• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lääkehoidon tukeminen ei ole opettajan tehtävä

27.02.2024 - 14.43 Blogi
Kuvituskuva

Kuka vastaa lapsen lääkehoidosta? Täytyykö opettajan pistää diabeetikkolapselle insuliinia? Kuka antaa ensiapua, jos lapsi saa allergisen reaktion tai sairauskohtauksen? Näihin ja muihin lääkehoitoon liittyviin kysymyksiin vastaamme lähes viikoittain. Opettajia mietityttää erityisesti lääkehoidon vastuisiin liittyvät kysymykset. Saamme kysymyksiä myös lapselle annettavaan ensiapuun liittyen.

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön niin päiväkodissa kuin koulussa. Päiväkodin ja koulun on tärkeää saada lapsen mahdollisesta sairaudesta tai allergiasta tieto ja niihin liittyvistä asioista pitää sopia etukäteen. Lääkehoidon suhteen vastuu ei kuitenkaan ole opettajalla. Lasten lääkehoidon tulee olla etukäteen hyvin suunniteltu, ohjeistettu ja toteutettu. Vain tällä tavalla voidaan taata turvallinen koulu- ja varhaiskasvatuspäivä.

Opetuksen- ja varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa siitä, että lakisääteiset lääkehoitosuunnitelmat on tehty, ja että niihin koulutetaan riittävästi henkilöstöä. Päiväkodin johtajan ja peruskoulun rehtorin vastuulla on huolehtia siitä, että heidän johtamassaan yksikössä on lääkehoidon toteuttamisesta suunnitelma sekä kullakin pitkäaikaissairauden hoidossa tukea tarvitsevalla lapsella oma lääkehoitosuunnitelma. Rehtori tai päiväkodin johtaja vastaa siitä, että lapsen lääkehoito toteutuu turvallisesti kouluissa ja päiväkodeissa.

Päiväkodin ja koulun on tärkeää saada tieto lapsen sairaudesta ja sairauden vaatimista toimenpiteistä hyvissä ajoin ennen päiväkodin tai koulun alkua. Lapsen oma lääkehoitosuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien ja terveydenhuollon edustajien kanssa.

Opettaja voi antaa lääkehoitoa vain omalla suostumuksellaan, opettajaa ei siis voida määrätä tähän tehtävään. Lääkehoidon toteuttamisesta vastaa lääkehoitoon koulutettu terveydenhuollon ammattilainen, ei opettaja. Avustajia rekrytoitaessa onkin hyvä ottaa huomioon, onko henkilöllä osaamista lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon järjestämisessä ottaa huomioon myös kouluarki. Lääkehoito ei saa häiritä opetusta, tämä pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Jos opettaja haluaa osallistua oppilaan lääkehoitoon, hänen on saatava riittävä perehdytys, tarvittava lisäkoulutus ja opettajan osaaminen tulee varmistaa. Esimerkiksi insuliinia pistettäessä opettaja tarvitsee lapsi- ja lääkehoitokohtaisen lääkehoitoluvan. Tämä edellyttää perehdytyksen ja lisäkoulutuksen lisäksi osaamisen varmistamista näytöin. On hyvä muistaa, että potilasvahinkovakuutus koskee vain terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa.

Lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden osaaminen ja saatavilla olo on varmistettava lääkehoitoa tarvitsevan lapsen koko koulu- tai päiväkotipäivän ajaksi. Lääkehoidon toteuttaminen kokonaisuudessaan sekä varahenkilöjärjestelmä tulee kirjata lapsen lääkehoitosuunnitelmaan. Lapsen huoltajilla tulee myös olla tieto siitä, kuka lääkehoitoa koulussa tai varhaiskasvatuksessa toteuttaa.

Koulun tai varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon vastuun jakautumisen täytyy olla kaikille selvää. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee olla mukana lapsen lääkehoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Pitkäaikaissairaan oppilaan lääkehoidon tukemisessa terveydenhuolto on tärkeässä roolissa; esimerkiksi oppilaan on tarvittaessa päästävä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. 

Kuka on velvollinen antamaan ensiapua?

Ensiavun antaminen puolestaan on kansalaisvelvollisuus. Tämä koskee myös koulujen ja päiväkodin henkilökuntaa koulutuksesta ja työtehtävästä riippumatta. Koulun arjessa voi sattua erilaisia haavereita aina pienistä haavoista kaatumisiin ja sairaskohtauksiin, ja opettajan tuleekin osata antaa ensiapua. Esihenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että koulussa ja päiväkodissa henkilökunnalla on riittävä ensiapuosaaminen. On tärkeää, että koulun henkilökunnasta löytyy riittävä määrä ensiaputaitoisia ihmisiä, jotka tietävät miten hätätilanteessa pitää toimia. Ensiapu on myös taito, jota täytyy harjoitella ja ylläpitää.

Jos koulussa tai päiväkodissa ei ole tarpeeksi ensiaputaitoisia ihmisiä, kannattaa vinkata omalle työsuojeluvaltuutetulle ensiapukoulutuksen tarpeesta. Sellaisen voi järjestää esimerkiksi veso-päivänä.

Yleisten ensiaputaitojen lisäksi henkilökunnan koulutuksessa tulee huomioida lasten terveydentila ja sitä kautta mahdollisesti ensiapua vaativat tilanteet, esimerkiksi allergiat, diabetes, epilepsia ym. Lapsen omaan lääkehoitosuunnitelmaan on hyvä kirjata myös ensiapuohjeet, joiden mukaan päiväkodissa ja koulussa tarvittaessa toimitaan.

Ira Hietanen-Tanskanen

Kristiina Tuhkiainen

Kirjoittajat ovat OAJ:n juristeja

Yhteisblogi
Yhteisblogi