• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Periaatekeskustelu opiskelijarekistereistä tarpeen

21.08.2018 - 00.00 Lausunto

OAJ haluaa periaatekeskustelua siitä, mitä tietoja esimerkiksi opiskelijoista on tarpeen koota ja millaisia toimintamalleja tietojen kerääminen edellyttää. Vaatimus sisältyy lausuntoon hallituksen esittämistä muutoksista valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuihin lakeihin.

Lakimuutosten tarve johtuu Euroopan unionin uudesta tietosuoja-asetuksesta. Sen vuoksi myös koulutuksen järjestäjän on muutettava toimintamallejaan, jotka liittyvät opiskelijaa koskevien tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja tietojen luovuttamiseen.
 
Hallitus ehdottaa muun muassa, että opiskelijoista kerättäisiin valtakunnalliseen tietovarantoon myös yksilökohtaisia pedagogisia tietoja. Uusi tietovaranto sisältäisi siis myös erittäin henkilökohtaista ja opiskelijan senhetkiseen tilanteeseen liittyvää tietoa.
 
OAJ:n mielestä periaatekeskustelu olisi syytä käydä jo ennen kuin yksilöä koskevien tietojen keräämistä laajennetaan. Lisäksi tietovarantoja ja niitä koskevia sisältöjä varten on luotava yhtenäiset kansalliset linjaukset ja periaatteet. OAJ pitää myös erittäin tärkeänä, että vastuut tietojen keräämisestä, tallentamisesta ja luovuttamisesta ovat selkeät ja kaikkien tiedossa.  
 
OAJ korostaa omassa lausunnossaan lisäksi koulutuksen järjestäjien tehtävää kouluttaa oma henkilöstönsä. OAJ pitää erittäin tärkeänä, että viranomaiset tiedottavat muutoksista  ja antavat selkeät toimintaohjeet koulutuksen järjestäjille. Muutosten toimeenpanolle on myös varattava riittävät resurssit.
 
Koulutuksen järjestäjät on velvoitettava tiedottamaan, kouluttamaan ja laatimaan ohjeet henkilöstölleen muuttuvista ja muuttuneista vastuista ja velvollisuuksista. Kaikkien opettajien eri koulutusasteilla on saatava tietoa ja koulutusta omaa työtä koskevista muutoksista ja muuttuvista vastuista.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa