• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii selkeitä pelisääntöjä teosten käyttöön opetuksessa

02.11.2021 - 13.57 Lausunto
Kuvituskuva

Valmisteilla oleva tekijänoikeuslain muutos ei saa johtaa tilanteeseen, jossa muut opettajat tai oppilaitos saisivat käyttää vapaasti toisen opettajan tekemiä opetusmateriaaleja ilman, että siitä sovitaan materiaalit tehneen opettajan kanssa erikseen.

OAJ kannattaa aikeita sallia julkaistujen näytelmä- ja elokuvateosten julkisen esittämisen opetuksen yhteydessä. Opetuksessa on monesti tarpeen opetuksen havainnollistamiseksi esittää verkkovideoita, esimerkiksi Youtube-videoita.

Teosten käyttöön opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa liittyvä tekijänoikeuslain 14 § on OAJ:n mielestä epäselvä ja sisältää ongelmallisia kohtia.  Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa järjestö muistuttaa, että opetustyön tekijöiden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että teoksia on mahdollista käyttää opetuksessa. Rajoitussäännös ei ole tässä suhteessa riittävän selkeä. Opettajien pitää voida tietää rajoitussäännöksen ja perusteluiden perusteella, missä tilanteissa ja miten teosta voi käyttää. Lisäksi epäselviä käsitteitä tulisi tarkentaa.

Opetusalan erityispiirteet huomioitava lain valmistelussa

Lain 31 §:ään on sisällytetty työsuhdetekijänoikeusolettama ja työnantajan normaalikäyttöoikeus. OAJ:n mielestä perustelut ovat riittämättömät ja vaikutuksien arviointi puutteellista. Säännöksessä ja hallituksen esityksessä ei ole huomioitu lainkaan opetusalalla vakiintunutta käytäntöä ja poikkeuksia muusta käytännöstä.

Opetusalan vakiintuneen käytännön mukaan työantajalle ei esimerkiksi siirry mitään oikeuksia opettajan laatiman materiaalin käyttämiseen pelkästään palvelussuhteen perusteella. Jos opettaja tekee opetusmateriaalin oppilaitoksen käyttöön, on nimenomaisesti sovittava materiaalin käyttöön liittyvistä oikeuksista.

Tekijöiden asemaa vahvistettava

OAJ pitää riittämättömänä sitä, millä tavoin Digital Single Market eli Digitaaliset sisämarkkinat ‑direktiivin 18 artikla ollaan sisällyttämässä kotimaiseen lainsäädäntöön.  Selvää on, että artiklan tarkoituksena on vahvistaa tekijän asemaa. Nyt tekijöiden asemaa ollaan enemminkin heikentämässä.

Direktiivin 18 artiklan edellyttämän asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen periaatteen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun tekijät ja esittävät taiteilijat lisensoivat tai siirtävät yksinoikeutensa teostensa tai muun suojatun aineistonsa hyödyntämiseen, heillä on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhteinen korvaus. OAJ ehdottaa, että direktiivin asianmukaisesta ja oikeasuhteisesta korvauksesta säädetään omassa pykälässään.

Hallituksen esityksessä tulee OAJ:n mielestä näkyä, että myös opettajat ovat tekijöitä ja laativat teoksia. Myös opettajilla tulee olla oikeus kohtuulliseen korvaukseen luovuttaessaan tekijänoikeuksia työnantajalle tai jollekin muulle taholle.

Lataa ja lue koko lausunto