• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vastustaa opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien siirtämistä hyvinvointialueille

22.02.2021 - 15.48 Lausunto
Kuvituskuva

Maan hallitus esittää, että opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut siirretään kunnista hyvinvointialueille sote-uudistuksen yhteydessä. OAJ:n mielestä nämä palvelut olisi säilytettävä kuntien tehtävänä.

OAJ:n mielestä siirtoa ei pidä tehdä, koska siirto vaikeuttaisi ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja yksilötason ongelmien hoitaminen painottuisi. Siirto ei liioin ratkaise opiskeluhuollon nykyisiä ongelmia eikä tuo lisäresursseja.

Siirto hankaloittaisi myös opiskeluhuollon johtamista ja rehtorien työtä, koska on sovitettava yhteen opetustoimen ja koulun sekä hyvinvointialueen ja siellä olevien terveydenhuollon ja sosiaalitoimen näkemykset opiskeluhuollon järjestämisestä.

OAJ muistuttaa, että on vielä ratkaisematta, kenen vastuulla alaikäinen oppija on osallistuessaan opiskeluhuollon palveluihin tai ollessaan matkalla niihin, jos siirto kuitenkin tehdään. OAJ vaatii oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin muutoksia, jolla tämä vastuu opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluissa asiakkaana olevasta oppilaasta annetaan hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen pitää OAJ:n mielestä myös vastata kustannuksista, jotka aiheutuvat opiskeluhuoltoon liittyvästä matkasta, jos matkaa ei ole mahdollista yhdistää koulumatkaan.  Terveydenhuoltolaissa on vastaava säädös kouluterveydenhuollosta.

Siirto vaikeuttaa perusopetuslain velvoitetta yhteistyöstä opiskeluhuollon ammattihenkilöiden kanssa kolmiportaisen tuen asioissa. On olemassa myös riski, että kunnat kehittävät omia korvaavia palveluitaan psykologi- ja kuraattoripalveluiden tilalle. Tämä lisää eriarvoisuutta eikä ole yhteiskunnan kannalta taloudellisesti järkevää, katsoo OAJ.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin on OAJ:n mielestä lisättävä momentti, jonka mukaan hyvinvointialue opiskeluhuollon järjestäjänä voi anoa perusopetuksen oppilaalle vapautusta opetuksesta opiskeluhuollon psykologin ja kuraattoripalveluiden ajaksi silloin, kun oppilaan huoltajalle ei oppilaan pyynnöstä kerrota oppilaan osallistumisesta näihin palveluihin.

Hallituksen esitystä tulisi täydentää varmistamalla, että opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien työaika riittää yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.

Opetustoimen ja opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien välinen tiedonkulku on kuvattava lainvalmisteluasiakirjoissa niin, ettei jää epäselvyyttä siitä, kuka saa kertoa ja mitä opiskeluhuollon ja opetustoimen välisessä yhteistyössä. Esimerkiksi kuraattorin on tiedettävä, voiko hän seurata oppilaan poissaoloja opetuksen järjestäjän sähköisistä järjestelmistä.

OAJ pitää tärkeänä, että uudistusta seurataan. On myös arvioitava, paraneeko opiskeluhuoltopalveluiden saavutettavuus ja laatu sekä toteutuvatko uudistukselle asetetut tavoitteet.

Lue OAJ:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle (pdf)

Lue OAJ:n lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (pdf)

Jaa