• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Korkeakouluille ja -koulutukselle laaditaan saavutettavuusohjelmaa

12.05.2021 - 09.07 Lausunto
Kuvituskuva

Korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuuden edistämiseksi ollaan laatimassa ohjelmaa, johon kootaan saavutettavuudelle valtakunnalliset tavoitteet. OAJ:n mielestä monet esitetyt tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta jotta ne voitaisiin saavuttaa, tarvitaan hyvät rakenteet ja sujuvat käytännöt korkeakoulujen ja työelämän välille.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta antamassaan lausunnossa OAJ muistuttaa, että toimintaa kehittämään ja toteuttamaan tarvitaan myös riittävästi henkilöstä. OAJ:n mielestä saavutettavuuden edistämistä olisi tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja koko koulutusjärjestelmän kannalta. Saavutettavuuden tavoitteet koskevat hyvin monia tahoja, eivät vain korkeakouluja.

Nykymuodossaan jo lainsäädäntö kieltää kaikenlaisen syrjinnän. OAJ:n mielestä saavutettavuus pitää turvata enemmän ohjauksen kuin lainsäädännön avulla. Saavutettavuussuunnitelmat kuuluvat informaatio-ohjauksen piiriin, eivät sisällytettäväksi rahoitusmalliin.

Jotta saavutettavuutta voidaan parantaa, eri toimijoiden yhteistyö ja sujuva tiedonkulku toimijalta toiselle on ensiarvoisen tärkeää. Saavutettavuustyötä pitää kehittää sekä koulutusasteiden että jatkuvan oppimisen eri toimijoiden välisen yhteistyön avulla. Jos luonnoksessa mainittu foorumi perustetaan, siihen pitää ottaa mukaan laaja-alainen edustus koko korkeakouluyhteisöstä.

Saavutettavuuden ja tasavertaisuuden edistämiseen ehdotetut kirjaukset merkitsevät uusia tehtäviä korkeakouluille. Korkeakoulujen omat saavutettavuussuunnitelmat on tehtävä suhteellisen lyhyessä ajassa. Työn lisääntyminen on otettava huomioon henkilöstömäärässä, työn resurssoinnissa sekä korkeakoulujen perusrahoituksessa. Myös opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutusta tulee lisätä, jotta saavutettavuus toteutuu käytännön tasolla.

Korkeakouluille on varattava riittävästi aikaa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden käyttöönotolle. Toimeenpanosuunnitelmat on laadittava huolella ennen kuin toimenpiteistä voidaan sopia. Toimet on punnittava ja määriteltävä niiden tärkeysjärjestys on.

Lataa ja lue koko lausunto