• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammattikasvatuksen asema kasvatustieteen alana on vakiinnutettava

14.03.2023 - 08.30 Blogi
Kuvituskuva

Ammattikasvatus on nuori tieteenala, eikä se ole saavuttanut vielä vahvaa ja vakiintunutta asemaa. Ammattikorkeakoulupedagogiikan, ammatillisen oppimisen ja opettajuuden sekä ammattikasvatuksen tutkimukselle ja sen koordinoinnille on selkeä tarve, kirjoittavat erityisasiantuntijat Hannele Louhelainen ja Päivi Lyhykäinen.

Ammattikasvatuksen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen tutkimuksen edellytyksiä on pikaisesti vahvistettava. Se on ammattikorkeakoulujen ammatillista opettajakoulutusta antavien toimijoiden ja niiden rakentamien yhteistyöverkostojen tehtävä.  

Ammattikasvatuksen tutkimuksen tarvetta alleviivaavat globaalit yhteiskunnalliset muutokset, digitaalisuuden mahdollisuudet ja haasteet ja koulutusten työelämäläheisyyden ja -lähtöisyyden kehittäminen. Vallitsevia koulutuksen toimintamalleja ja työelämäläheisen oppimisen käytäntöjä on arvioitava uudelleen ja uudistettava.

Vallitsevia koulutuksen toimintamalleja ja työelämäläheisen oppimisen käytäntöjä on arvioitava uudelleen ja uudistettava.

Koulutusastekohtainen tutkintorakenne vaatii uudenlaista ajattelua jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseksi, jotta eri koulutusmuodoista hankittua osaamista voidaan yhdistää yksilöä ja työelämää palveleviksi kokonaisuuksiksi.  

Nämä muutosvirrat vaikuttavat opettajan osaamisen tarpeisiin, opettajaidentiteettiin sekä ammatillisen opettajankoulutuksen uudistamiseen.

Tutkimusyhteistyö hyödyttää koko ammatillisen koulutuksen kenttää ja työelämää

Ammatillisen oppimisen ja koulutuksen tutkimusohjelma ja verkosto ovat jo muutaman vuoden ajan koonneet yhteen ammatillisten opettajakorkeakoulujen osaamista.

Ne tekevät kiinteää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä eri oppilaitosmuotojen, työelämän ja tutkimusta tekevien toimijoiden kanssa kehittäen muun muassa tulevaisuuden oppimisen ympäristöjä ja kumppanuuksia. 

Tutkimusyhteistyöllä tavoitellaan laadukasta ja tutkittua työelämäläheistä ammatillista ja amk-pedagogiikkaa, josta hyöty mitataan koko ammatillisen koulutuksen kentällä ja työelämässä.  

Tutkimusyhteistyöllä tavoitellaan laadukasta ja tutkittua työelämäläheistä ammatillista ja amk-pedagogiikkaa.

 Opettajankoulutusfoorumi on opettajankoulutusten tutkimuksen tärkeä sulattamo

Opettajankoulutusfoorumi on koonnut yhteen opettajankoulutuksen toimijat ammattikorkeakouluista ja yliopistoista sekä keskeiset yhteistyötahot kehittämään opettajankoulutusta ja tutkimusta. Opettajankoulutuksien vetovoiman turvaaminen, opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen ovat olleet keskeisiä yhteisessä kehittämistyössä.  

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajankoulutuksien tutkimusperustaisuuden ja -painotteisuuden tulee olla vahvaa. Tutkimuksen tulee suuntautua myös työelämään. Kun näin on, opettajankoulutukset saavat tunnustetun identiteetin ja oman selkeästi määritellyn tehtävän. Yhteistyö tuottaa parhaimmillaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskinäistä tutkimustyötä, joka palvelee laajasti koko koulutuskenttää ja yhteiskuntaa.  

Jokainen oppija tarvitsee mahdollisimman laadukasta opetusta ja koulutusta. Opetuksen pitää perustua ajantasaiseen tutkimukseen ja kehittyä yhteiskunnan ja globaalin maailman mukana. Yksittäiselle opettajalle tämä tarkoittaa tutkimusperustaisuuden pitämistä mukana arjen työssä. Kansainvälisesti tarkasteltuna opettajankoulutukset ja niiden tutkimusvelvollisuus takaavat Suomessa hyvän tietopohjan koulutuksien kehittämiseen.

Opetuksen pitää perustua ajantasaiseen tutkimukseen ja kehittyä yhteiskunnan ja globaalin maailman mukana.

Opettajankoulutusten pitkäjänteinen rahoitus palvelee koko yhteiskuntaa

 Opettajankoulutuksia ei voida kehittää satunnaisesti hankerahoituksella. Kehittämisen on oltava jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. On kaikkien etu, että opettajankoulutusten voimavarat turvataan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta ne pystyvät tuottamaan koulutusta ja yhteiskuntaa palvelevaa monialaista, soveltavaa ja teoreettista tutkimusta.

Seuraavan hallituksen pitää varmistaa rahoitus opettajienkoulutuksien TKI-toimintaan. 

 

OAJ:n hallitusohjelmatavoitteet: 
  • Opettajankoulutuksen foorumi ja alan tutkimuksen kehittäminen vakiinnutetaan.
  • Ammattikasvatuksen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen tutkimusta on vahvistettava. 

 

Hannele Louhelainen
Erityisasiantuntija, OAJ
@Suomalou

Päivi Lyhykäinen
Erityisasiantuntija, OAJ
@PaiviLyhykainen

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset