• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hyvää varhaiskasvatuspäivää!

17.03.2022 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Varhaiskasvatus puhuttaa kansalaisia. Niin pitääkin. Sitä on tarkasteltava nimenomaan lapsen oikeuksien kautta, toissijaisesti perheiden kautta, ja vasta sen jälkeen yhteiskunnan kautta. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus.

Keskeisiä varhaiskasvatuksen laatutekijöitä ovat henkilöstön koulutus ja osaaminen, lapsiryhmän koko sekä henkilöstörakenne. Työ varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa edellyttää opettajalta vahvaa kasvatuksen, varhaisen kehityksen ja oppimisen sekä varhaispedagogiikan asiantuntemusta.

On ymmärrettävä lapsen kehitystä, osattava organisoida pedagogisia tilanteita sekä kyettävä sensitiiviseen pedagogiseen ohjaukseen ja vuorovaikutukseen. Opettajan vastuulla on, että varhaiskasvatus ja esiopetus toteutuu lapsiryhmässä tavoitteellisesti opetussuunnitelmien ja lapsikohtaisten suunnitelmien mukaisesti.

Lasten kanssa tehtävä kasvatus- ja opetustyö on erittäin intensiivistä läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Sitä ei hoideta etäyhteyksin. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat myös nyt vuosia jatkuneissa poikkeusoloissa kantaneet vastuun päivittäisen varhaiskasvatuksen jatkumisesta ja turvanneet työllään hyvät lähtökohdat lasten kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Myös epävarmoina aikoina he turvaavat pedagogisesti laadukkaan toiminnan ja tuen sekä luovat hyvät lähtökohdat kaikkien lasten kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Saman aikaisesti jo vuosien ajan jatkunut pula koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista on kuormittanut alalla työskenteleviä opettajia ja johtajia ja lisännyt heidän työnsä vaativuutta varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämiseksi. Kuorma on kasautunut vajaalukuiselle koulutetulle henkilöstölle.

Sak-työaika keskeistä varhaiskasvatuksen opettajan työn onnistumiselle

Vuoden 2018 neuvottelukierroksella uudistettiin päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan työaikaa koskevaa erityismääräystä. Uudistustarve oli suuri, sillä viime vuosien muutokset ovat tuoneet lisää vaativia tavoitteita varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustyöhön.

Varhaiskasvatuksen opettajan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajalla, niin kutsutulla sak-työajalla, mahdollistetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen laadukas opetustyö sekä toiminnan kehittäminen.

Sak-työaika ei ole etuoikeus tai lahja, vaan sillä mahdollistetaan opettajan lakisääteisten tehtävien tekeminen.

Varhaiskasvatuksen opettajan työaika koostuu kolmesta kokonaisuudesta: lapsiryhmän opetus- ja kasvatustehtävistä, yhteistyöstä eri tahojen kanssa sekä lapsiryhmän ulkopuolisista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtävistä sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta. Kaikki edellä mainitut tehtävät kuuluvat opettajan säännölliseen työaikaan. Sak-työaika ei ole etuoikeus tai lahja, vaan sillä mahdollistetaan opettajan lakisääteisten tehtävien tekeminen.

Nyt on aika

Varhaiskasvatuksen tilanteessa on vielä paljon korjattavaa, eivätkä yksittäiset ratkaisut riitä. Läpileikkaava taloudellisuutta ja tehostamista painottava ajattelu on monin paikoin johtanut tilanteeseen, jossa pienten lasten opettajat eivät voi tehdä työtään niin kuin pitää. Varhaiskasvatuksen laatu sakkaa ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus lasten elämänlaadulle sekä lapsen lyhyen ja pitkän aikavälin sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle heikkenee.

On hyvä, että varhaiskasvatuksen merkitys ja vaikuttavuus on viime vuosien aikana entistä paremmin ymmärretty. Pienten lasten opettajien työn vaativuus on avautunut entistä useammalle. OAJ:n tinkimättömänä tavoitteena on edelleen parantaa varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin palkkakehitystä, palvelussuhteen ehtoja ja samalla myös alan vetovoimaisuutta.

Nyt on aika osoittaa arvostusta varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle paremmalla palkalla ja palvelussuhteen ehdoilla. Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen tulee saada pidempiaikainen palkkaohjelma, jolla palkat saadaan nostettua tehtävien vaativuutta ja koulutustasoa vastaavalla tasolle. Myös maisteritutkinnon tuoma osaaminen tulee näkyä palkkauksessa.

Nyt on aika osoittaa arvostusta varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle paremmalla palkalla ja palvelussuhteen ehdoilla.

Suunta parempaan edellyttää aina pitkää vaikuttamista ja ankaraa työtä. Onneksi olemme OAJ:nä yhtenäinen, vahva ja vaikutusvaltainen joukko näidenkin tavoitteiden saavuttamisen puolesta.

Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään tänään 17. maaliskuuta teemalla Maailman tärkein työ – pienten lasten opettajuus.

Olethan sinäkin mukana nostamassa esiin tätä tärkeää työtä oppimisen kokonaisketjussa, niin tänään kuin joka päivä!

#vakapäivä #varhaiskasvatus #varhaiskasvatuspäivä #vakaope #pientenlastenopettajuus #tehdääntulevaisuuksia

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen