• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kritisoi korkeakoulukeksintölakiin esitettyjä muutoksia

29.06.2018 - 00.00 Lausunto

Korkeakoulukeksintölakiin esitetään muutoksia, jotka heikentäisivät tutkijoiden asemaa. OAJ:n mielestä korkeakoulujen työntekijöiden tekemien keksintöjen oikeuksien ei pidä siirtyä korkeakoululle.

Korkeakoulukeksintölakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että lain avointa tutkimusta koskevat säännökset muutetaan sopimuksenvaraisiksi eli avoimen tutkimuksen osalta oikeuksien siirto tapahtuisi ensisijaisesti osapuolten välisin sopimuksin. Mikäli asiasta ei olisi sovittu, noudatettaisiin voimassa olevassa laissa säädettyä menettelyä.

Nykyisessä korkeakoulukeksintölaissa ensisijainen oikeus keksintöön ja harkintavalta keksinnön hyödyntämiseen on keksijällä. Nykyisen säädöksen mukaan korkeakoulu voi ottaa itselleen oikeudet avoimessa tutkimuksessa syntyneeseen keksintöön, jos keksijä ei ole kuuden kuukauden kuluessa tekemästään keksintöilmoituksesta julkaissut keksintöä tai ilmoittanut halukkuuttaan itse hyödyntää keksintöään.
 
Suhtaudumme ehdotettuun muutokseen kielteisesti. Nykyinen korkeakoulukeksintölaki on korkeakoulun henkilöstön kannalta selkeämpi kuin esitetty muutos. Esitys itsessään on omiaan heikentämään avoimen tutkimuksen sekä keksintö- ja innovaatiotoiminnan kannustimia. Avoimen tutkimuksen, sen tulosten ja tutkimuksen tekijöiden aseman pitää säilyä nykyisenlaisena. Keksijän oikeussuojaa ei tule poistaa.

Näkemyksemme mukaan muutoksella heikennettäisiin yksilön suojaa ja tutkijan toiminta- ja sopimusvapautta sekä sallittaisiin työntekijöiden asettaminen epätasapuoliseen neuvotteluasemaan korkeakoulun kanssa. Ns. sopimusvapaus muuttuu helposti pakoksi. Esitämme lausunnossa, että esitettyä muutosta lakiin ei tehdä, vaan säilytetään lain nykyinen muoto, jossa avoimen tutkimuksen osalta keksijällä on lain turvaamana ensisijainen oikeus keksintöön, ja vahvistetaan niitä muita toimia ja kannusteita, joilla tavoitteita keksintöjen kaupallistamisen tehostamisesta on mahdollista edistää. Tällaisia toimia ovat muun muassa TKI-rahoituksen tason nostaminen sekä korkeakoulujen tuettu ja resursoitu yhteistyö innovaatiopalvelujen tuottamiseen.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa