaa niistä ratkaisusuosituksia. Tämä ei estäisi asian viemistä suoraan myös tuomioistuimeen, mutta ratkaisisi todennäköisesti paljon riitaisuuksia ilman jäykkää, kallista ja aikaa vievää tuomioistuinprosessia.

Ammattijärjestöjen kanneoikeudella olisi monia hyötyjä

Kanneoikeus auttaisi ammattijärjestöjä puuttumaan erityisesti sellaisiin epäkohtiin, jotka koskevat kerralla useita viranhaltijoita ja työntekijöitä. Helsingissä tapahtuneiden laajojen palkanmaksuongelmien lisäksi esimerkkejä tällaisista epäkohdista voisivat olla palvelussuhteiden määräaikaisuuksien perusteita, tekijänoikeuksia tai kilpailukieltoja koskevat ehdot.

Nykyisin ryhmäkanne on mahdollinen vain kuluttaja-asioissa. Ryhmäkanteen tekeminen tulee tehdä mahdolliseksi myös ammattijärjestöille. Ammattijärjestö voisi viedä laittomana pitämänsä toiminnan tuomioistuimen käsittelyyn yksittäisen viranhaltijan ja työntekijän puolesta. Tämä vahvistaisi merkittävästi palvelussuhteen heikomman osapuolen asemaa ja oikeusturvaa.

Ammattijärjestöjen kanneoikeus vahvistaisi merkittävästi palvelussuhteen heikomman osapuolen asemaa ja oikeusturvaa. Se myös tehostaisi oikeusprosessia ja säästäisi tuomioistuinten resursseja.

Järjestökanne ei myöskään henkilöityisi yksittäiseen viranhaltijaan ja työntekijään. Järjestön mukanaolo takaisi lainsäädännöllisen asiantuntemuksen ja vähentäisi yksittäisten asianosaisten tarvetta lähteä hakemaan oikeutta omalla kanteellaan. Näin ollen kanneoikeus tehostaisi oikeusprosessia ja säästäisi tuomioistuinten resursseja.

Oikeudenmukaisempi työelämä on kaikkien etu

Järjestöjen kanneoikeus myös täydentäisi ja tehostaisi viranomaisvalvontaa ja tukisi riitojen ennaltaehkäisyä. Lain mukaan toimivia työnantajia kuormittavan valvonnan ja paperisodan sijaan väärinkäytökset vähenisivät, kun työoikeudellisten pelisääntöjen rikkojalla olisi nykyistä suurempi riski joutua vastuuseen toimistaan. Tieto järjestöjen kanteen mahdollisuudesta voisi johtaa myös monen riidan sopimiseen ilman oikeusprosesseja. 

Lain mukaan toimivia työnantajia kuormittavan valvonnan ja paperisodan sijaan väärinkäytökset vähenisivät, kun työoikeudellisten pelisääntöjen rikkojalla olisi nykyistä suurempi riski joutua vastuuseen toimistaan.

Oikeustoimiin puututtaisiin tietysti järjestöjen kanneoikeuden turvinkin vasta, jos muut lievemmät keinot puuttua epäkohtiin eivät tuottaisi tulosta.  

Ja tapaus kerrallaan se auttaisi tekemään työelämästä nykyistä tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa. Se on pitkällä tähtäimellä kaikkien etu – myös työnantajien. 

Erkki Mustonen

OAJ:n johtava lakimies

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset