• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kuntien ja hyvinvointialueiden vastuunjakoa täsmennettävä ehkäisevässä päihdetyössä ja lastensuojelussa

08.03.2021 - 16.18 Lausunto
Kuvituskuva

Valmisteilla oleva sote-uudistus vaikuttaa monen eri hallinnonalan lainsäädäntöön. Lausunnolla olleessa Sote100-lakipaketin luonnoksessa täsmennetään muun muassa sitä, miten ehkäisevän päihdetyön ja ehkäisevän lastensuojelun tehtävät ja vastuut jakautuvat kunnan ja maakunnan kesken.

Luonnoksen mukaan kuntien vastuulle jäisi ehkäisevä työ lasten ja nuorten arkiympäristössä, kuten varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, nuorisotyössä, toisen asteen opinnoissa sekä vapaa-ajan harrastuksissa. Nämä palvelut tukevat hyvinvointia ja terveyttä ja ovat kuntien lakisääteisiä tehtäviä. Hyvinvointialueiden ehkäisevä työ täydentäisi kuntien palveluja.

Toimivan yhteistyön rakentaminen kuntien ja hyvinvointialueiden välille edellyttää, että yhteistyövelvoitteesta on täsmälliset säädökset ja että oikeudet ja velvollisuudet ovat selvät. On varmistettava, ettei ehkäisevän työn jakautuminen kuntien ja hyvinvointialueiden kesken vaaranna mahdollisimman varhaista avun havaitsemista ja saantia, toteaa OAJ lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Hallituksen esitysluonnosta tulee täydentää niin, että siitä käy ilmi, millaisia taloudellisia resursseja kunnille ja hyvinvointialueille ehkäisevään lastensuojelu- ja päihdetyöhön nyt ja vastaisuudessa osoitetaan. Kuntien ja hyvinvointialueiden resurssitarve on huomioitava lain jatkovalmistelussa, lain toimeenpanon budjetoinnissa sekä uudistuksesta viestittäessä.

Jotta kunta voi vastata lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä, kunnalla pitää säilyttää vastuu uoppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä sekä turvata resurssit tehtävään vastakin. OAJ vastustaa opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien siirtämistä hyvinvointialueille.

Oppivelvollisuusuudistus tuo opiskelijan asuinkunnalle uusia velvoitteita, jotka liittyvät läheisesti ehkäisevään lastensuojeluun ja päihdetyöhön. Sote100-lakikokonaisuuden jatkovalmistelussa on selkeytettävä, miten asuinkunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö järjestetään silloin, kun esimerkiksi oppivelvollinen on koulukunnottomana asuinkunnan vastuulla ilman opiskelupaikkaa. Lisäksi on ratkaistava, miten ehkäisevä työ ja sen vastuut jakautuvat kunnan ja hyvinvointialueen kesken, kun kyse on nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista tai lastensuojelun tarpeesta.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa