• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kurinpitolakiin tulossa oikeansuuntaisia muutoksia

04.06.2021 - 13.55 Lausunto
Kuvituskuva

Hallitus esittää perusopetuslakiin, lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin muutoksia, jotka koskevat oppijan velvollisuuksia sekä rehtorin ja opettajien kurinpitotoimivaltaa. OAJ pitää hyvänä muun muassa sitä, että kiusaaminen kielletään lailla ja että lapsen edun ensisijaisuudesta opetusta järjestettäessä säädetään.

Esitys näyttää toteuttavan myös OAJ:n pitkäaikaisen tavoitteen siitä, että peruskoulussa rehtori saa toimivallan päättää jälki-istunnosta, oppilaan poistamisesta ja tehtävien suorittamisesta koulupäivän jälkeen. Rehtorin oikeus evätä opetusoikeus pitenee kahteen päivään. Sekä peruskoulussa että toisella asteella oppijalla olisi epäämisen aikana oikeus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa.

OAJ ehdottaa useita täsmennyksiä esitykseen. Lapsen edun ensisijaisuuden perusteluista tulisi käydä ilmi, millaisia muutoksia tämä käytännössä tarkoittaa. Epäämisoikeuden tulisi olla peruskoulussa samat kolme päivää kuin toisella asteellakin jo on. Myös epäämisen jälkeistä valvontavelvollisuutta oppilaasta ja sen suhdetta oikeuteen poistaa oppilas epäämispäätöksen jälkeen koulun alueelta on selkeytettävä.

Esitykseen on lisättävä tieto siitä, mikä taho järjestää ja kustantaa kuljetuksen opiskeluhuollon palveluihin epäämisen aikana niille, jotka kuljetuksen tarvitsevat, sekä se, millainen vastuu opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä on oppijasta epäämisen aikana. Kustannuslaskelmissa on otettava huomioon toimet, joita oppilaan turvallinen paluu opetukseen edellyttää, sekä rehtorin ja opettajan tämän johdosta lisääntyvä työmäärä.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lakiin sekä lukiolain muutokseen on tulossa määräys, jonka mukaan rehtorin ja opettajan on ilmoitettava opiskelijoiden huoltajille, jos saavat tietää oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta. OAJ:n mielestä perusteluita on täsmennettävä. Niistä pitää käydä käy selkeästi ilmi, että kyseessä on vain ilmoitusvelvollisuus. Ensisijainen vastuu koulumatkalla tapahtuneiden asioiden selvittämisestä on yhä opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan.

OAJ myös vastustaa sitä, että toisen asteen rehtorin oikeus erottaa oppivelvollinen enintään kolmen kuukauden määräajaksi toisella asteella kumottaisiin ja että tämä oikeus annettaisiin vain monijäseniselle toimielimelle.

Muutoksenhakuun esitetyt muutokset vaativat OAJ:n mielestä täsmentämistä. Säännöksistä pitää käydä ilmi, milloin päätökseen on haettava muutosta kuntalain mukaan ja milloin pitää valittaa hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuajat pitäisi yhtenäistää ja olla 30 päivää.

Lataa ja lue koko lausunto