• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuslakiin valmisteilla tervetulleita täsmennyksiä

26.02.2021 - 14.21 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa varhaiskasvatuslakiin suunniteltuja muutoksia. Muun muassa pykälään henkilöstömitoituksesta poikkeamisen mahdollisuuksiin on tulossa täsmennys. Lisäksi henkilöstölle on tulossa velvollisuus ilmoittaa epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka koskee lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista.

Muutoksen jälkeen henkilöstömitoituksesta ei saa poiketa henkilöstöstä johtuvista syistä.  Täsmennys on tarpeellinen, sillä nykyistä lainsäädäntöä on tulkittu kirjavasti ja väärin, muistuttaa OAJ eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa.

Varhaiskasvatuslakiin on tulossa myös uusi pykälä, joka velvoittaa henkilöstön ilmoittamaan epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta, joka koskee lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista. Tällainen epäkohta voisi olla tilanne, jossa varhaiskasvatuksen tavoitteet, lapsen hyvinvoinnin tai kasvun, kehityksen tai oppimisen edellytykset vaarantuisivat varhaiskasvatuslain vastaisesti 
tai jossa varhaiskasvatuksen henkilöstön määrästä ja mitoituksesta poikettaisiin lainvastaisesti.

OAJ kannattaa henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta ja näkee sen keinona varhaiseen puuttumiseen sekä laadun parantamiseen. Koska henkilöstön ilmoitusvelvollisuus voi kuitenkin lisätä päiväkodin johtajan työtä, OAJ muistuttaa, että päiväkodin johtajan resursseihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. 

OAJ esittää lisäksi, että varhaiskasvatusasetuksesta poistetaan suhdeluku 1/13, jolla säädetään, kuinka monta kolme vuotta täyttänyttä, enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta ryhmässä voi olla yhtä kasvatusvastuussa olevaa henkilöä kohti.

Nykyinen suhdeluku on tarkoittanut, että ryhmässä osa lapsista on vaihtunut päivittäin. Ongelmana on myös ollut, että samaa paikkaa käyttävät lapset ovat vastoin tarkoitusta samaan aikaan läsnä. Muutoksen jälkeen vaihtuvuus vähenisi, mikä rauhoittaisi ryhmiä. Lisäksi voitaisiin välttyä tarpeettomilta suhdelukuylityksiltä nykyistä paremmin. Se olisi lapsen etu ja vaikuttaisi positiivisesti myös varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointiin.

Lisäksi OAJ esittää, että henkilöstömitoitusta ja suhdelukuja siirryttäisiin tarkastelemaan lapsiryhmätasolla nykyisen päiväkotitason sijaan.

Lataa ja lue koko lausunto