• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työn henkinen kuormittavuus kasvanut erityisesti opetusalalla

11.11.2020 - 12.13 Blogi
Kuvituskuva

Akava Works selvitti vuoden 2020 syyskuussa, kuinka akavalaisten työn teon tavat ja työn kognitiivinen kuormitus ovat muuttuneet verrattuna koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan. Eri toimialojen välillä on havaittavissa merkittäviä eroja työn kuormittavuuden muutoksissa.

Asiantuntijatyötä kuormittavat tyypillisesti kiire, usean eri asian tekeminen yhtä aikaa sekä häiritsevät keskeytykset. Tutkimuksen mukaan kognitiivisen kuormituksen vähenemistä havaittiin erityisesti niillä, jotka tekevät aikaisempaa enemmän etätyötä.

Opetusalalla etätöiden lisääntymisen ja kuormituksen vähenemisen välillä sen sijaan ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Opetusalalla havaittiin päinvastoin työn kognitiivisen kuormittumisen määrän edelleen kasvaneen aikaisemmasta. Vastaajista noin 64 prosenttia koki työmäärän lisääntyneen koronaa edeltäneestä ajasta ja noin 60 prosenttia koki työn kuormittavuuden kasvaneen.

Koronaa edeltävään aikaan verrattuna opetusalan työnmäärää on lisännyt muun muassa etäopiskelun vuoksi opetuksesta pudonneiden oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisvajeen selvittäminen ja vajeen paikkaaminen. Lasten, nuorten ja opiskelijoiden tuen tarpeet ovat koronan vuoksi yhä moninaistuneet.

Opettajat työskentelevät useiden erilaisten vaatimusten keskellä. Koronapandemian tuomat rajoitukset, suositukset ja ohjeistusten epäselvyys sekä huoli terveydestä ovat vain lisänneet työn kuormittavuutta. Jatkuva tarve päivittää suunnitelmia kuormittaa erityisesti opetusalan esihenkilöitä.

Jatkuva tarve päivittää suunnitelmia kuormittaa erityisesti opetusalan esihenkilöitä.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Koronapandemian mukanaan tuomat haasteet ja kuormitustekijät tulee ottaa huomioon työnantajan tekemässä riskien ja vaarojen arvioinnissa. Havaitut riskit ja vaaratekijät tulee poistaa tai ainakin todennäköisyyttä riskin toteutumiselle tulee pienentää erilaisin toimenpitein.

Työhyvinvoinnista tulee huolehtia, jotta opetushenkilöstö ei uuvu työssään. Opetusalan työn kuormittavuutta voitaisiin vähentää viranomaisten selkeällä viestinnällä, ohjeistuksilla ja toimintamalleilla. Yksiselitteiset ohjeet kulloisessakin tilanteessa toimimiseen auttavat opetushenkilöstöä jaksamaan työssään ja keskittymään olennaiseen eli oppilaan, opiskelijan tai lapsen kohtaamiseen ja opettamiseen.

Yksiselitteiset ohjeet kulloisessakin tilanteessa toimimiseen auttavat opetushenkilöstöä jaksamaan työssään ja keskittymään olennaiseen eli oppilaan, opiskelijan tai lapsen kohtaamiseen ja opettamiseen.

Opetusalan toiminnassa tulee ottaa huomioon riittävät resurssit niin henkilöstössä kuin ajankäytössäkin, jotta tavoitetaan kyydistä pudonneet ja heidän oppimisvajeensa saadaan paikattua. Tämä vaatii aikaa ja voimavaroja. Mahdolliset henkilöstöleikkaukset tai lomautukset vain syventäisivät oppimisvajeiden kuilua sekä lisäisivät opetusalan työn kuormittavuutta.

Tärkein voimavara työyhteisössä on hyvinvoiva henkilöstö.